• Barriers and opportunities of soil knowledge to address soil challenges: Stakeholders’ perspectives across Europe 

   Vanino, Silvia; Pirelli, Tiziana; Di Bene, Claudia; Bøe, Frederik; Castanheira, Nádia; Chenu, Claire; Cornu, Sophie; Feiza, Virginijus; Fornara, Dario; Heller, Olivier; Kasparinskis, Raimonds; Keesstra, Saskia; Lasorella, Maria Valentina; Madenoglu, Sevinç; Meurer, Katharina H. E.; O'Sullivan, Lilian; Peter, Noemi; Piccini, Chiara; Siebielec, Grzegorz; Smreczak, Bozena; Thorsøe, Martin Hvarregaard; Farina, Roberta (Peer reviewed; Journal article, 2022-10-31)
   Climate-smart sustainable management of agricultural soil is critical to improve soil health, enhance food and water security, contribute to climate change mitigation and adaptation, biodiversity preservation, and improve ...
  • Erosjon og næringsstofftap ved ulik jordarbeiding på flate arealer – 2014–2018 

   Bechmann, Marianne; Bøe, Frederik (NIBIO POP;5(14) 2019, Journal article, 2019-03)
   Fire år med resultater fra Kjelle ruteforsøk viser store forskjeller i tap av jord og næringsstoffer mellom år. I årene med mest nedbør ble de laveste gjennomsnittlige tapene av jord- og næringsstoffer målt fra ruter med ...
  • Fangvekstenes økosystemtjenester – Kunnskapsstatus om effekten av fangvekster 

   Bøe, Frederik; Bechmann, Marianne; Øgaard, Anne Falk; Sturite, Ievina; Brandsæter, Lars Olav (NIBIO Rapport;5(9) 2019, Research report, 2019-01)
   Denne rapporten gir en oversikt over fangvekster og deres effekter på avling, mineralsk nitrogen ijord, karbonbinding, utslipp til vann og luft, jordstruktur, biodiversitet og ugras. Det er fortrinnsvis brukt studier fra ...
  • Fangvekster som klimatiltak i Norge. Egnet dyrkingsareal, potensiale for klimagassbesparelse, kostnader, barrierer og virkemiddel. 

   Bøe, Frederik; Sturite, Ievina; Lågbu, Roar; Hegrenes, Agnar; Ring, Paul Henrik (NIBIO Rapport;6(4) 2020, Research report, 2020-01)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Landbruksdirektoratet til Klimakur2030. Rapporten omhandler utredning av fangvekster som klimatiltak. Utredningen inkluderer en vurdering av hvilke områder og arealer som er ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Naurstad 2017 

   Bøe, Frederik (Chapter, 2020)
   Dyrket mark i Naurstadfeltet er dominert av langvarig eng og beite. Storfé, hest og melkeku var de viktigste husdyrslagene i 2017. Det har vært en nedadgående trend i tilført fosfor og nitrogen gjennom hele overvåkingsperioden, ...
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2021/2022 

   Bechmann, Marianne; Dreyer, Lill; Lang, Kathinka; Stenrød, Marianne; Bøe, Frederik; Eggestad, Hans Olav; Isidorova, Anastasija; Ugstad, Hanne; Riley, Hugh; Selnes, Svein; Mæland, Therese; Molversmyr, Åge (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av NIBIO divisjon for miljø og naturressurser og gjennomføres i samarbeid med Divisjon for bioteknologi og plantehelse, flere av forskningsstasjonene i NIBIO ...
  • Kjelle avrenningsforsøk. Årsrapport 2018–2019 for jordarbeidingsforsøk på lav erosjonsrisiko 

   Bechmann, Marianne; Bøe, Frederik; Stenrød, Marianne (NIBIO Rapport;, Research report, 2020-02)
   Ingen jordarbeiding om høsten’ har vært et av de viktigste tiltakene mot erosjon og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer siden begynnelsen på 1990-tallet. Avrenningsforsøk som startet på 1980-tallet viser stor effekt ...
  • Kjelle avrenningsforsøk. Årsrapport 2019–2020 for jordarbeidingsforsøk på lav erosjonsrisiko 

   Bechmann, Marianne; Bøe, Frederik; Stenrød, Marianne; Tveiti, Geir (NIBIO-rapport;7(9) 2021, Research report, 2021-01)
   ‘Ingen jordarbeiding om høsten’ har vært et av de viktigste tiltakene mot erosjon og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer siden begynnelsen på 1990-tallet. Avrenningsforsøk som startet på 1980-tallet viser stor effekt ...
  • Kjelle avrenningsforsøk. Årsrapport 2020–2021 for jordarbeidingsforsøk på lav erosjonsrisiko 

   Bechmann, Marianne; Stenrød, Marianne; Bøe, Frederik; Tveiti, Geir (NIBIO-rapport;7(25) 2021, Others, 2021-12)
   Ingen jordarbeiding om høsten’ har vært et av de viktigste tiltakene mot erosjon og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer siden begynnelsen på 1990-tallet. Avrenningsforsøk som startet på 1980-tallet viser stor effekt ...
  • Kjelle avrenningsforsøk. Årsrapport 2020–2021 for jordarbeidingsforsøk på lav erosjonsrisiko 

   Bechmann, Marianne; Stenrød, Marianne; Bøe, Frederik; Tveiti, Geir (NIBIO-rapport;7(25) 2021, Research report, 2021-12)
   ‘Ingen jordarbeiding om høsten’ har vært et av de viktigste tiltakene mot erosjon og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer siden begynnelsen på 1990-tallet. Avrenningsforsøk som startet på 1980-tallet viser stor effekt ...
  • Kjelle avrenningsforsøk. Årsrapport 2021–2022 for jordarbeidingsforsøk på lav erosjonsrisiko 

   Bechmann, Marianne; Bøe, Frederik; Havranek, Ivo; Stenrød, Marianne; Tveiti, Geir (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Ingen jordarbeiding om høsten’ har vært et av de viktigste tiltakene mot erosjon og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer siden begynnelsen på 1990-tallet. Avrenningsforsøk som startet på 1980-tallet viser stor effekt ...
  • Miljø- og klimaeffekter av fangvekster 

   Bøe, Frederik; Bechmann, Marianne; Øgaard, Anne Falk; Sturite, Ievina; Brandsæter, Lars Olav (NIBIO POP;5(12) 2019, Journal article, 2019-03)
   Fangvekster sås sammen med korn eller etter tidligkulturer for å ta opp overskudd av næringsstoffer og redusere erosjon. Fangvekster øker karboninnholdet i jorda og reduserer ugrasmengden. Fangvekster har lenge vært anerkjent ...
  • Nye metoder for bedre drenering. Torpedogrøfter og slissegrøfter 

   Bloem, Esther; Kværnø, Sigrun; Bøe, Frederik; Stolte, Jannes (NIBIO Rapport, Research report, 2022)
   På grunn av klimaendringer forventes en økning i ekstremværhendelser i fremtiden. Større nedbørsmengder og mer intense nedbørsepisoder fører til flom og vannmettet jord, med negativ innvirkning på avlings- og driftsforhold ...
  • Renseeffekt og kanterosjon i kantsoner med forskjellig vegetasjonstype 

   Krzeminska, Dominika; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Bøe, Frederik; Nemes, Attila; Skarbøvik, Eva (NIBIO Rapport;6(30) 2020, Research report, 2020-03)
   Kantsoner langs vassdrag har flere ulike funksjoner; i dette prosjektet er to funksjoner undersøkt (renseeffekt på næringsstoffavrenning fra jordbruksområder, og evne til å motstå kanterosjon), i tre typer vegetasjon: ...
  • Sammenfatning av overvåkingsdata fra 2011-2018 for vannområdet Glomma sør for Øyeren. Basert på utvalgte delnedbørfelt og innsjøer 

   Pettersen, Ruben Alexander; Haaland, Ståle Leif; Bøe, Frederik (NIBIO Rapport, Research report, 2019)
   RAPPORTEN ER UNDER REVIDERING: ERSTATTES DELVIS AV NIBIO RAPPORT 8(127)2022. Denne rapporten er basert på eksisterende data og informasjon om seks innsjøer og seks delnedbør-felt i Vannområde Glomma Sør. Det er utført ...
  • Soil Tillage and Crop Growth Effects on Surface and Subsurface Runoff, Loss of Soil, Phosphorus and Nitrogen in a Cold Climate 

   Bechmann, Marianne; Bøe, Frederik (Peer reviewed; Journal article, 2021-01-15)
   Most studies on the effects of tillage operations documented the effects of tillage on losses through surface runoff. On flat areas, the subsurface runoff is the dominating pathway for water, soil and nutrients. This study ...
  • SoilCare – bærekraftig kornproduksjon i Europa. Oppsummeringsrapport fra norske studieområder. 

   Skaalsveen, Kamilla; Stolte, Jannes; Bøe, Frederik; Seehusen, Till (NIBIO-rapport;7(149) 2021, Research report, 2021-09)
   SoilCare er et femårig forskningsprosjekt finansiert av EUs Horisont2020-program som startet 1. mars 2016 og avsluttes 31. august 2021. Prosjektet er et samarbeid mellom 28 europeiske partnere med studieområder i 16 ulike ...
  • The effect of freezing and thawing on water flow and MCPA leaching in partially frozen soil 

   Holten, Roger; Bøe, Frederik; Almvik, Marit; Katuwal, Sheela; Stenrød, Marianne; Larsbo, Mats; Jarvis, Nicholas; Eklo, Ole Martin (Journal article; Peer reviewed, 2018-11-13)
   Limited knowledge and experimental data exist on pesticide leaching through partially frozen soil. The objective of this study was to better understand the complex processes of freezing and thawing and the effects these ...
  • Utslippsreduksjoner i norsk jordbruk. Kunnskapsstatus og tiltaksmuligheter. 

   Bardalen, Arne; Rivedal, Synnøve; Aune, Anders; O`Toole, Adam; Walland, Finn; Silvennoinen, Hanna Marika; Sturite, Ievina; Bøe, Frederik; Rasse, Daniel; Pettersen, Ivar; Øygarden, Lillian (NIBIO Rapport;4(149) 2018, Research report, 2018-12-04)
   Sammendrag: Denne rapporten gir en oppdatert oversikt over tiltakspotensiale for tiltak som jordbruket kan iverksette for å redusere klimagassutslipp. Det er tiltak innen dagens produksjonsystemer og struktur som er vektlagt. ...
  • Årsrapport 2019 fra JOVA-programmet. Driftsmessig oppsummering. 

   Hauken, Marit; Stenrød, Marianne; Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans Olav; Bøe, Frederik; Maurset, Marie Uhlen (NIBIO Rapport;6(66) 2020, Research report, 2020-04)
   Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) overvåker avrenning av jord,næringsstoffer og plantevernmidler i et utvalg av norske jordbruksområder. Formålet er å dokumentere miljøeffekter av jordbruksdrift gjennom ...