• Grøftetilstanden i jordbruket. God drenering - en forutsetning for å øke arealproduktiviteten og redusere avrenning og utslipp av klimagasser fra landbruket. Oppsummering fra grøfteseminar november 2011 på Tingvoll gard 

   Bergslid, Rose (Bioforsk rapport;7(38) 2012, Research report, 2012-02-24)
   Tall fra Landbrukstellinga 2010 viser at 840 000 daa av det fulldyrka arealet i Norge er dårlig drenert. Økt andel leiejord, usikre og korte leieavtaler kombinert med høye kostnader på arbeidet er tre av de største ...
  • Husdyrgjødsel - utnyttelse og logistikk. Erfaringer fra to gardsstudier i Møre og Romsdal 

   Bergslid, Rose; Kval-Engstad, Oddbjørn (Bioforsk Rapport;, Research report, 2015)
   Formålet med dette arbeidet har vært å studere bruk av husdyrgjødsel, gjødsellogistikk og alternativer som kan bidra til at mer av husdyrgjødsla brukes økonomisk, miljø- og klimamessig optimalt. Ved hjelp av konkrete ...
  • Husdyrgjødsel og lagerkapasitet 

   Bergslid, Rose; Solemdal, Liv (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Riktig bruk av husdyrgjødsel gir mindre behov for innkjøpt gjødsel og redusert risiko for belastning på miljø og klima. For å møte de utfordringene vi har både lokalt og globalt, må husdyrproduksjonen drives mest mulig ...
  • Storfe, driftssystem og klima 

   Bergslid, Rose; Hansen, Sissel; Lyche, Arnar; Ullring, Ulf; van Oort, Bob; Flaten, Ola (NIBIO Rapport;2(38), Research report, 2016)
   Del en: Storfe og andre drøvtyggere blir gjort til et klimaproblem til tross for at de har foredlet gras, skapt variasjon i landskapet og vært en viktig del av stoffkretsløpet i millioner av år. Driftssystem betyr mye for ...
  • Storfe, klima og bærekraft - en litteraturstudie 

   Bergslid, Rose (Bioforsk Rapport;, Research report, 2015)
   I følge FAO (2013) vil verdens befolkning øke fra dagens 7,2 milliarder til 9,6 milliarder i 2050. Samtidig må miljø- og klimabelastningene av matproduksjonen reduseres. Dette vil øke presset på jordbruket verden over. ...
  • Strategi for økt matproduksjon i Gjemnes kommune 

   Bergslid, Rose (NIBIO POP;2(3) 2016, Others, 2016)
   Økt matproduksjon basert på norske ressurser er en kjent målsetting i norsk landbrukspolitikk, men er vi i stand til å innfri målet? Med det som bakgrunn tok Gjemnes Bondelag og Gjemnes og Tingvoll Bonde- og Småbrukarlag ...
  • Strategi for økt matproduksjon i Rauma kommune 

   Bergslid, Rose (Bioforsk TEMA;, Research report, 2015)
   Økt matproduksjon basert på norske ressurser. En kjent målsetting i landbrukspolitikken, men hvor realistisk er målet? Med det som bakgrunn tok Rauma Bondelag våren 2014 initiativ til å utarbeide en næringsstrategi for økt ...
  • The virtual fencing system Nofence - Trials 2013 

   Brunberg, Emma; Bergslid, Rose; Sørheim, Kristin (Bioforsk rapport;8(176) 2013, Research report, 2013-12-20)
   NoFence is a GPS-based virtual fencing system to be used for grazing animals. Each animal wears a collar and if crossing a predefined border, the animal will get a sound warning followed by an electric shock. The aims with ...
  • Toppleder i grønn kjeledress. Dybdeintervju med 12 kvinner om landbruket i Møre og Romsdal 

   Bergslid, Rose (Bioforsk rapport;7(118) 2012, Research report, 2012-09-26)
   I underkant av 14 % av registrerte bønder i Norge er kvinner, til tross for at økt andel kvinner i landbruket lenge har vært et satsingsområde både for landbrukets organisasjoner og myndighetene. Bioforsk Økologisk har på ...
  • Verdifulle beiter. Kartlegge, prioritere og tilrettelegge 

   Bergslid, Rose; Lande, Unni Støbet (Bioforsk rapport;8(189) 2013, Research report, 2013-12-16)
   I følge Meld. St. 9 (2011-2012) skal norsk matproduksjon økes. En av de viktigste forutsetningene for å nå målet om økt matproduksjon er å ta vare på produksjonsgrunnlaget på inn- og utmark. For å nå målet vil en god ...