• Arealrepresentativ overvåking av semi-naturlig eng. Pilot i Nordland og Trøndelag 2019 

   Johansen, Line; Carlsen, Thomas; Bele, Bolette; Daugstad, Kristin; Grenne, Synnøve; Solbu, Erik Blystad; Sickel, Hanne; Vesterbukt, Per; Bär, Annette (NIBIO Rapport;5(163) 2019, Research report, 2019-12)
   Denne pilotstudien er gjennomført på oppdrag av Miljødirektoratet. Formålet har vært å teste ut og videreutvikle en overvåkningsmetodikk for semi-naturlig eng som ble publisert av NIBIO i 2017. Det var ønskelig at metodikken ...
  • Beitetradisjoner i slåttemarkene – med eksempler fra Telemark og Møre og Romsdal 

   Bele, Bolette; Svalheim, Ellen (NIBIO POP;3(10) 2017, Others, 2017-03)
   Tradisjonelt var bruken av arealene omkring gårdene og i utmarka svært variert og strakk seg over store områder. Siden vinterfôret var den begrensende faktoren i forhold til hvor mange dyr man kunne livberge, ble fôret ...
  • Beiting i kulturlandskapet – alltid en enkel og god løsning? 

   Rosef, Line; Bele, Bolette (Grønn kunnskap e;9(123) 2005, Research report, 2005)
   Kulturlandskapets verdier (biologiske, kulturelle, estetiske, sosiale og økonomiske) er og bør være en viktig ressurs for norske bygder, ikke minst i ei tid der det stadig settes fokus på lokalproduserte varer og tjenester. ...
  • Bekjempelse av rynkerose (Rosa rugosa). Utprøving av metodikk (mekanisk og kjemisk) i Rinnleiret naturreservat og Ørin naturreservat i Levanger og Verdal, Nord-Trøndelag 

   Nilsen, Liv S.; Fløistad, Inger; Bele, Bolette (Bioforsk rapport;3(163) 2008, Research report, 2008-12-30)
   Rynkerose (Rosa rugosa) ble innført som hageplante fra Øst-Asia i siste halvdel av 1800-tallet, og har fra 1940-årene spredt seg langs kysten i Norge. I dag er rynkerose i sterk ekspansjon både i Norge og i mange andre ...
  • Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper 

   Bele, Bolette; Tunón, Håkan; Rytkönen, Paulina (NIBIO POP;2(31) 2016, Others, 2016-10)
   I et norsk-svensk samarbeid er NIBIO, Centrum för biologisk mångfald (CBM), Södertörns högskola og en rekke andre samarbeids-partnere i gang med Interreg-prosjektet «Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper». ...
  • Bonden sin kulturmarksflora for Vestlandet 

   Bele, Bolette; Norderhaug, Ann; Auestad, Inger; Kvamme, Mons (NIBIO Bok;, Research report, 2018)
  • Effekter av restaureringstiltak i Rinnleiret naturreservat og videre anbefalninger 

   Bele, Bolette; Norderhaug, Ann (Bioforsk rapport;1(142) 2006, Research report, 2006-11-10)
   Rapporten beskriver effektene av restaureringstiltak satt i gang i Rinnleiret naturreservat i 2006, og da med spesiell fokus på tindvedkrattene. Det gis en situasjonsbeskrivelse per 29. august 2006, og gis anbefalninger i ...
  • Er det forskjeller i beitepreferanser mellom gamle" og "moderne" kuraser? - et norsk-svensk NordGen-prosjekt som skal avsluttes i 2011" 

   Bele, Bolette; Norderhaug, Ann (Bioforsk TEMA;6(9) 2011, Research report, 2011)
   Studier av forskjeller i beitepreferanser mellom høytytende og moderat ytende melkekuraser er foreløpig få. Det er derfor et stort behov for mer kunnskap om eventuelle reelle forskjeller. I dette prosjektet undersøkes det ...
  • Etablering av blomstereng i Innlandet 

   Daugstad, Kristin; Bär, Annette; Bele, Bolette; Svalheim, Ellen; Aamlid, Trygve (NIBIO-POP;6(16) 2020, Journal article, 2020-04)
   Fleire og fleire, både offentlege etatar og private hageeigarar, ønsker no å bytte ut kortklipt plen med artsrike blomsterenger. Nokon grunngjev dette med at blomstereng er mindre arbeidskrevjande enn plen fordi den skal ...
  • Etablering av blomstereng i Nordland 

   Bär, Annette; Bele, Bolette; Svalheim, Ellen; Aamlid, Trygve (NIBIO POP;6(2) 2020, Journal article, 2020-01)
   Etablering av blomstereng er et nyttig bidrag for å ivareta pollinerende insekter og det øvrige artsmangfoldet i landskapet. Både for planter og insekter er disse engene viktige for bevaring av populasjoner og for å skape ...
  • Evaluation of grants given to maintain semi-natural grasslands in Nord-Trøndelag, Central-Norway 

   Rosef, Line; Bele, Bolette; Norderhaug, Ann; Sterten, Liv Dagny (Grønn kunnskap e;8(118) 2004, Research report, 2004)
   Since 1993, Norwegian governmental subsidies have been applied to preserve valuable semi-natural grasslands in Norway. After 8 years of management and payments, the effects of the subsidies were investigated in the county ...
  • Finnes det universelle løsninger for restaurering og skjøtsel av kulturmarkene? 

   Bele, Bolette; Rosef, Line (Grønn kunnskap e;9(122) 2005, Research report, 2005)
   Gjengroing er en av de største utfordringene man har i kulturlandskapet i dag. Innslaget av busker og trær bør i seg selv ikke være et kriterium for hvilke områder som er berettiget tilskudd. Det bør være kulturlandskapsverdiene ...
  • Fremmede skadelige karplanter i kulturlandskapet og områdebasert prioritering av tiltak – sammenstilling av kunnskap 

   Daugstad, Kristin; Thorvaldsen, Pål; Bele, Bolette; Bär, Annette; Fløistad, Inger; Hanslin, Hans Martin (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-07-02)
   I rapporten er tilstanden med hensyn til forekomst av fremmede skadelige karplanter (FSK) i naturtypene sanddynemark, åpen grunnlendt kalkmark, kulturmarkseng, kystlynghei og høstingsskog gått gjennom. Resultatene viser ...
  • Hvordan etablere blomsterenger i Midt-Norge? 

   Svalheim, Ellen; Aamlid, Trygve; Bele, Bolette (NIBIO POP;5(15) 2019, Journal article, 2019-03)
   Flere og flere, både offentlige etater og private hageeiere, ønsker nå å bytte ut kortklipte, monotone plener med artsrike blomsterenger. Noen begrunner dette med at blomstereng er mindre arbeidskrevende enn plen fordi den ...
  • Kulturspor i trær - en biologisk kulturarv i utmarka 

   Bele, Bolette; Norderhaug, Ann (Bioforsk TEMA;7(7) 2012, Research report, 2012)
   Skogsområdene og utmarka har til uminnelige tider gitt oss verdifulle ressurser blant anna i form av beiter, myrslåtter, setervoller, tømmer, ved, kull og tjære. Kulturspor i trær er synlige spor eller merker som kan ...
  • Localized Agri-Food Systems and Biodiversity 

   Bele, Bolette; Norderhaug, Ann; Sickel, Hanne (Journal article; Peer reviewed, 2018-02-02)
   Interest in localized agri-food systems has grown significantly in recent years. They are associated with several benefits and are seen as important for rural development. An important share of the academic debate addresses ...
  • Natur- og kulturarv som bærekraftig verdiskaper – Sluttrapport Interreg småprosjekt 

   Bele, Bolette; Tunón, Håkan; Røe, Paul Sverre (Bioforsk rapport;, Research report, 2014)
   Markedet etterspør blant annet mat med identitet, bygdeturisme og naturopplevelser. Ved å koble et steds historie og kulturlandskap mer direkte til disse produktene vil de kunne tilegges en merverdi som kan legge grunnlaget ...
  • Naturtypekartlegging av slåttemark på Schivevollen, Trondheim kommune 

   Bele, Bolette (NIBIO Rapport;79, Research report, 2016-01-20)
   Rapporten inneholder naturtypebeskrivelse for slåttemarka på Schivevollen, som ligger sør for Jonsvatnet i Trondheim kommune. Beskrivelsen er basert på tidligere registreringer utført av Planteforsk, som utarbeidde en ...
  • Naturtypekartlegging i Rinnleiret naturreservat ved bruk av NiN (Naturtyper i Norge) 

   Johansen, Line; Grenne, Synnøve; Vesterbukt, Per; Bele, Bolette (Bioforsk rapport;8(135) 2013, Research report, 2013-01-31)
   Rinnleiret naturreservat ble sommmeren 2013 kartlagt ved bruk av kartleggingssystemet Naturtyper i Norge (NIN). Arbeidet er gjennomført på oppdrag fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Kartleggingen er utført i henhold til ...
  • NiN-naturtypekartlegging i utvalgte naturvernområder i Sør-Trøndelag 2011 

   Johansen, Line; Bele, Bolette; Vesterbukt, Per; Thorvaldsen, Pål; Grenne, Synnøve; Aune, Sigrun (Bioforsk rapport;6(146) 2011, Research report, 2011-12-14)
   Sommeren 2011 ble seks ulike verneområder i Sør-Trøndelag kartlagt etter NiN systemet. Verneområdene var Herdalen, Grandefjæra, Litlvatnet, Nordelva, Soløya og Vinnstormyra.