• Chlorophyll a Fluorescence and Freezing Tests as Selection Methods for Growth Cessation and Increased Winter Survival in ×Festulolium 

   Østrem, Liv; Rapacz, Marcin; Larsen, Arild; Marum, Petter; Rognli, Odd Arne (Journal article; Peer reviewed, 2018-08-20)
   In a ×Festulolium population (FuRs0357) of parental origin Lolium perenne × Festuca pratensis, selection of freezing tolerance by freezing tests on whole plants (FT) and chlorophyll a (Chl-a) fluorimetry on frozen detached ...
  • Cold acclimation in warmer extended autumns impairs freezing tolerance of perennial ryegrass (Lolium perenne) and timothy (Phleum pratense) 

   Dalmannsdottir, Sigridur; Jørgensen, Marit; Rapacz, Marcin; Østrem, Liv; Larsen, Arild; Rødven, Rolf; Rognli, Odd Arne (Journal article; Peer reviewed, 2017-02-01)
   The effect of variable autumn temperatures in combination with decreasing irradiance and daylength on photosynthesis, growth cessation and freezing tolerance was investigated in northern- and southern-adapted populations ...
  • Dyrking av grovfor i et endret klima 

   Persson, Tomas; Höglind, Mats; Dalmannsdottir, Sigridur; Jørgensen, Marit; Rognli, Odd Arne; Østrem, Liv (NIBIO POP;3(24) 2017, Journal article, 2017-11)
   KORT OM KLIMAFRAMSKRIVNINGER I NORGE. Klimaet i Norge er i endring og klimaframskrivinger fram mot 2100 viser økende middeltemperatur og nedbør stort sett over hele Norge. Temperaturøkningen er forventet størst nord i ...
  • Forvaltning av ettervekst i eng i varmere og våtere høstmåneder 

   Jørgensen, Marit; Bakken, Anne Kjersti; Lunnan, Tor; Østrem, Liv (NIBIO RAPPORT;4(34) 2018, Research report, 2018-03-12)
   Lengre vekstsesong og høyere temperaturer om høsten gir spørsmål om de anbefalte høstetidspunktene for eng fortsatt er gyldige og om ettervekst etter hovedslåtter bør høstes eller kan få stå. Vi har undersøkt effekt av ...
  • Frøblandingar til eng for sauebeiting i kombinasjon med slått 

   Rivedal, Synnøve; Østrem, Liv (NIBIO RAPPORT;4(24) 2018, Research report, 2018-02-27)
   NIBIO avdeling Fôr og husdyr har i samarbeid med NLR testa åtte ulike frøblandingar for kombinasjon sauebeiting og slått som del av Rettleiingsprøving. Felta var etablert i 2012 og 2013 på ti lokalitetar i sør-Norge og ...
  • Growth pattern of Juncus effusus and Juncus conglomeratus in response to cutting frequency 

   Kaczmarek-Derda, Wiktoria Anna; Østrem, Liv; Myromslien, Merete; Brandsæter, Lars Olav; Netland, Jan (Journal article; Peer reviewed, 2018-07-23)
   Increasing abundance of Juncus effusus (soft rush) and Juncus conglomeratus (compact rush) in pastures and meadows in western Norway has caused reductions in forage yield and quality in recent decades. Understanding plant ...
  • Impacts of soil moisture level and organic matter content on growth of two Juncus species and Poa pratensis grown under acid soil conditions 

   Kaczmarek-Derda, Wiktoria Anna; Helgheim, Marit; Netland, Jan; Riley, Hugh; Wærnhus, Kjell; Øpstad, Samson; Østrem, Liv; Brandsæter, Lars Olav (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The abundance of Juncus effusus (soft rush) and Juncus conglomeratus (compact rush) has increased in coastal grasslands in Norway over recent decades, and their spread has coincided with increased precipitation in the ...
  • Intensiv hausting av eng med robot på Vestlandet - Kostnadsanalyse 

   Steinshamn, Håvard; Henriksen, Jan Karstein; Brodshaug, Erik; Rivedal, Synnøve; Østrem, Liv (NIBIO-rapport;8(82) 2022, Research report, 2022-05)
   Lengre vekstsesong gjer det mogleg å hauste enga oftare, noko som betrar grovfôrkvaliteten og reduserer behovet for kraftfôr i til dømes mjølkeproduksjon. Standard maskin og reiskap for dyrking og hausting av gras er tungt, ...
  • Lyssiv og knappsiv: aukande problemugras i eng og beite - biologi, årsaker og tiltak 

   Østrem, Liv; Øpstad, Samson; Netland, Jan (Others, 2017)
   Lyssiv (Jûncus effûsus L.) og knappsiv (Jûncus conglomerâtus L.) har vorte eit svært synleg ugras dei siste tiåra. Auken har vore mest synleg i kystområda og litt innover i landet. Siv er lett synleg i ekstensivt driven ...
  • Nye frøblandingar for meir stabil grovfôrproduksjon 

   Østrem, Liv; Borchsenius, Ragnhild; Dalmannsdottir, Sigridur; Jørgensen, Marit; Kval‐Engstad, Oddbjørn; Lunnan, Tor (NIBIO-rapport;7(63) 2021, Research report, 2021-04)
   Såvareverdikjeda i Norge er svært fragmentert samanlikna med land der same firma er ansvarleg for heile prosessen frå utvikling av ny sort til sal av frø. Dette forprosjektet har som mål å definera korleis ein gjennom meir ...
  • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2019. 

   Langerud, Anne; Mæland, Therese; Østrem, Liv (NIBIO Rapport;6(21) 2020, Research report, 2020-02)
   Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet (www.mattilsynet.no). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på offisiell norsk sortsliste. Prøvingen er en ...
  • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2021 Sorter som er ferdig testet. Revidert utgave 

   Rueda-Ayala, Victor; Østrem, Liv; Dalmannsdottir, Sigridur; Drozdik, Isak (NIBIO-rapport;8(9) 2021, Research report, 2022-01)
   Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet (www.mattilsynet.no). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på offisiell norsk sortsliste. Prøvingen er en ...
  • Tilpassing til eit endra klima. Aktuelle tiltak i landbruket på Vestlandet 

   Øpstad, Samson L.; Øvreås, Odd-Jarle; Myromslien, Merete; Hjeltnes, Stein Harald; Vågane, Svein Arne; Østrem, Liv (NIBIO Rapport;2(94) 2016, Research report, 2016-08-17)
   I denne rapporten er det gjeve ei vurdering av kva framskriving av klimaendringane med auka nedbør og temperatur kan få å seia for landbruket på Vestlandet. Det er lagt hovudvekt på å omtala situasjonen for grovfôrdyrking ...