Now showing items 21-40 of 41

  • Kyr i løsdriftsfjøs med tilgang på uteareal - adferd, velferd og produksjon 

   Aanensen, Lise; Eilertsen, Svein; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord (Bioforsk rapport;8(184) 2013, Research report, 2013)
   Bioforsk Nord Tjøtta kartla i løpet av sommeren 2013 bruken av uteareal i to utvalgte fokusbesetninger med melkerobot (AMS). Vi ønsket å undersøke hvordan (hvor ofte og hvor lenge) kyr bruker tilgjengelig uteareal (beite ...
  • Movt NIBIO bargá boazoealáhusa ovddas – oassi min doaimmain 

   Bjørn, Tor; Eilertsen, Svein; Hansen, Inger; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Wagner, Gabriela; Winje, Erlend (NIBIO-pop;7(4) 2021, Journal article, 2021-03)
   NIBIO lea stáhtalaš dutkanásahus gos dutket, barget ovdánahttindoaimmaid ja gaskkustit dieđuid mat gustojit vuođđoealáhusaide ja meahcásteapmái.
  • NIBIO båatsoem jarngese beaja – bietske mijjen darjoemijstie 

   Bjørn, Tor-Arne; Eilertsen, Svein; Hansen, Inger; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Wagner, Gabriela; Winje, Erlend (NIBIO-pop;7(15) 2021, Journal article, 2021-03)
   NIBIO lea staateles dotkemeinstituhte mij dotkeminie, evtiedimmiebarkojne jïh -bïevnesebæjhkoehtimmine gïehtele mah leah vïedteldihkie aalkoejieliemasse jïh miehtjiesdajveåtnose.
  • Oppføring og vedlikehold av rovdyravvisende elektriske gjerder. Standard - forebyggende tiltak. 

   Hansen, Inger; Winje, Erlend; Bjørn, Tor-Arne; Eilertsen, Svein (Others, 2018)
  • Rein som beitedyr i kystlynghei 

   Thorvaldsen, Pål; Bär, Annette; Eilertsen, Svein (NIBIO Rapport;3(40) 2017, Research report, 2017-03-02)
   Øygruppen Tarva har siden 2010 hatt status som Utvalgt kulturlandskap, hovedsakelig begrunnet i de store arealressursene med kystlynghei i god hevd. Kystlynghei er en trua naturtype beskyttet av naturmangfoldloven som ...
  • Reinoks kraftverk og reinoks pumpe. Konsekvensutredning reindrift 

   Eilertsen, Svein (Bioforsk rapport;7(142) 2012, Research report, 2012-10-20)
   Foreliggende konsekvensutredning knyttet til reindrift ved planlagt ubygging av Reinoks vannkraftverk og Reinoks pumpe i Hamarøy kommune er gjort på oppdrag fra Ambio. Planområdet ligger innenfor beiteområdet til Stajggo-Hamber ...
  • Rieppi vindkraftverk. Konsekvensutredning reindrift 

   Eilertsen, Svein (Bioforsk rapport;7(70) 2012, Research report, 2012-06-20)
   Foreliggende konsekvensutredning knyttet til reindrift ved planlagt vindkraftverk på Rieppi i Storfjord kommune er gjort på oppdrag fra Troms Kraft Produksjon. Planområdet til Rieppi vindpark ligger innenfor beiteområdet ...
  • Satsing på reindrift i NIBIO – utdrag fra vår aktivitet 

   Bjørn, Tor-Arne; Eilertsen, Svein; Hansen, Inger; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Wagner, Gabriela; Winje, Erlend (NIBIO-pop;7(3) 2021, Journal article, 2021-02)
   NIBIO er et statlig forskningsinstitutt som driver med forskning, utviklingsarbeid og informasjonsformidling knyttet til primærnæring og utmarksbruk.
  • Sjonfjellet vindkraftverk. Konsekvensutredning reindrift 

   Eilertsen, Svein (Bioforsk rapport;7(69) 2012, Research report, 2012-05-16)
   Foreliggende konsekvensutredning knyttet til reindrift ved planlagt vindkraftverk på Sjonfjellet, i Rana og Nesna kommuner er gjort på oppdrag fra Rambøll Energi. Planområdet til Sjonfjellet vindpark med tilhørende ...
  • Sørfjorden og Skogvatnet vindkraftverk. Tilleggsutredning av konsekvenser for reindrift ved etablering av vindmølleparkene 

   Eilertsen, Svein (Bioforsk rapport;7(137) 2012, Research report, 2012-10-26)
   Foreliggende tilleggsutredning innenfor temaet konsekvensutredning reindrift ved planlagte vindkraftverk ved Sørfjorden og Skogvatnet, Tysfjord kommune er gjort på oppdrag fra tiltakshaver Statskog AS og Nordkraft Vind As. ...
  • Tapsundersøkelser: Tapsårsaker hos lam og beitekapasitet på Tjongsfjordhalvøya 2006 

   Hansen, Inger; Eilertsen, Svein (Bioforsk TEMA;3(4) 2008, Research report, 2008)
   Rødrev og sjukdom var de dominerende årsaker til tap av lam i forsøksbesetningene på Tjongsfjordhalvøya beitesesongen 2006. Lammetilveksten på sommerbeite var generelt lav, bl.a. grunnet koksidiose, sporstoffmangel og ...
  • Testing virtual fences for reindeer 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Eilertsen, Svein (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Virtual fencing systems have been developed for several animal species. The Norwegian NoFence system is guided by pre-determined GPS positions. During the winter of 2011 and 2013 we tested two prototypes of the NoFence ...
  • Tilleggsfôring av reinsdyr 

   Eilertsen, Svein; Winje, Erlend (NIBIO POP;3(43) 2017, Others, 2017-12)
   Tilleggsfôring av reinen under vanskelige driftsmessige situasjoner, eller som del av driftsopplegget under samling og flytting av reinflokken.
  • Utprøving av NoFence på reinsdyr. Prototype 2 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Eilertsen, Svein (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Formålet med dette forsøket var å prøve ut prototype 2 av NoFence virtuelle gjerder på reinsdyr og registrere effekten av systemet på atferd hos forsøksdyra. Åtte voksne dyr ble merket og satt inn i et gjerdeanlegg der de ...
  • Utprøving av NoFence på reinsdyr. Vurdering av atferd og velferd hos rein ved bruk av et virtuelt gjerdesystem 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Eilertsen, Svein (Bioforsk rapport;7(59) 2012, Research report, 2012-03-05)
   Formålet med dette forsøket var å prøve ut NoFence virtuelle gjerder på reinsdyr og registrere effekten av systemet på atferd og hjertefrekvensvariabilitet hos forsøksdyra. Seks voksne simler ble merket og satt inn i et ...
  • Utprøving av nytt reinvarslingssystem på E6 over Saltfjellet. Vintrene 2018 og 2019. 

   Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; karlsson, johannes (NIBIO-Rapport;5 (70) 2019, Research report, 2019-05)
   Påkjørsel av tamrein og andre beitedyr er et stadig økende problem både i nordiske land og i Europa for øvrig. I Norge har mer enn 3000 tamrein blitt påkjørt av tog de siste 10 år og dette medfører store dyrelidelser og ...
  • Utprøving av reinvarslingssystem på E6 over Saltfjellet. Vinteren 2019/2020. 

   Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Karlsson, Johannes (NIBIO Rapport;6(77) 2020, Research report, 2020-05)
   Påkjørsel av tamrein og andre beitedyr er et stadig økende problem på vei og bane i Norden og Europa før øvrig grunnet økende trafikk og større hastighet. I Norge har mer enn 3000 tamrein blitt påkjørt av tog de siste 10 ...
  • Utprøving av skremmelyder mot hjortevilt ved fôringsplass, med langsiktig mål om å redusere omfanget av viltpåkjørsler langs jernbane 

   Eilertsen, Svein; Winsvold, Aina Iren; Almås, Petter; Næstad, Frode (NIBIO-rapport;7(182) 2021, Research report, 2021-11)
   Foreliggende rapport er presentasjon av resultater fra feltforsøk med utprøving av skremmelyder mot hjortevilt ved fôringsplass, med langsiktig mål å redusere omfanget av viltpåkjørsler langs jernbane. Prosjektet er ...
  • Vurdering av FKT-ordningen 

   Hansen, Inger; Strand, Geir-Harald; Krange, Olve; Mattisson, Jenny; Støen, Ole-Gunnar; Kårstad, Signe; Eilertsen, Svein; Winje, Erlend; Austmo, Lars Bendik; Skogen, Ketil; Lindhjem, Henrik (NIBIO-rapport;6(130) 2020, Research report, 2020-12)
   Denne rapporten gir en vurdering av hvorvidt praktiseringen av Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT-forskriften) har god måloppnåelse, om den kan realiseres på en ...