Now showing items 21-40 of 115

  • Oppfølging av verneområder. Utprøving av overvåkningsmetodikk 

   Carlsen, Thomas; Aune, Sigrun; Bär, Annette (Bioforsk rapport;6(20) 2011, Research report, 2011-02-15)
   Oppfølgingsprosjektet for verneområder er et landsomfattende pilot-/utviklingsprosjekt der det sentrale har vært å prøve ut overvåkning og overvåkningsmetodikk i et utvalg av naturtyper i ulike typer verneområder. ...
  • Oppfølging av verneområder. Videreføring av utprøving av overvåkningsmetodikk 

   Bär, Annette; Aune, Sigrun; Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;6(147) 2011, Research report, 2011-12-19)
   I 2011 ble oppfølgingsprosjektet for overvåking i verneområder fra 2010 videreført. Fokuset i 2011 lå på justering av overvåkingsmetodikk etter erfaringer fra året før. Kulturmarkstyper og fjæresonetyper skulle prioriteres. ...
  • Rein som beitedyr i kystlynghei 

   Thorvaldsen, Pål; Bär, Annette; Eilertsen, Svein (NIBIO Rapport;3(40) 2017, Research report, 2017-03-02)
   Øygruppen Tarva har siden 2010 hatt status som Utvalgt kulturlandskap, hovedsakelig begrunnet i de store arealressursene med kystlynghei i god hevd. Kystlynghei er en trua naturtype beskyttet av naturmangfoldloven som ...
  • Rekartlegging av beitekapasitet på rovdyrsikkert sauebeite i Lierne 

   Carlsen, Thomas; Bär, Annette (NIBIO Rapport;2(97) 2016, Research report, 2016-12-12)
   Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utførte sommeren 2016 en vegetasjonkartlegging basert på en enkel befaring i et beiteområde for sau i Lierne i Nord-Trøndelag. Området er inngjerdet med sekstråds strømgjerde for å ...
  • Sårbarhetsanalyse Vega. Status og utfordringer for ferdsel i forhold til vegetasjonens sårbarhet 

   Bär, Annette; Aune, Sigrun; Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;5(68) 2010, Research report, 2010-03-30)
   Det ble gjennomført en sårbarhetsanalyse på de seks viktigste besøkspunktene i Vegaøyan verdensarvområde for å se på status og utfordringer for ferdsel i forhold til vegetasjonens sårbarhet. Dette ble gjort ved feltregistreringer ...
  • Sårbarhetsvurdering i Møysalen verneområder. Innfallsporter via Forkledalen og Lonkanfjorden 

   Thorvaldsen, Pål; Bär, Annette (NIBIO RAPPORT;3(138) 2017, Report, 2018-02)
   Det er to viktige innfallsporter til Møysalen nasjonalpark og Møysalen landskapsvernområde. Begge disse er vurdert og sammenlignet i denne sårbarhetsanalysen. Den mest brukte går fra vest via Lonkanfjorden, inkludert ...
  • Skjøtselplan for Hysvær, Vegaøyan verdensarvområde, Vega kommune 

   Bär, Annette; Carlsen, Thomas; Hatten, Lise (Bioforsk rapport;4(69) 2009, Research report, 2009-06-26)
   Skjøtselsplanen for Hysvær baserer seg på datagrunnlag fra tidligere registreringer (bl.a. Hatten 2002), og en befaring i september 2008. Under befaringen ble vegetasjonen kartlagt på vegetasjonstypenivå etter Fremstad ...
  • Skjøtselplan for Tåvær. Vegaøyan verdensarvområde, Vega kommune i Nordland 

   Carlsen, Thomas; Hatten, Lise; Bär, Annette (Bioforsk rapport;4(90) 2009, Research report, 2009-12-15)
   Skjøtselsplanen for Tåvær baserer seg på datagrunnlag fra to tidligere feltregistreringer, samt intervju med grunneierne på Tåvær. Under befaringene ble vegetasjonen kartlagt på vegetasjonstypenivå etter Fremstad (1997) ...
  • Skjøtselsplan for Blomsøya og omegn, Alstahaug kommune 

   Bär, Annette; Hatten, Lise (Bioforsk rapport;4(31) 2009, Research report, 2009-03-03)
   Det er foretatt en vegetasjonskartlegging av et område på Blomsøya, Austbømarka og omkringliggende øyer. Området har store, varierte, sammenhengende og til dels svært rike utforminger av kalkrik lynghei. De biologisk mest ...
  • Skjøtselsplan for Buøya i Herøy kommune, Nordland. Kystlynghei og strandeng. 

   Carlsen, Thomas; Hinderaker, Sven Emil; Bär, Annette (NIBIO-rapport;6(161) 2020, Research report, 2020-12)
   Rapporten gir en beskrivelse av en strandenglokalitet og en kystlyngheilokalitet på Buøya ved Andøya (også kalt Andbuøya) i Herøy kommune. Rekartlegginga av Buøya har resultert i en mer presis og faglig korrekt avgrensning ...
  • Skjøtselsplan for de nordlige øyene i Hysværet, Vegaøyan verdensarvområde. Slåttemark, kystlynghei og naturbeitemark. 

   Bär, Annette; Hinderaker, Sven Emil; Carlsen, Thomas (NIBIO-rapport;7(202) 2021, Research report, 2021-12)
   Utarbeidelse av skjøtselsplanen for de nordlige øyene i Hysværet i Vega kommune er utført på oppdrag av Statsforvalteren i Nordland. Skjøtselsplanen gir faglig funderte anbefalinger for skjøtsel av den trua naturtypen ...
  • Skjøtselsplan for Håjen i Ørtfjellet i Rana kommune, Nordland fylke. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype 

   Bär, Annette; Thorvaldsen, Pål (NIBIO Rapport;4(148) 2018, Research report, 2018-12)
   Naturtypen artsrik slåttemark er sterkt trua ifølge Norsk rødliste for naturtyper, og ble i 2011 utvalgt naturtype (UN) med en viss beskyttelse gjennom lov om Naturmangfold. På oppdrag for Fylkesmannen i Nordland, ...
  • Skjøtselsplan for Hysvær, Vegaøyan verdensarbområde. Slåttemark, kystlynghei og naturbeitemark. Revidert 2018 

   Carlsen, Thomas; Bär, Annette (NIBIO Rapport;4(158) 2018, Research report, 2018-12)
   Utarbeidelse av skjøtselsplanen for Hysvær i Vegaøyan verdensarvområde er utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdeling. Skjøtselsplanen gir faglig funderte anbefalinger for restaurering og skjøtsel av ...
  • Skjøtselsplan for Kjellerhaugvatnet naturreservat. Vega kommune, Nordland 

   Carlsen, Thomas; Bär, Annette (NIBIO Rapport;4(9) 2018, Research report, 2018-02-13)
   Utarbeiding av skjøtselsplanen for Kjellerhaugvatnet naturreservat har blitt gjennomført på oppdrag fra Vega verneområdestyre på vegne av grunneiere og beitebrukere. Skjøtselsplanen er en revidering av planen fra 2007 og ...
  • Skjøtselsplan for Kvalholmen i Vega kommune, Nordland. Kystlynghei, naturbeitemark og slåttemark. 

   Carlsen, Thomas; Bär, Annette (NIBIO-rapport;7(5) 2021, Research report, 2021-01)
   Skjøtselsplanen for Kvalholmen i Vega kommune har blitt utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavdelingen. Skjøtselsplanen gir faglig funderte anbefalinger for skjøtsel av kystlynghei, naturbeitemark ...
  • Skjøtselsplan for Kvikkleirøyran i Herøy kommune, Nordland. Strandeng. 

   Carlsen, Thomas; Bär, Annette (NIBIO-rapport;6(162) 2020, Research report, 2020-12)
   Skjøtselsplanen for Kvikkleirøyran i Herøy kommune har blitt utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavdelingen. Skjøtselsplanen gir faglig funderte anbefalinger for skjøtsel av strandeng og andre ...
  • Skjøtselsplan for kystlynghei - Dolsøya og Vågøya, Herøy kommune, Nordland 

   Carlsen, Thomas; Bär, Annette; Thorvaldsen, Pål (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Rapporten gir en beskrivelse av kystlynghei på Dolsøya og Vågøya, og anbefalt skjøtsel av kystlyngheia i området. Beskrivelsen baserer seg på kartlegging av naturtyper og vegetasjon knyttet til kystlyngheia som ble gjennomført ...
  • Skjøtselsplan for kystlynghei og slåttemark – Dyrøya, Buøya, Grytøya og Sauøya, Lurøy kommune, Nordland fylke 

   Sjøskog Kvalvik, Maja Sofia; Carlsen, Thomas; Bär, Annette; Dyrhaug, Marit (Bioforsk rapport;7(133) 2012, Research report, 2012-10-26)
   Denne skjøtselsplanen presenterer kystlyngheier på Dyrøya, Buøya, Grytøya og Sauøya, samt slåttemark på Dyrøya, alle i Lurøy kommune, på oppdrag fra grunneier/beitebruker og Fylkesmannen i Nordland. Skjøtselsplanen baserer ...
  • Skjøtselsplan for kystlynghei på Gamhågjen, Herøy kommune 

   Carlsen, Thomas; Bär, Annette (NIBIO Rapport;4(165) 2018, Research report, 2018-12)
   Utarbeidelse av skjøtselsplanen for Gamhågjen, Herøy kommune er utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdeling. Skjøtselsplanen baserer seg på feltbefaring og intervjuer med beitebruker. Gamhågjen er fra ...
  • Skjøtselsplan for kystlynghei – Holsmoa og Holsøya, Vestvågøy kommune 

   Bär, Annette; Sjøskog Kvalvik, Maja Sofia; Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;7(150) 2012, Research report, 2012-11-30)
   Denne skjøtselsplan presenterer kystlyngheier på Holsmoa og Holsøya på oppdrag fra beitebruker og Fylkesmannen i Nordland. Skjøtselsplanen baserer seg på kartlegging av vegetasjon knyttet til kystlyngheiene. Planen anbefaler ...