• A Phalarodon fraasi (Ichthyosauria: Mixosauridae) from the Middle Triassic of Svalbard 

   Økland, Inghild Halvorsen; Delsett, Lene Liebe; Roberts, Aubrey Jane; Hurum, Jørn Harald (Journal article, 2018-10-04)
   A new specimen of Phalarodon from the Middle Triassic Botneheia Formation on Svalbard, although not complete, is well preserved with both cranial and postcranial elements. Uncompressed preservation of the rostrum reveals ...
  • Egnet jord til kistegraver 

   Økland, Inghild Halvorsen; Jayesingha, Monica; Skrutvold, Johanna; Halvorsen, Rune; Haraldsen, Trond (NIBIO-rapport;8(97) 2022, Research report, 2022-08)
   Prosjektet «Egnet jord til kistegraver» har som mål å finne sammenhenger mellom god nedbrytning av kiste med innhold og ulike jordegenskaper. I denne rapporten sammenstilles resultater fra kistegravskartlegging og feltarbeid, ...
  • Matjordplan Høn - Landås 

   Gamborg, Marina; Økland, Inghild Halvorsen (NIBIO-rapport;6(124) 2020, Research report, 2020-12)
   I forbindelse med omregulering av jordbruksareal til boligformål skal det utarbeides en Matjordplan for 126 daa i Asker kommune på gnr/bnr 2/34, 2/342, 24/274, 24/107 og 24/245. Landbruksforvaltningen i Asker kommune skal ...
  • Muligheter for jordflytting ved utbygging av Kvelde Kirkegård i Larvik 

   Økland, Inghild Halvorsen; Jayesingha, Monica (NIBIO-rapport;8(98) 2022, Research report, 2022-06)
   Gravplassmyndigheten i Larvik planlegger å utvide Kvelde Kirkegård i Larvik kommune. Utbyggingen vil føre til nedbygging av dyrka mark på gnr. 2090/bnr. 69, og jorda må derfor flyttes for å opparbeide nye jordbruksareal. ...
  • Muligheter og utfordringer for økt karbonbinding i jordbruksjord 

   Rasse, Daniel; Økland, Inghild Halvorsen; Bárcena, Teresa G.; Riley, Hugh; Martinsen, Vegard; Sturite, Ievina; Joner, Erik; O'Toole, Adam; Øpstad, Samson; Cottis, Thomas; Budai, Alice Erzebet (NIBIO Rapport;5(36) 2019, Research report, 2019-03-21)
   En økning i karbonlagring i landbruksjord er angitt som et viktig klimatiltak både internasjonalt og i Norge. Tiltaket er godt begrunnet: Jorden inneholder to til tre ganger så mye karbon som atmosfæren, noe som innebærer ...
  • Mulighetsstudie for jordflytting på Østre Bjørnstad, Malvik – anbefalinger basert på feltresultater 

   Økland, Inghild Halvorsen; Anda, Torhild Narvestad; Haraldsen, Trond; Borch, Håkon (NIBIO Rapport;5(48) 2019, Research report, 2019-03)
  • Nedbrytningsforhold på gravplasser. En sammenfatning av faglig kunnskap og NIBIOs konsultasjonsgrunnlag for egnet jord til kistegraver våren 2020. 

   Økland, Inghild Halvorsen; Haraldsen, Trond (NIBIO-rapport;6(70) 2020, Research report, 2020-12)
   Prosjektet «Egent jord til kistegraver» har som mål å finne korrelasjon og sammenhenger mellom god nedbrytning av kiste med innhold, og ulike jordtyper. Denne rapporten sammenstiller faggrunnlag og erfaringer per våren ...
  • Nydyrking av skogsareal på Jar – Konsekvenser av tiltaket 

   Anda, Torhild Narvestad; Økland, Inghild Halvorsen (NIBIO RAPPORT;3(140) 2017, Research report, 2017-12-01)
   NIBIO har på oppdrag for Øystein Nordli utarbeidet en konsekvensutredning for nydyrking av 200 dekar skog på sin eiendom i Ski kommune. Tiltaksområdet har begrensede verdier, men vil ved oppdyrking gi en betydelig verdiøkning ...
  • Røbekk Gravlund.Tiltaksvurdering for massehåndtering 

   Økland, Inghild Halvorsen; Haraldsen, Trond (NIBIO Rapport;4(81) 2018, Research report, 2018-06)
   I forbindelse med utvidelsen av Røbekk Gravlund har NIBIO gjennomført grunnundersøkelser med jordprofilbeskrivelser. Observasjonene gjort under felt danner grunnlaget for anbefalinger om massenes egnethet som kistegravjord ...