• Kartlegging av klimabidrag og aktuelle klimatiltak i landbruket i Hordaland 

   Rivedal, Synnøve; Bárcena, Teresa G. (Bioforsk rapport;9(135) 2014, Research report, 2014-10-31)
   Utslepp av klimagassar frå menneskeleg aktivitet fører til global oppvarming og klimaendringar som kan få store konsekvensar. Det er ei målsetting å redusere klimagassutsleppa frå alle sektorar globalt, nasjonalt og ...
  • Kunnskapsgrunnlag om nydyrking av myr. Sammenstilling av eksisterende kunnskapsgrunnlag om nydyrking av myr og synliggjøring av konsekvenser ved ulike reguleringstiltak 

   Bárcena, Teresa G.; Grønlund, Arne; Hoveid, Øyvind; Søgaard, Gunnhild; Lågbu, Roar (NIBIO Rapport;2(43) 2016, Research report, 2016-03-01)
   I denne rapporten er det gitt en vurdering av samfunnsøkonomiske konsekvenser og effekter på klimagassutslipp som følge av innskrenkninger i adgangen til nydyrking av myr. Restriksjoner mot nydyrking av myr vil i liten ...
  • Muligheter og utfordringer for økt karbonbinding i jordbruksjord 

   Rasse, Daniel; Økland, Inghild Halvorsen; Bárcena, Teresa G.; Riley, Hugh; Martinsen, Vegard; Sturite, Ievina; Joner, Erik; O'Toole, Adam; Øpstad, Samson; Cottis, Thomas; Budai, Alice Erzebet (NIBIO Rapport;5(36) 2019, Research report, 2019-03-21)
   En økning i karbonlagring i landbruksjord er angitt som et viktig klimatiltak både internasjonalt og i Norge. Tiltaket er godt begrunnet: Jorden inneholder to til tre ganger så mye karbon som atmosfæren, noe som innebærer ...
  • Tindved – en vekst for fremtiden? 

   Røen, Dag; Bárcena, Teresa G. (NIBIO Rapport;3(103) 2017, Research report, 2017-09-01)
   Tindved (Hippophae ramnoides L.) er en sterkt grenet, tornet busk hjemmehørende i tempererte regioner av Europa og Asia som produserer næringsrike orange/gule frukter. Den har viktige funksjoner som næringskilde og som ...