Now showing items 21-40 of 126

  • Arealrekneskap for utmark – Utmarksbeitet i Oppland 

   Rekdal, Yngve (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2015)
   Tal frå prosjektet “Arealrekneskap i utmark” viser at Oppland har 11 mill. dekar nyttbart beiteareal i utmark. Kvaliteten er litt betre enn landssnittet. Spesielt for fylket er at mykje beiteareal er høgtliggande. Oppland ...
  • Arealrekneskap for utmark – Utmarksbeitet i Oppland 

   Rekdal, Yngve (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2014)
   Tal frå prosjektet ”Arealrekneskap i utmark” viser at Oppland har 11 mill. dekar nyttbart beiteareal i utmark. Kvaliteten er litt betre enn landssnittet. Spesielt for fylket er at mykje beiteareal er høgtliggande. Oppland ...
  • Arealrekneskap for utmark. Vegetasjons- og arealtypar i Hedmark 

   Rekdal, Yngve; Hofsten, Johnny (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2015)
   Hedmark er landets tredje største fylke med eit areal på 27 398 km². Utmark utgjer 96 % av land-arealet. I prosjektet ”Arealrekneskap for utmark” er det henta inn data som gjev oversikt over vegetasjons- og arealtypar i ...
  • Arealrekneskap for utmark. Vegetasjons- og arealtypar i Oppland 

   Rekdal, Yngve; Hofsten, Johnny (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2015)
   Oppland er landets 5. største fylke med eit areal på 25 192 km². Utmark utgjer 95 % av landarealet. I prosjektet ”Arealrekneskap for utmark” er det henta inn data som gjev oversikt over vegetasjons- og arealtypar i utmarka ...
  • Arealrekneskap i utmark. Utmarksbeite – ressursgrunnlag og beitebruk 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (NIBIO-rapport;7(208) 2021, Research report, 2021-12)
   For prosjektet «Arealrekneskap i utmark» er det i denne rapporten gjeve omtale av ressursgrunnlaget for utmarksbeite og ulike tilhøve kring bruk av beite. Omtalen er knytt til fylke og landet samla, og det er berekna grove ...
  • Beitegrunnlag og beitebruk i sauhamnelaga Gjer-Busjødalen og Bratthøa 

   Rekdal, Yngve; Steinheim, Geir (NIJOS dokument, Research report, 2001)
   Størstedelen av produksjonen i sauehaldet skjer i beitetida. Ved å sjå på avdråttsresultat ser ein at det er store ulikheiter mellom beitelag og innan beitelag. Ulikheitene viser at det skulle ligge eit stort potensiale ...
  • Beiteressursar i Hedmark, ressursgrunnlag i utmark og areal av innmarksbeite i kommunar og fylke 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (Research report, 2016)
   Denne rapporten presenterer ei oversikt over beiteressursar for husdyr i utmark i Hedmark for heile fylket og for kvar kommune. Det er gjeve omtale av beitekvalitet og laga berekningar av beitekapasitet sett i høve til ...
  • Beiteressurser for husdyr i Inntrøndelag. Ressursgrunnlag i utmark og areal av innmarksbeite. 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael; Haugen, Finn-Arne (NIBIO-rapport;7(102) 2021, Research report, 2021-06)
   Denne rapporten presenterer ei oversikt over beiteressurser for husdyr i utmark i regionen Inntrøndelag, og for hver av de tre kommunene i regionen. Det er gitt omtale av beitekvalitet og laget beregninger av beitekapasitet ...
  • Beitevurdering for jordskiftesak 11/1989 Sandvik gnr. 84 

   Rekdal, Yngve (NIJOS dokument;23/2003, Research report, 2003-09-22)
   På oppdrag frå Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett har Norsk institutt for jord- og skogkartlegging utført ei vurdering av beiteressursar for jordskiftesak 11/1989 Sandvik gnr. 84 i Flora kommune. Arealet som er vurdert ...
  • Beitevurdering for jordskiftesak 20/1995 Lusæter 

   Rekdal, Yngve (NIJOS dokument;19-01, Research report, 2001-09-18)
   På oppdrag frå Valdres jordskifterett har Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) utført ei vurdering av beiteressursar i Lusætermorkje. Området er omlag 15 000 dekar og ligg i Heidal i Sel kommune. Denne ...
  • Beitevurdering for jordskiftesak 3/1998 Skåbu hyttegrend 

   Rekdal, Yngve (NIJOS dokument;21-01, Research report, 2001-10-22)
   På oppdrag frå Nord-Gudbrandsdal jordskifterett har Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) utført ei vurdering av beiteressursar for jordskiftesak 3/1998 Skåbu hyttegrend. Arealet som er vurdert er 5 100 dekar ...
  • Beitevurdering for jordskiftesak 6/1985 Reinsnos 

   Rekdal, Yngve (NIJOS dokument;11/02, Research report, 2002-11-22)
   På oppdrag frå Indre Hordaland jordskifterett har Norsk institutt for jord- og skogkartlegging utført ei vurdering av beiteressursar for jordskiftesak 6/1985 Reinsnos i Odda kommune. Arealet som er vurdert er 3 205 dekar ...
  • Beitevurdering for jordskiftesak 6/1999 - gnr. 2 Brekke m.fl. 

   Rekdal, Yngve (NIJOS dokument;25/2003, Research report, 2003-10-10)
   På oppdrag frå Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett har Norsk institutt for jord- og skogkartlegging utført ei vurdering av beiteressursar for jordskiftesak 6/1999 gnr. 2 Brekke m.fl. Det vurderte området er 5227 dekar i ...
  • Fagutgreiing tema 'Jordbruk og seterdrift' for utvidingsprosjekt Markbulia/Einunna 

   Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;15/2007, Research report, 2007)
   På oppdrag frå Glommens og Laagens brukseierforening har Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) utført ei vurdering av konsekvensar for jordbruk og seterdrift ut frå planer om auka reguleringshøgd for ...
  • Fjellbeite i midtre delar av Hordaland. Rapport frå synfaring av beiteområda Beinhellaren og Kvitingen. 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (NIBIO Rapport;6(64) 2020, Research report, 2020-04)
   Denne rapporten gjev ein omtale av vegetasjon og beitekvalitet, og tilhøve elles som har betydning for beitebruken i to beiteområde i midtre delar av Hordaland. Dette er gjort med grunnlag i synfaring og tilgjengelege ...
  • Fjellvegetasjon og beite i Dovre kommune. Rapport frå vegetasjonskartlegging 

   Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;8/98, Research report, 1998-05-11)
   I Dovre kommune er det vegetasjonskartlagt 1254 km². Dette omfattar alt areal i fjellskog og snaufjell. Det er framstilt vegetasjonskart og 5 avleia temakart. Kartlegginga er utført etter NIJOS sitt system for vegetasjon ...
  • Fjellvegetasjon og beite i Vingelen 

   Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;12/2000, Research report, 2000-05-10)
   Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) har sommaren 1999 vegetasjonskartlagt eit område på 150 km² i fjellområda i Vingelen i Tolga kommune i Hedmark. Kartlegginga omfattar areala til 4 hamnelag; Bratthøa ...
  • Forslag til ny modell for detaljert arealressurskart - AR5 

   Bjørdal, Inge; Bjørkelo, Knut; Flemsæter, Frode; Moum, Svein Ola; Rekdal, Yngve (NIJOS dokument;09/2005, Research report, 2005-02-14)
   Dokumentet gjev ei tilråding for innhald i eit nytt arealressurskart, AR5, som skal erstatta digitalt markslagskart.
  • Husdyrbeite i barskog 

   Larsson, John Y.; Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;9/2000, Research report, 2000-05-11)
   Rapporten beskriver forekomst og produksjon av beiteplanter i vegetasjonstyper i barskog. Den presenterer en oversikt over beiteverdien til ulike vegetasjonstyper. Som grunnlag er det innhenta 128 artslister fra hogstflater ...
  • Husdyrbeite i fjellet - Vegetasjonstypar og beiteverdi 

   Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;7/01, Research report, 2001-06-15)
   Rapporten gjev ein oversikt over vegetasjonstypar i fjellet og kva beiteverdi desse representerer for husdyr. Typeinndelinga følgjer NIJOS sitt system for vegetasjonskartlegging i målestokk 1:50 000.Innleiingsvis blir det ...