• Beiteressursar i Hedmark, ressursgrunnlag i utmark og areal av innmarksbeite i kommunar og fylke 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (Research report, 2016)
   Denne rapporten presenterer ei oversikt over beiteressursar for husdyr i utmark i Hedmark for heile fylket og for kvar kommune. Det er gjeve omtale av beitekvalitet og laga berekningar av beitekapasitet sett i høve til ...
  • Beiteressurser for husdyr i Inntrøndelag. Ressursgrunnlag i utmark og areal av innmarksbeite. 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael; Haugen, Finn-Arne (NIBIO-rapport;7(102) 2021, Research report, 2021-06)
   Denne rapporten presenterer ei oversikt over beiteressurser for husdyr i utmark i regionen Inntrøndelag, og for hver av de tre kommunene i regionen. Det er gitt omtale av beitekvalitet og laget beregninger av beitekapasitet ...
  • Fjellbeite i midtre delar av Hordaland. Rapport frå synfaring av beiteområda Beinhellaren og Kvitingen. 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (NIBIO Rapport;6(64) 2020, Research report, 2020-04)
   Denne rapporten gjev ein omtale av vegetasjon og beitekvalitet, og tilhøve elles som har betydning for beitebruken i to beiteområde i midtre delar av Hordaland. Dette er gjort med grunnlag i synfaring og tilgjengelege ...
  • Kartmodell viser gjengroing 

   Bryn, Anders; Angeloff, Michael (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2015)
   Det norske landskapet gror igjen med skog og kratt. En ny kartmodell viser hvilke områder i Norge som kan gro igjen.
  • Kjøtfe på utmarksbeite. Beiteressursar i soner for arealtilskot. 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (NIBIO Rapport;6(56) 2020, Research report, 2020-03)
   For prosjektet «Bærekraftig storfeproduksjon basert på grovfôr», er det i denne rapporten gjeve omtale av ressursgrunnlaget for utmarksbeite og ulike tilhøve kring bruk av beite, med særleg vekt på storfe, knytt til soner ...
  • Kjøttfe på utmarksbeite 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael; Haugen, Finn-Arne (NIBIO Rapport;4(157) 2018, Research report, 2018-12)
   For prosjektet "Bærekraftig storfeproduksjon basert på grovfôr", er det i denne rapporten gjeve omtale av utmarksbeitekvalitet og ymse tilhøve kring utmarksbeitebruk for 16 beiteområde for kjøttfe. Buskapane er spreidt frå ...
  • Land cover in Norway based on an area frame survey of vegetation types 

   Bryn, Anders; Strand, Geir-Harald; Angeloff, Michael; Rekdal, Yngve (Journal article; Peer reviewed, 2018-05-21)
   The Norwegian area frame survey of land cover and outfield land resources (AR18X18), completed in 2014, provided unbiased statistics of land cover in Norway. The article reports the new statistics, discusses implications ...
  • Myr i Noreg 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael; Bryn, Anders (NIBIO POP;2(1) 2016, Others, 2016-01)
   Myr er ein viktig naturtype med eit særeige artsmangfald. Myrene er viktige for omregulering, og dei utgjer eit stort karbonlager. I Noreg er myrarealet 28 300 km2 og utgjer 9 % av landarealet. Dette viser tal frå ...
  • Norske verneområder: kulturpåvirkning, avskoging og gjengroing 

   Bryn, Anders; Angeloff, Michael; Rønningen, Katrina (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The conservation of nature in Norway has mainly been grounded on the idea of preservation of wilderness areas, while the cultural influence within many of these areas often has been overlooked. The present study shows that ...
  • Rapport til landskapskart over Galhøpiggen-Glittertind med omkringliggjande dalar. Skildring av områda 

   Lykkja, Hanne; Angeloff, Michael (NIJOS-rapport;12/1999, Research report, 1999-06-01)
   I 1993 starta eit prosjekt om utarbeiding av forvaltningsplanar for nasjonalparkar, eksempelområdet var delar av Jotunheimen nasjonalpark og Lom kommune. Dette arbeidet er presentert i NIJOS-rapport 11/99 «Utarbeiding av ...
  • Utmarksbeitet i fjellområdet mellom Valdres og Gausdal 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (Rapport fra Skog og landskap;07/2013, Research report, 2013)
   På oppdrag frå Fylkesmannen i Oppland har Norsk institutt for skog og landskap laga ei utgreiing kring ressursgrunnlaget for utmarksbeite i fjellområdet mellom Valdres og Gausdal. Granskinga byggjer på ei ressurskartlegging ...
  • Utmarksbeitet i Ringsakeralmenningane, søndre område 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (Rapport fra Skog og landskap;24/2013, Research report, 2013)
   På oppdrag frå Samarbeidsutvalget for Ringsakerallmenningene og Pihl AS er det i denne rapporten gjeve ei vurdering av utmarksbeitet i Ringsakeralmenningane, søndre område. Vurderingane omfattar beitekvalitet og -kapasitet. ...
  • Vegetasjon og beite i beiteområda til Skogbygda og Jettlia beitelag 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (NIBIO Rapport;5(53) 2019, Research report, 2019-05)
   i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK25). Det er laga vegetasjonskart og 2 avleia temakart for beite for sau og storfe. Denne rapporten beskriv metode for kartlegging, registrerte vegetasjonstypar og deira fordeling i området. ...
  • Vegetasjon og beite i Hadsel kommune. Rapport frå vegetasjonskartlegging 

   Rekdal, Yngve; Bjørklund, Per K.; Angeloff, Michael (NIJOS-rapport;3/99, Research report, 1999-02-01)
   Fylkesmannen i Nordland, landbruksavdelinga, sette i 1995 i gang områdetakst i Hadsel og Sortland kommunar. Ved sida av produksjonspotensialet for skog, såg Fylkesmannen det som særleg viktig å registrere vilkår for ...
  • Vegetasjon og beite i Heimfjellet, rapport frå vegetasjonskartlegging i Vågå kommune 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (NIBIO Rapport;2(72) 2016, Research report, 2016)
   Norsk institutt for bioøkonomi utførte sommaren 2015 vegetasjonskartlegging av eit område på 94 km² i Vågå kommune i Oppland fylke. Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 – ...
  • Vegetasjon og beite i Oppdal østfjell 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (Journal article, 2015)
   Oppdal østfjell har i lange tider vore kjent for ein rik fjellflora dit botanikarar har valfarta. Næringsrik berggrunn er viktigaste årsak til det store artsmangfaldet her. Berggrunnen skapar også grunnlag for eit uvanleg ...
  • Vegetasjon og beite i Oppdal østfjell 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (NIBIO POP;1(6) 2015, Others, 2015)
   Oppdal østfjell har i lange tider vore kjent for ein rik fjellflora dit botanikarar har valfarta. Næringsrik berggrunn er viktigaste årsak til det store artsmangfaldet her. Berggrunnen skapar også grunnlag for eit uvanleg ...
  • Vegetasjon og beite i Oppdal østfjell. Rapport frå vegetasjonskartlegging i Oppdal kommune 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (Rapport fra Skog og landskap;10/2015, Research report, 2015)
   Vegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. ...
  • Vegetasjon og beite i Sålekinna beitelag. Rapport fra vegetasjonskartlegging i Tolga og Os kommuner 

   Stenbrenden, Magnus; Angeloff, Michael; Rekdal, Yngve (NIBIO Rapport;5(45) 2019, Research report, 2019)
   Norsk institutt for bioøkonomi har vegetasjonskartlagt 81 km² i beiteområdet til Sålekinna Beitelag i Tolga og Os kommuner. Av det kartlagte arealet er 64 % over skoggrensa opp til 1 595 moh., resten i subalpin sone og ...
  • Vegetasjon og beite i Setesdal Vesthei 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;08/2007, Research report, 2007-02)
   På oppdrag frå Stasskog SF, Forvaltningssekretariatet SVR og kommunane Bykle, Sirdal og Valle har Norsk inst. for skog og landskap utført ei beitegransking for delar av beiteområdet til Jæren smalelag i Setesdal vesthei. ...