• Applying profile- and catchment-based mathematical models for evaluating the run-off from a Nordic catchment 

   Farkas, Csilla; Kværnø, Sigrun; Engebretsen, Alexander Melvold; Barneveld, Robert; Deelstra, Johannes (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Knowledge of hydrological processes and water balance elements are important for climate adaptive water management as well as for introducing mitigation measures aiming to improve surface water quality. Mathematical models ...
  • Beskrivelse av erosjonsrisikokart - metoder, forutsetninger og bruk 

   Kværnø, Sigrun; Barneveld, Robert; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Stratmann, Malte; Søvde, Nils Egil (NIBIO-POP;6(37) 2020, Journal article, 2020-12)
   Vinteren 2021 blir det gamle erosjonsrisikokartet fra 1991 erstattet med to nye kart. Det ene kartet viser samlet risiko for flateerosjon på jordoverflata og jordtap gjennom drens-rør. Det andre kartet viser risiko for ...
  • Erosjonssikring av en parsell av Hæra i Trøgstad 

   Hauge, Atle; Barneveld, Robert (Bioforsk Rapport;, Research report, 2015)
   Vassdraget Hæra er sterkt endret ved senking, og ligger dermed dypt i terrenget. Langs vassdraget er det leir- og siltjord, og det er kraftig erosjon på grunn av utglidninger i de bratte sidene. Bioforsk foreslår steinsetting ...
  • Flomdempingstiltak i Lierelva - En mulighet for etterbruk av Liermåsan og Bliksrudmåsan etter torvuttak 

   Hauge, Atle; Barneveld, Robert; Stolte, Jannes (NIBIO RAPPORT;3(70) 2017, Research report, 2018-02-16)
   Liermåsan like nord for Bjørkelangen er et torvuttak som er under avslutning på ca 1,2 km2. Lierelva renner forbi torvuttaket og rett inn i Bjørkelangen sentrum. Området har problemer med flom, og rapporten har utredet ...
  • Fordrøyningsdammer i tilknytning til jordbruksarealer 

   Stolte, Jannes; Barneveld, Robert (NIBIO Rapport;5(65) 2019, Research report, 2019-06)
   Flom er et utbredt problem i Norge, særlig i snøsmeltingsperioder om våren og ved store nedbørsmengder om høsten. Klimaendring i Norge betyr at det kan forventes større nedbørsmengder og høyere nedbørintensitet. Dermed ...
  • Fordrøyningsdammer i tilknytning til jordbruksarealer 

   Stolte, Jannes; Barneveld, Robert (NIBIO Rapport;6(16) 2020, Research report, 2020-02)
   Flom er et utbredt problem i Norge, særlig i snøsmeltingsperioder om våren og ved store nedbørsmengder om høsten. Klimaendring i Norge betyr at det kan forventes større nedbørsmengder og høyere nedbørintensitet. Dermed ...
  • Jordarbeiding – effekt på jord- og fosfortap. Analyse av data fra tre overvåkingsfelt i JOVA-programmet 

   Bechmann, Marianne; Krzeminska, Dominika; Barneveld, Robert; Kværnø, Sigrun; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans Olav; Farkas, Csilla; Hauken, Marit (NIBIO-rapport;6(112) 2020, Research report, 2020-09)
   Et av de viktigste vannmiljøtiltakene i landbruket er tilskudd til overvintring i stubb («ingen jordarbeiding om høsten»). Tilskuddssatsene har variert over tid og regionalt. Det har dessuten vært forskjell på tilskudd til ...
  • Jordtap på nedbørfeltnivå: kan vi skille mellom påvirkning av vær og jordarbeiding? 

   Barneveld, Robert; Greipsland, Inga; Bechmann, Marianne (Bioforsk rapport;9(80) 2014, Research report, 2014-05)
   Tilskuddssystemet for tiltak mot jordtap har vært på plass i flere år. Tidsseriene i JOVA-databasen viser at andel areal under høstpløying har minket i samme periode. Selv om høstpløying er erstattet av jordarbeidingstyper ...
  • Multiparameteranalyse av feltkarakteristika og vannkjemi i leirvassdrag. Underlag for fastsettelse av miljømål i henhold til vannforskriften 

   Greipsland, Inga; Skarbøvik, Eva; Barneveld, Robert (NIBIO Rapport;3(110) 2017, Research report, 2017-10-13)
   Rapporten gir resultatene av en multiparameteranalyse av vannkjemi (næringsstoffer og suspendert sediment) og om lag 20 ulike feltkarakteristika i leirvassdrag. Korrelasjonsmatrisene viser at det i overveiende grad er ...
  • Planlegging av fangdammer på Smøla - Prosjektering av rensedammer for landbruksavrenning 

   Hauge, Atle; Barneveld, Robert; Krzeminska, Dominika (NIBIO Rapport;5(17) 2019, Research report, 2019-01)
   Noen av vassdragene på Smøla er påvirket av landbruksforurensing, i hovedsak fosfor og organiske partikler som fører til at vassdragene gror igjen, noe som gir dårligere forhold for ørret. Rapporten skisserer 5 konstruerte ...
  • Sediment transport dynamics in small agricultural catchments in a cold climate: A case study from Norway 

   Wenng, Hannah; Barneveld, Robert; Bechmann, Marianne; Marttila, Hannu; Krogstad, Tore; Skarbøvik, Eva (Peer reviewed; Journal article, 2021-09-01)
   Increased nutrient and soil losses from agricultural areas into water bodies constitute a global problem. Phosphorus is one of the main nutrients causing eutrophication in surface waters. In arable land, phosphorus losses ...
  • Tiltak mot erosjon på jordbruksareal 

   Kværnø, Sigrun; Øygarden, Lillian; Bechmann, Marianne; Barneveld, Robert (NIBIO-POP;6(38) 2020, Journal article, 2020-12)
   Erosjon fører til at næringsrike jordpartikler kommer ut i vassdragene våre. Det kan føre til overgjødsling og algeoppblomstring, i tillegg til at matjorda gradvis forsvinner. Det er flere tiltak som kan gjennomføres for ...