• Bygging av sherpatrapp på Lyngseidet – konsekvenser for beitenæringer 

   Bjørn, Tor-Arne; Eilertsen, Svein (NIBIO Rapport;, Research report, 2021-06)
   Reindrifta i området har opplevd mange inngrep og betydelig økning av menneskelig aktivitet i fjellene de siste årene som er til ulempe for drifta. Etablering av den planlagte sherpatrappa vil komme på toppen av dette, og ...
  • Kartlegging av forskning på reindriftsområdet – kunnskapsgrunnlag og forskningsbehov 

   Hansen, Inger; Eilertsen, Svein Morten; Kapfer, Jutta; Wagner, Gabriela; Bjørn, Tor-Arne; Smuk, Stig Rune; Ystad, Eystein; Tenge, Ingrid (NIBIO-rapport;7(187) 2021, Research report, 2021-12)
   På oppdrag av Landbruks- og matdepartementet, har NIBIO gjort en vurdering av forskningen på fire fagområder i reindriften; 1) Kunnskapsgrunnlaget for å vurdere oppnåelsen av bærekraften i reindriften, 2) Klimaendringenes ...
  • NIBIO båatsoem jarngese beaja – bietske mijjen darjoemijstie 

   Bjørn, Tor-Arne; Eilertsen, Svein; Hansen, Inger; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Wagner, Gabriela; Winje, Erlend (NIBIO-pop;7(15) 2021, Journal article, 2021-03)
   NIBIO lea staateles dotkemeinstituhte mij dotkeminie, evtiedimmiebarkojne jïh -bïevnesebæjhkoehtimmine gïehtele mah leah vïedteldihkie aalkoejieliemasse jïh miehtjiesdajveåtnose.
  • Oppføring og vedlikehold av rovdyravvisende elektriske gjerder. Standard - forebyggende tiltak. 

   Hansen, Inger; Winje, Erlend; Bjørn, Tor-Arne; Eilertsen, Svein (Others, 2018)
  • Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2005-2008: Rapport for Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark 2006 

   Eiken, Hans Geir; Bjervamoen, Siv Grete; Smith, Martin; Brøseth, Henrik; Wikan, Steinar; Jensen, Lars; Knappskog, Per; Bjørn, Tor-Arne; Ollila, Leif E.; Aspholm, Paul Eric (Bioforsk rapport;2(47) 2007, Research report, 2007-04-02)
   Populasjonsovervåkning av brunbjørn (Ursus arctos) i Norges fem nordligste fylker ble gjennomført med hjelp av DNA-analyse av ekskrementer og hårprøver. Totalt ble det analysert 750 ulike prøver i undersøkelsen. Av disse ...
  • Rekruttering og generasjonsoverganger i reindriften - Vurdering av økonomiske tilskudd 

   Bjørn, Tor-Arne; Smuk, Stig Rune; Winje, Erlend (NIBIO-rapport;8(3) 2022, Research report, 2022-02)
   NIBIO har i denne rapporten utredet bestemte virkemidler som skal bidra til å sikre hensiktsmessige generasjonsoverganger i reindriften. Rapporten tar for seg rekrutteringssituasjonen i reindriften og tiltak over ...
  • Satsing på reindrift i NIBIO – utdrag fra vår aktivitet 

   Bjørn, Tor-Arne; Eilertsen, Svein; Hansen, Inger; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Wagner, Gabriela; Winje, Erlend (NIBIO-pop;7(3) 2021, Journal article, 2021-02)
   NIBIO er et statlig forskningsinstitutt som driver med forskning, utviklingsarbeid og informasjonsformidling knyttet til primærnæring og utmarksbruk.
  • Studying phenological phenomena in subarctic biomes with international school pupils as citizen scientists 

   Klutsch, Cornelya; Aspholm, Paul Eric; Polikarpova, Natalia; Veisblium, Olga; Bjørn, Tor-Arne; Wikan, Anne; Gonzalez, Victoria; Hagen, Snorre B. (Peer reviewed; Journal article, 2020-12-30)
   Citizen science can facilitate in‐depth learning for pupils and students, contribute to scientific research, and permit civic participation. Here, we describe the development of the transnational school‐based citizen science ...
  • Vannfugltellinger i Pasvik naturreservat - Oppsummering 1996-2020 

   Günther, Morten; Bjørn, Tor-Arne; Frantzen, Bjørn; Aspholm, Paul-Eric; Hagen, Snorre (NIBIO-rapport;8(5) 2022, Research report, 2022-02)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra 25 år med faste vannfugltellinger i Øvre Pasvik. Undersøkelsene er gjort i og omkring Pasvik naturreservat – et våtmarksområde som på grunn av sin rike og spesielle vannfuglfauna ...
  • Vannfugltellinger i Pasvik naturreservat - Oppsummering 1996-2020 

   Günther, Morten; Bjørn, Tor-Arne; Frantzen, Bjørn; Aspholm, Paul Eric; Hagen, Snorre (NIBIO Rapport;8(5) 2022, Research report, 2022)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra 25 år med faste vannfugltellinger i Øvre Pasvik. Undersøkelsene er gjort i og omkring Pasvik naturreservat – et våtmarksområde som på grunn av sin rike og spesielle vannfuglfauna ...