Now showing items 6247-6266 of 7559

  • Ta vare på brenntorvmaskinene. 

   Løddesøl, Aasulv (Journal article, 1945-10)
  • Tabeller for beregning av verdien av skogbestand 

   Svendsrud, Asbjørn (Rapport fra skogforskningen;(Suppl. 15) 2000, Research report, 2000)
   SVENDSRUD, A. 2000. Tabeller for beregning av verdien av skogbestand. Rapport fra skogforskningen - Supplement 15: 1-14 + vedlegg. I dette arbeidet presenteres tabeller for beregning av verdien av bestand av gran, furu og ...
  • Tabeller for beregning av verdien av skogbestand (2. utgave) 

   Svendsrud, Asbjørn (Rapport fra skogforskningen;(Suppl. 17) 2001, Research report, 2001)
   SVENDSRUD, A. 200 I: Tabeller for beregning av verdien av skogbestand. Rapport fra skogforskningen - Supplement 17: 1-16 + vedlegg. I dette arbeidet presenteres tabeller for beregning av verdien av bestand av gran, furu ...
  • Takk for innsats til Nils Berg 

   Lie, Ole (Journal article, 1972-06)
  • Taksering av elgbeite, Gjøvik 2018 – en oppfølging av tidligere takster 

   Wam, Hilde Karine; Bless, Marius (NIBIO Rapport;4(139) 2018, Research report, 2018-11)
   NIBIO har på oppdrag av Gjøvik kommune og Gjøvik bestandsplanområde utført taksering av elgbeite i de skogkledde delene av kommunen i juni 2007, 2012 og 2018, for å kunne si noe om utvikling i beitetilbud og beitepress. ...
  • Taksering av elgbeite, Osen – grunntakst 2019 

   Wam, Hilde Karine; Bless, Marius (NIBIO Rapport;5(128) 2019, Research report, 2019-11)
   NIBIO har på oppdrag av Osen kommune utført taksering av elgbeite i de skogkledde delene av kommunen i juni 2019, for å kunne si noe om beitetilbud og beitepress. Vi fant at Osen har om lag like tett med beitetrær som andre ...
  • Taksering av elgbeite, ringsaker 2016. En sammenstilling på valdnivå 

   Wam, Hilde K; Bless, Marius (NIBIO Rapport;2(110) 2016, Research report, 2016-11-24)
   NIBIO har på oppdrag av Ringsaker kommune utført taksering av elgbeite i de skogkledde delene av kommunen i juni/juli 2016. Dette er en oppfølging av tilsvarende takst utført i 2015, med formål å kunne si noe om beiteproduksjon ...
  • Taksering av elgbeite, Vestre Toten – grunntakst 2018 

   Wam, Hilde Karine; Bless, Marius (NIBIO Rapport;4(140) 2018, Research report, 2018-11)
   NIBIO har på oppdrag av Vestre Toten kommune utført taksering av elgbeite i de skogkledde delene av kommunen i juni 2018, for å kunne si noe om beitetilbud og beitepress (grunntakst). Vi fant at Vestre Toten har like mye ...
  • Taksering av elgbeite. Ringsaker kommune 2015 

   Wam, Hilde K; Bless, Marius (Research report, 2015)
   NIBIO har på oppdrag av Ringsaker kommune utført taksering av elgbeite i de skogkledde delene av kommunen i juni/juli 2015. Beiteproduksjonen er svært lav. Dette gjelder spesielt for vinterbeite i hele det takserte området, ...
  • Tanker omkring en ny miljøvernstrategi 

   Rohde, Torfinn (Journal article, 1988)
  • Tap av jord som følge av flom og ras. Hva vet vi og hva kan gjøres? 

   Skarbøvik, Eva; Kjeve, Marit Ness; Kollerud, Johan; Skallebakke, O.P; Staubo, Inger; Stolte, Jannes; Øygarden, Lillian (NIBIO POP;1(11) 2015, Others, 2015)
   Tap av jord som følge av flom og ras er en problemstilling som kan bli stadig mer aktuell i Norge hvis klimascenarier med hyppigere og mer intens nedbør slår til. Flomskader i Norge regnes ofte i form av tap av fast eiendom ...
  • Tap av jordbruksareal i Norge. En fotodokumentasjon med refleksjoner om årsaker, virkninger og mottiltak 

   Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian; Kildahl, Kjersti (NIBIO Bok;5(7) 2019, Book, 2019)
   [Forord] Gjennom det nasjonale programmet for systematisk overvåking av jordbrukets kulturlandskap, 3Q, dokumenterer NIBIO hvordan jordbrukslandskapet endres. Et av målene med å overvåke tilstand og endringer i jordbrukslandskapet ...
  • Tap av jordbruksareal i Norge: en fotodokuentasjon med refleksjoner om årsaker, virkninger og mottiltak 

   Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian (NIBIO Rapport;4(169) 2018, Research report, 2018-12)
   Rapporten viser et temautvalg av bildepar som primært fokuserer på tap av jordbruksareal gjennom nedbygging eller nedlegging, dvs. opphør av jordbruksdrift med påfølgende utbygging til nærings, bolig- eller transportformål, ...
  • Tap av lam på beite - sammenheng mellom slippvekt og predasjon av jerv, gaupe og rødrev 

   Rødven, Rolf; Hansen, Inger (NIBIO POP;1(4) 2015, Others, 2015-12)
   Nesten to millioner søyer og lam blir sluppet på utmarksbeite i Norge hvert år. Rundt 125 000 av disse kommer ikke tilbake om høsten. Mortalitet grunnet predasjon av fredet rovvilt er økende i mange områder, og miljøforvaltningen ...
  • Tap av lam på sommerbeite som ikke skyldes rovdyr 

   Bakke, Svanhild (Bioforsk rapport;1(32) 2006, Research report, 2006)
   Årsakene til tap av lam som ikke skyldes rovdyr ble registrert årene 1999 og 2000 i seks besetninger tilhørende Kvikne Vestfjell Saubeitelag, Tynset kommune. Det ble brukt dødsvarslere i begge år. Henholdsvis 300 og 290 ...
  • Tap av tamrein - et kunnskapsgrunnlag 

   Hansen, Inger; Eilertsen, Svein Morten; Sørensen, Ole Jakob; Mørk, Torill; Bråthen, Kari Anne; Johansen, Bernt; Moa, Pål Fossland; Risvoll, Camilla; Sandström, Camilla; Winje, Erlend (Research report, 2019-12-30)
   Tap av dyr er en utfordring og et sentralt tema i norsk tamreindrift. Dette kunnskapsgrunnlaget beskriver status for hva vi vet om tapsomfang, tapsårsaker og tapsammenhenger innen områdene tap av rein til rovvilt, sykdom, ...
  • Tapsårsaker hos lam i Ørpen-Redalen beiteområde, Krødsherad 2007 

   Hansen, Inger (Bioforsk rapport;2(165) 2007, Research report, 2007-12-28)
   Tapsårsaker hos lam i tre besetninger i Ørpen-Redalen beiteområde, Krødsherad kommune, ble kartlagt sommeren 2007 ved hjelp av mortalitetssendere (”dødsvarslere”). 34 av 182 radiomerkede lam omkom på beite (18,7 %). Fem ...
  • Tapsårsaker hos lam på beite i Ørpen-Redalen, 2007 og 2008 

   Hansen, Inger (Bioforsk rapport;4(19) 2009, Research report, 2009-02-15)
   Tapsårsaker hos lam fra tre besetninger i Ørpen-Redalen beiteområde, Krødsherad kommune, ble kartlagt somrene 2007 og 2008 ved bruk av mortalitetssendere (”dødsvarslere”). Gaupe var hovedårsak til de høge lammetapene begge ...
  • Tapsårsaker hos lam på Dyrøya 2013 

   Hansen, Inger; Svavarsdóttir, Saga; Hanssen, Kia Krarup; Mienna, Mathis; Sørby, Julie G. (Bioforsk rapport;9(31) 2014, Research report, 2014-03-31)
   Tapsårsaker hos lam på utmarksbeite ble kartlagt sommeren 2013 i to besetninger på Dyrøya i Troms ved bruk av dødsvarslere og lammenoder. 9,5 % av totalt 284 lam med mortalitetssendere omkom på beite. Seksten kadavre ble ...
  • Tapsårsaker hos lam på Tjongsfjordhalvøya 2006 

   Hansen, Inger (Bioforsk rapport;1(162) 2006, Research report, 2006-12-22)
   Årsakene til lammetap på utmarksbeite ble sommeren 2006 kartlagt i seks besetninger på Tjongsfjordhalvøya ved bruk av mortalitetssendere (”dødsvarslere”). Sekstito av 272 instrumenterte lam omkom på beite (22,8 % ), hvorav ...