• Foretaksøkonomiske konsekvenser av forslag til endringer i gjødselregelverk. Disaggregerte analyser basert på data fra Driftsgranskinger i jord- og skogbruk 

   Halland, Anders; Bjugan, Mathias; Dombu, Siri Voll; Haukås, Torbjørn; Bonesmo, Helge (NIBIO-rapport;8(47) 2022, Research report, 2022-03)
   Landbruks- og matdepartementet har i supplerende tildelingsbrev av 11. oktober 2021 bedt om at det utredes foretaksøkonomiske konsekvenser av tilpasninger til forslag til nye grenseverdier for tilført fosfor fra all gjødsel ...
  • Klimagassutslepp frå jordbruket i Vestland - Status og potensiale for reduksjon 

   Rivedal, Synnøve; Åby, Bente Aspeholen; Bjugan, Mathias; Knutsen, Heidi (NIBIO-rapport;8(94) 2022, Research report, 2022-06)
   Status for klimagassutslepp frå jordbruket i Vestland er kartlagt, og potensial for utsleppsreduksjon ved ulike tiltak som kjem inn under satsingsområde 2 og 5 i landbrukets klimaplan er estimert. Utvida samandrag finn ein ...
  • Supplerende utredning til revisjon av gjødselregelverket. 

   Hjelt, Anna Landrø; Dombu, Siri Voll; Pettersen, Ivar; Bjugan, Mathias; Øgaard, Anne Falk; Bechmann, Marianne; Bonesmo, Helge (NIBIO-rapport;7(50) 2021, Research report, 2021-03)
   Denne utredningen omfatter sentrale tema relatert til foreslåtte endringer i gjødselregelverket og oppdaterer og supplerer kunnskapsgrunnlaget for de endringene som foretas. En stor del av utredningen omhandler konsekvenser ...
  • Undersøkelse om arbeidsforbruket i reindriftsnæringen i Norge 

   Bjugan, Mathias (NIBIO-rapport;7(189) 2021, Research report, 2021-12)
   Hensikten med en ny undersøkelse om arbeidsforbruket i reindriftsnæringen i Norge var å få oppdaterte tall på arbeidsforbruket for driftsåret 2020/2021 (1. april 2020 til 31. mars 2021) og å lage en regresjonsmodell som ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag 2020 Utviklingstrekk 2011-2020 - Tabellsamling 2016-2020 

   Bjugan, Mathias; Vasseljen, Jostein; Rye, Siv Karin Paulsen; Jenssen, Elisabeth (NIBIO-rapport;8(22) 2022, Research report, 2022-02)
   Rapporten viser det økonomiske resultatet for gårdsbruk i Trøndelag i 2020, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2011 til 2020. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...