• Avlastningsbehov og kilderegnskap Eidsvatnet 

   Greipsland, Inga; Kværnø, Sigrun H.; Blankenberg, Anne-Grete Buseth (NIBIO Rapport;2(31) 2016, Research report, 2016-05-25)
   I rapporten finnes en sammenstilling av overvåking av Eidsvatnet og tilførselsbekker i 2015, samt en teoretisk beregning av avlastningsbehovet for fosfortilførsler gitt miljømålet. Det er beregnet et enkelt kilderegnskap ...
  • Effekt av buffersoner - på vannmiljø og andre økosystemtjenester 

   Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Skarbøvik, Eva; Kværnø, Sigrun (NIBIO RAPPORT;3(14) 2017, Research report, 2017-05-15)
   Det er gjennomført et omfattende litteraturstudium som omfatter renseeffekter i buffersoner, og prosesser og faktorer som påvirker disse, samt kanterosjon langs elver og bekker og kantsoners mulige bidrag til flomdemping. ...
  • Effekt av fangdam i et endret klima - 20 års erfaring med overvåkning av fangdam i Skuterudbekken 

   Krzeminska, Dominika; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes (NIBIO-rapport;7(101)2021, Research report, 2021-05)
   Det gis tilskudd til etablering av fangdammer som et vannmiljøtiltak for å forbedre vannkvaliteten i nedstrøms vannforekomster. Det er behov for dokumentasjon av den langsiktige effekten av slike dammer. Fangdammen i ...
  • Effekt av renseparker på Jæren – pilotstudie: Undersøkelser av renseparker i Hå kommune sommer/høst 2021 

   Skarbøvik, Eva; Hansen Nærland, Karin; Rognan, Yvonne; Blankenberg, Anne-Grete Buseth (NIBIO-rapport;7(24) 2021, Research report, 2021-12)
   Renseparker på Jæren er undersøkt ved å analysere vannprøver og begroingsalger fra inn- og utløp, undersøke bunnsediment, og gjennomføre en spørreundersøkelse blant bønder. Oppsummert er det høye konsentrasjoner av ...
  • Effekt og utforming av kantsoner mot vann i distrikt med høy husdyrtetthet 

   Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Øgaard, Anne Falk; Krzeminska, Dominika (NIBIO-rapport;8(99) 2022, Research report, 2022-06)
   Avrenning fra jordbruk er en av kildene til næringsstoff i vassdrag i Rogaland. Det er viktig å redusere avrenning fra jordbruksareal for å nå miljømålet i vannforskriften om god økologisk tilstand (godt økologisk potensiale ...
  • Evaluering av tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Norge. Kost-effekt vurderinger 

   Refsgaard, Karen; Bechmann, Marianne; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Kvakkestad, Valborg; Kristoffersen, Annbjørg; Veidal, Asbjørn (NILF-rapport;2013-3, Research report, 2013)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra et prosjekt med hovedformål å øke kunnskapen om kostnader og fosforeffekt ved miljøtiltak for redusert fosforavrenning fra jordbruket fra ulike kornområder i Norge. Rapporten ...
  • Fangdammer – effektive oppsamlere av jord og næringsstoffer 

   Grønsten, Heidi Anette; Hauge, Atle; Borch, Håkon; Blankenberg, Anne-Grete Buseth (Bioforsk TEMA;3(13) 2008, Research report, 2008)
   Fangdammer er konstruerte våtmarker som fanger opp og holder igjen jordpartikler, næringsstoffer og pesticider fra diffuse kilder som dyrka mark, veger og bebygd areal.
  • Fosforavrenning fra jordbruksarealer i Balsnesvassdraget og evaluering av tiltak 

   Greipsland, Inga; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Blankenberg, Anne-Grete Buseth (NIBIO Rapport;4(89) 2018, Research report, 2018-06)
   På oppdrag fra Ørland kommune har NIBIO beregnet fosforavrenning fra jordbruksarealer i nedbørfeltet og evaluert effekten av ulike tiltak ved bruk av modellen Agricat 2. Det er også beregnet avlastningsbehov for fosfor i ...
  • GIS i avløp for Haldenvassdraget 

   Turtumøygard, Stein; Blankenberg, Anne-Grete Buseth (Bioforsk rapport;1(140) 2006, Research report, 2006-12-20)
   Mangelfulle renseløsninger for avløpsvann fra spredt bebyggelse er et forurensingsproblem i deler av Haldenvassdraget. Vassdraget er sterkt eutrofiert som følge av næringsstofftilførsel, særlig fosfor. Avløp fra spredt ...
  • Gjennestadmyra: Forslag til restaurering av vannveier ved myra 

   Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Skarbøvik, Eva; Mæhlum, Trond; Kløve, Bjørn (NIBIO-rapport;7(143) 2021, Research report, 2021-07)
   NIBIO har på oppdrag for Statsforvalteren i Vestfold og Telemark vurdert tiltak for å bedre biomangfold i tre lokaliteter rundt Gjennestadmyra ved Tønsberg. Arealet eies av Miljødirektoratet. I løpet av prosjektperioden ...
  • Kantsoner: Renseeffekt av plantedekke mellom jordbruksjord og vassdrag 

   Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Skarbøvik, Eva; Kværnø, Sigrun (NIBIO POP;5(7) 2019, Journal article, 2019-02)
   Tilførsler av jord, næringsstoffer, plantevernmidler og fekal forurensning forringer vannkvaliteten i vann og vassdrag. Fosfor er det næringsstoffet som hovedsakelig forårsaker eutrofiering og algeoppblomstring i ferskvann ...
  • Kartlegging av kantsoner langs jordbrukskanaler og -elver i Rogaland Forprosjekt 

   Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Skarbøvik, Eva (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-06-28)
   I dette forprosjektet har kantsoner langs jordbruksvassdrag i Rogaland blitt vurdert. Både kantsoner langs kandidater til sterkt modifiserte vannforekomster og langs verna vassdrag er vurdert. En spørreundersøkelse blant ...
  • Kostnadseffektivitet for tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Østfold og Akershus 

   Refsgaard, Karen; Bechmann, Marianne; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Skøien, Svein; Veidal, Asbjørn (NILF Rapport;2010-2, Research report, 2010-04)
  • Næringsstofftilførsler og vannkvalitet i Kaupangerelva, Sogndal kommune. Problemkartlegging og tiltaksanalyse 

   Hanserud, Ola Stedje; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Borch, Håkon (NIBIO Rapport;4(99) 2018, Research report, 2018-10)
   I rapporten søker vi å beregne mengden av tilførte næringsstoffer fra forskjellige kilder til Kaupangerelva i Sogndal kommune i Indre Sogn. Dette er gjort på bakgrunn av målet om å oppnå god miljøstatus i vannet. Beregninger ...
  • Oppfølging, prioritering og planlegging av fangdammer i deler av Nitelvas nedbørfelt 

   Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Hauge, Atle; Kværnø, Sigrun (NIBIO RAPPORT;1(30) 2015, Research report, 2015-11-23)
   Vannområde Leira_nitelva har store utfordringer med vannkvalitet, og det stiller krav til økt miljøinnsats i alle sektorer, også fra de landbrukseiendommene som drenerer til vassdraget. Målet med prosjektet var å legge til ...
  • Phosphorus retention, erosion protection and farmers’ perceptions of riparian buffer zones with grass and natural vegetation: Case studies from South-Eastern Norway 

   Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Skarbøvik, Eva (Peer reviewed; Journal article, 2020-09-15)
   Phosphorus retention and bank erosion was investigated in two types of buffer zones in cereal fields in Norway: zones used for grass production and zones with natural vegetation. Farmers’ views on the two types of buffer ...
  • Problemkartlegging og tiltaksanalyse: Dalselvi, Luster kommune 

   Hanserud, Ola Stedje; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Borch, Håkon (NIBIO Rapport;4(98) 2018, Research report, 2018-11)
   I rapporten søker vi å beregne mengden av tilførte næringsstoffer fra forskjellige kilder til Dalselvi i Luster kommune i Indre Sogn. Dette er gjort på bakgrunn av målet om å oppnå god miljøstatus i vannet. Beregninger er ...
  • Problemkartlegging og tiltaksanalyse: Espelandsvatnet, Hyllestad kommune 

   Hanserud, Ola Stedje; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Borch, Håkon (NIBIO Rapport;4(97) 2018, Research report, 2018-11)
   I rapporten søker vi å beregne mengden av tilførte næringsstoffer fra forskjellige kilder til Espelandsvatnet i Hyllestad kommune i Ytre Sogn. Dette er gjort på bakgrunn av målet om å oppnå god miljøstatus i vannet. ...
  • Problemkartlegging og tiltaksanalyse: Kaupangerelva, Sogndal kommune 

   Hanserud, Ola Stedje; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Borch, Håkon (NIBIO Rapport;4(99) 2018, Research report, 2018-11)
   I rapporten søker vi å beregne mengden av tilførte næringsstoffer fra forskjellige kilder til Kaupangerelva i Sogndal kommune i Indre Sogn. Dette er gjort på bakgrunn av målet om å oppnå god miljøstatus i vannet. Beregninger ...
  • Renseeffekt og kanterosjon i kantsoner med forskjellig vegetasjonstype 

   Krzeminska, Dominika; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Bøe, Frederik; Nemes, Attila; Skarbøvik, Eva (NIBIO Rapport;6(30) 2020, Research report, 2020-03)
   Kantsoner langs vassdrag har flere ulike funksjoner; i dette prosjektet er to funksjoner undersøkt (renseeffekt på næringsstoffavrenning fra jordbruksområder, og evne til å motstå kanterosjon), i tre typer vegetasjon: ...