• Avløpsslam til jordbruksarealer – Resultater fra fem flerårige feltforsøk 

   Øgaard, Anne Falk; Sveistrup, Tore; Haraldsen, Trond (NIBIO-rapport;7(151) 2021, Research report, 2021-08)
   Denne rapporten presenterer resultater fra fem flerårige feltforsøk med avløpsslam, det ene med resultater fra ti år. Formålene med forsøkene var å bedre kunnskapen om plantetilgjengelighet av fosforet i slammet og å ...
  • Bærekraft i norsk jordbruksproduksjon. Kunnskapsstatus for videre analyser 

   Bakken, Anne Kjersti; Bechmann, Marianne; Bonesmo, Helge; Flaten, Ola; Gustavsen, Geir Wæhler; Haukås, Torbjørn; Hegrenes, Agnar; Johansen, Line; Klingen, Ingeborg; Kværnø, Sigrun; Skarbøvik, Eva; Steinshamn, Håvard; Stenrød, Marianne; Winger, Anja Celine; Øgaard, Anne Falk; Korsæth, Audun (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten inneholder ei sammenstilling av kunnskap om status for miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft i norsk jordbruksproduksjon og er svar på et oppdrag som NIBIO fikk fra Landbruks- og matdepartementet i november ...
  • Closing global P cycles: The effect of dewatered fish sludge and manure solids as P fertiliser 

   Brod, Eva; Øgaard, Anne Falk (Peer reviewed; Journal article, 2021-09-09)
   The aim of this study was to contribute to closing global phosphorus (P) cycles by investigating and explaining the effect of fish sludge (feed residues and faeces of farmed fish) and manure solids as P fertiliser. Phosphorus ...
  • Considering inorganic P binding in bio-based products improves prediction of their P fertiliser value 

   Brod, Eva; Øgaard, Anne Falk; Müller-Stöver, Dorette Sophie; Rubæk, Gitte Holton (Peer reviewed; Journal article, 2022-05-07)
   Prediction of the relative phosphorus (P) fertiliser value of bio-based fertiliser products is agronomically important, but previous attempts to develop prediction models have often failed due to the high chemical complexity ...
  • Dyrkingsråd ved høyt kadmiuminnhold i jorda 

   Øgaard, Anne Falk; Joner, Erik; Eggen, Trine (NIBIO POP;5(37) 2019, Journal article, 2019-12)
   Kadmium er et giftig spormetall som finnes i all jord. En del av dette er plantetilgjengelig og tas opp av plantene. Mengden kadmium i jorda varierer, blant annet avhengig av stedets geologi. Jord dannet av alunskifer har ...
  • Effekt og utforming av kantsoner mot vann i distrikt med høy husdyrtetthet 

   Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Øgaard, Anne Falk; Krzeminska, Dominika (NIBIO-rapport;8(99) 2022, Research report, 2022-06)
   Avrenning fra jordbruk er en av kildene til næringsstoff i vassdrag i Rogaland. Det er viktig å redusere avrenning fra jordbruksareal for å nå miljømålet i vannforskriften om god økologisk tilstand (godt økologisk potensiale ...
  • Effekter av flom/oversvømmelser på vannkvalitet, med fokus på sediment og fosfor- en litteraturoversikt 

   Eggestad, Hans; Sveistrup, Tore; Øgaard, Anne Falk; Kitterød, Nils-Otto (Bioforsk rapport;2(48) 2007, Research report, 2007-04-10)
   Miljøprosjektet i Haldenvassdraget ønsker å få utredet effekten av oversvømmelser på vannkvaliteten i vassdraget. Vassdraget er regulert og dersom oversvømmelser påvirker vannkvaliteten negativt kan det være aktuelt å prøve ...
  • Erosjon og næringsstofftap fra jordbruksdominerte nedbørfelt. Årsrapport for 2008/09 fra Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) 

   Rød, Line Meinert; Pedersen, Rikard; Deelstra, Johannes; Bechmann, Marianne; Eggestad, Hans; Øgaard, Anne Falk (Bioforsk rapport;4(165) 2009, Research report, 2009-03-04)
   Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) er et nasjonalt overvåkingsprogram som ble startet i 1992 med det formål å dokumentere effekter av jordbrukspraksis og tiltak på avrenning og vannkvalitet. I denne ...
  • Evaluering av pilotordning for tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel 

   Skøien, Svein; Hansen, Sissel; Nesheim, Lars; Fystro, Gustav; Øgaard, Anne Falk; Øpstad, Samson; Bechmann, Marianne (Bioforsk rapport;6(9) 2011, Research report, 2011-01-31)
   I rapporten er ulike spredemetoder for husdyrgjødsel vurdert for miljøeffekt med hensyn til gasstap, ammoniakk og lystgass, og avrenning av næringsstoffer. Det er også gjort en vurdering i forhold til luktproblemer.
  • Fangvekstenes økosystemtjenester – Kunnskapsstatus om effekten av fangvekster 

   Bøe, Frederik; Bechmann, Marianne; Øgaard, Anne Falk; Sturite, Ievina; Brandsæter, Lars Olav (NIBIO Rapport;5(9) 2019, Research report, 2019-01)
   Denne rapporten gir en oversikt over fangvekster og deres effekter på avling, mineralsk nitrogen ijord, karbonbinding, utslipp til vann og luft, jordstruktur, biodiversitet og ugras. Det er fortrinnsvis brukt studier fra ...
  • Fangvekster i vårkorn – Effekt på fosfortap 

   Øgaard, Anne Falk; Bechmann, Marianne (NIBIO-rapport;7(29) 2021, Research report, 2021-02)
   Denne rapporten omhandler effekt av undersådde fangvekster i korn på fosfortap. Effekten av fangvekst er undersøkt ved både høst- og vårpløying i et 4-årig forsøk i forsøksanlegget på Hellerud (Skjetten) hvor overflateavrenning ...
  • Fangvekster i vårkorn – effekt på fosfortap 

   Øgaard, Anne Falk; Bechmann, Marianne (NIBIO-pop;7(14) 2021, Journal article, 2021-02)
   Fangvekstenes bladmasse beskytter jorda og kan redusere erosjon og tap av partikkelbundet fosfor, men i kaldt vinterklima kan fosfor i bladmassen gi opphav til tap av løst fosfat ved overflateavrenning. Resultater fra et ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Heiabekken 2013 

   Øgaard, Anne Falk (Research report, 2015)
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Heiabekken 2014 

   Øgaard, Anne Falk (Research report, 2016)
   I gjennomsnitt ble det gjødslet med 16,4 kg nitrogen og 2,6 kg fosfor per dekar jordbruksareal i 2014. En større andel fosforkrevende vekster i 2014 ga en økning i fosforgjødslingen sammenlignet med de tre foregående årene. ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Vasshaglona 2013 

   Øgaard, Anne Falk (Research report, 2015)
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Vasshaglona 2014 

   Øgaard, Anne Falk (Research report, 2016)
   I gjennomsnitt ble det tilført 23,6 kg nitrogen og 7,1 kg fosfor per dekar jordbruksareal i 2014. Dette er en del mer enn gjennomsnittet for overvåkingsperioden. En større andel av arealet ble jordarbeidet på høsten ...
  • Fiskeslam fra smolt- og postsmoltproduksjon som gjødsel – Vurdering av kjemiske analyser (2010 – 2023) 

   Brod, Eva; Øgaard, Anne Falk (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten viser gjennomsnittlig kjemisk sammensetning av 30 tørkete fiskeslamprøver fra smolt- og postsmoltproduksjon analysert i tidsrommet 2010 til 2023. Alle prøver var tillatt å bruke som gjødsel etter gjeldende ...
  • Forprosjekt struvitt – undersøkelse av gjødselverdien i struvitt fra HIAS IKS 

   Hesselsøe, Karin Juul; Øgaard, Anne Falk; Aamlid, Trygve; Pettersen, Trond (NIBIO Rapport;6(32) 2020, Research report, 2020-03)
   Gjødselverdi av struvitt fra HIAS IKS ble i potteforsøk sammenlignet med vanlig handelsgjødsel-P (Opti-P), samt et kontrolledd uten tilførsel av P. Til forsøket ble anvendt krykvein, flerårig raigras, rødsvingel og bygg. ...
  • Fosfor og nitrogen i grøfteavrenning i Figgjoelvas nedbørfelt 

   Øgaard, Anne Falk (Bioforsk rapport;6(62) 2011, Research report, 2011-05-16)
   Målet i prosjektet som rapporteres her var å få mer kunnskap om fosfor- og nitrogenkonsentrasjonene i grøftevann i Figgjoelvas nedbørfelt, og å undersøke om det er noen sammenheng mellom fosforanalysene i toppjorda og ...
  • Fosforeffekt av organisk avfall 

   Brod, Eva; Øgaard, Anne Falk (NIBIO Bok;6 (1) 2020, Chapter, 2020)