• Bygdenæringer i Norge. Hvordan kan vi få bedre kunnskap om den næringsaktiviteten som foregår på norske gårdsbruk? 

   Knutsen, Heidi; Kårstad, Signe; Øvren, Eva; Moss, Ole Osvald; Bye, Anne Snellingen (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2015)
   I Meld. St. 9 (2011–2012) «Landbruks- og matpolitikken» innfører Landbruks- og matdepartementet betegnelsen bygdenæringer om det som tidligere har vært omtalt som tilleggsnæringer, nye næringer, attåtnæringer eller andre ...
  • Standardiserte erstatningssatser ved produksjon ut over gjeldende konsesjonsgrenser 

   Nebell, Ingunn; Øvren, Eva; Rustad, Lars Johan (NIBIO Rapport;5(10) 2019, Research report, 2019-01)
   Rapporten inneholder oppdaterte beregninger av- og forslag til standardiserte erstatningssatser som kan nyttes overfor produsenter som har større husdyrproduksjon enn konsesjonsregelverket tillater. Beregningene søker å ...
  • Standardiserte erstatningssatser ved produksjon ut over gjeldende konsesjonsgrenser (korrigert utgave 2021) 

   Nebell, Ingunn; Øvren, Eva; Rustad, Lars Johan (NIBIO;, Research report, 2019)
   Rapporten inneholder oppdaterte beregninger (høsten 2018) av- og forslag til standardiserte erstatningssatser som kan nyttes overfor produsenter som har større husdyrproduksjon enn konsesjonsregelverket tillater. Beregningene ...
  • Verdiskaping fra tradisjonelt jordbruk og gårdsbasert tilleggsnæring i Telemark. Oppdaterte bereginger 2017 

   Knutsen, Heidi; Øvren, Eva (NIBIO Rapport;3(59) 2017, Research report, 2017-04-27)
   Mange aktører har behov for oppdatert kunnskap om hva landbruket betyr lokalt, for et fylke eller en kommune. Landbruket er i stadig endring, det er derfor behov for oppdaterte tall for den verdiskapingen som foregår i ...
  • Verdiskaping i landbruket og landbruksbasert virksomhet i Buskerud. Beregninger basert på 2011-tall 

   Knutsen, Heidi; Lerfald, Merethe; Øvren, Eva; Paulsen Rye, Siv Karin; Alnes, Per Kristian (NILF Notat;2013-14, Research report, 2013)
   Prosjektets formål har vært å øke kunnskapen om hvordan landbruk gir grunnlag for sysselsetting og verdiskaping i landbruksvirksomhet og øvrig virksomhet i Buskerud. Dette er blant annet gjort gjennom kartlegging av ...
  • Verdiskaping i landbruket og landbruksbasert virksomhet i Telemark. Beregninger basert på 2011-tall 

   Knutsen, Heidi; Lerfald, Merethe; Øvren, Eva; Paulsen Rye, Siv Karin; Alnes, Per Kristian (NILF Notat;2013-13, Research report, 2013)
   Prosjektets formål har vært å øke kunnskapen om hvordan landbruk gir grunnlag for sysselsetting og verdiskaping i landbruksvirksomhet og øvrig virksomhet i Telemark. Dette er blant annet gjort gjennom kartlegging av ...
  • Økonomien i jordbruket på Østlandet i 2014 – Trender og utvikling 2005-2014 

   Svennerud, Mads; Øvren, Eva (NIBIO Rapport;2(143) 2016, Research report, 2017-05-03)
   Rapporten tar for seg utviklingen i økonomien i jordbruket på Østlandet for perioden 2005-2014. Det presenteres nøkkeltall for Østlandet som helhet, for flatbygder kontra andre bygder, for ulike driftsformer og for de ...
  • Økonomien i jordbruket på Østlandet i 2015 

   Svennerud, Mads; Øvren, Eva (NIBIO Rapport;3(75) 2017, Research report, 2017-05-19)
   Rapporten tar for seg utviklingen i økonomien i jordbruket på Østlandet for perioden 2006-2015. Det presenteres nøkkeltall for Østlandet som helhet, for flatbygder kontra andre bygder, for ulike driftsformer og for de ...
  • Økonomien i jordbruket på Østlandet i 2016 

   Svennerud, Mads; Øvren, Eva (NIBIO RAPPORT;4(63) 2018, Research report, 2018-05-03)
   Rapporten tar for seg utviklingen i økonomien i jordbruket på Østlandet for perioden 2007-2016. Det presenteres nøkkeltall for Østlandet som helhet, for flatbygder kontra andre bygder, for ulike driftsformer og for de ...
  • Økonomien i jordbruket på Østlandet i 2019 

   Svennerud, Mads; Øvren, Eva (NIBIO-rapport;7(48) 2021, Research report, 2021-03)
   Rapporten tar for seg utviklingen i økonomien i jordbruket på Østlandet for perioden 2010-2019. Det presenteres nøkkeltall for Østlandet som helhet, for flatbygder kontra andre bygder, for ulike driftsformer og for de ...
  • Økonomien i jordbruket på Østlandet i perioden fra 2017 til 2018 

   Kirsanova, Elena; Svennerud, Mads; Øvren, Eva (NIBIO Rapport;6(105) 2020, Research report, 2020-07)
   Rapporten tar for seg utviklingen i økonomien i jordbruket på Østlandet for perioden 2009-2018. Det presenteres nøkkeltall for Østlandet som helhet, for flatbygder kontra andre bygder, for ulike driftsformer og for de ...