• Bioreaktivt filter - Utprøving av bioreaktivt filter i fullskalaforsøk for rensing av avløpsvann fra utslipp av plantevernmiddelrester fra aske-/påfyllingsplasser 

   Eklo, Ole Martin; Stenrød, Marianne; Almvik, Marit; Bolli, Randi; Odenmarck, Sven R.; Snapa, Bernt (NIBIO-rapport;7(100) 2021, Research report, 2021-05)
   Resultatmål for prosjektet har vært å finne fram til et optimalt biofilter til oppsamling og rensing av avrenningsvann fra arealer hvor det håndteres plantevernmidler og parkeres/vaskes sprøyteutstyr. Et biofilteranlegg ...
  • Kjelle avrenningsforsøk. Årsrapport 2015–2016 for jordarbeidingsforsøk på lav erosjonsrisiko 

   Kværnø, Sigrun; Bechmann, Marianne; Eklo, Ole Martin; Tveiti, Geir; Bolli, Randi (NIBIO Rapport;3(41) 2017, Research report, 2017-03-22)
   Redusert og endret jordarbeiding har vært et av de viktigste tiltakene mot erosjon og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer siden begynnelsen på 1990-tallet. Redusert jordarbeiding betyr bare harving i stedet for ...
  • Leaching and surface runoff after fall application of fungicides on putting greens 

   Aamlid, Trygve; Almvik, Marit; Pettersen, Trond; Bolli, Randi (Peer reviewed; Journal article, 2020-12-08)
   Many greenkeepers and authorities are concerned about the environmental risks resulting from pesticide use on golf courses. We studied leaching and surface runoff of fungicides and metabolites during two winter seasons ...
  • Multi-year transport studies of sulfonylurea herbicides from a barley field in Norway, 2007-2010 – including development of LC-MS/MS methods for quantitative analysis of sulfonylurea herbicides and degradation products 

   Almvik, Marit; Riise, Gunnhild; Bolli, Randi; Børresen, Trond; Christiansen, Agnethe; Odenmarck, Sven R.; Holten, Roger (Bioforsk rapport;6(10) 2011, Research report, 2011-05-12)
   The report presents the results from multi-year field studies of transport of the sulfonylurea herbicides tribenuron-methyl and amidosulfuron in a barley field in Norway. A method for sample preparation of water samples ...
  • National scenarios - Norway. Development of WISPE for surface- and groundwater modelling of pesticides in major crops 

   Bolli, Randi; Eklo, Ole Martin; Holten, Roger; Mulder, Paulien Jakobje (Bioforsk rapport;8(172) 2013, Research report, 2013-12-16)
   This work is a continuation of the project Norwegian Scenarios. The aim of this project was to include the major crops in Norway to the model tool WISPE, to extend the model with an aquatic fate model and to make a better ...
  • National Scenarios – Norway. Introduction of national scenarios for approval of new pesticides in Norway 

   Bolli, Randi; Haraldsen, Terje; Haugen, Lars Egil; Holten, Roger; Eklo, Ole Martin (Bioforsk rapport;6(34) 2011, Research report, 2011-06-20)
   This is a final report for the project Norwegian Scenarios from the periods 1999-2002 and 2005- 2008, mainly focusing on the simulations done with the models MACRO and PRZM. The aim of this project was to improve the risk ...
  • Nedbryting av soppmidler i norsk klima 

   Almvik, Marit; Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe; Eklo, Ole Martin; Holten, Roger; Senneset, Gunvor; Wærnhus, Kjell (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Feltforsøk i regi av Bioforsk viser at nedbrytingen av soppmidler i norsk jord varierer sterkt med lokalitet og at noen soppmidler kan brytes ned svært langsomt i norsk klima. Trenger vi en forandring i godkjenningsordningen ...
  • Norwegian Scenarios II. Final report from the period 2007/2008 

   Eklo, Ole Martin; Almvik, Marit; Bolli, Randi; Børresen, Trond; Haraldsen, Terje; Haugen, Lars Egil; Holten, Roger; Riise, Gunnhild (Bioforsk rapport;4(187) 2009, Research report, 2009)
   This is a final report for the project Norwegian Scenarios II, part two, that has been performed in collaboration between Bioforsk Plant Health and Plant Protection, The Norwegian University of Life Sciences and the Norwegian ...
  • Overvåking av rester av plantevernmidler i mat 

   Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO POP;4(1) 2018, Others, 2018-02)
   Plantevernmidler brukes i planteproduksjon for å redusere skade forårsaket av sopp, skadedyr og ugras. Det er streng kontroll med salg og bruk av plantevernmidler. Kontrollen skal forhindre at plantevernmidler gjør skade ...
  • Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2016 

   Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO POP;4(2) 2018, Others, 2018-02)
   I 2016 ble det analysert 1326 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som NIBIO utfører på oppdrag av og i samarbeid med Mattilsynet. ...
  • Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2017 

   Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO POP;4(28) 2018, Journal article, 2018-12)
   I 2017 ble det analysert 1283 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som NIBIO utfører på oppdrag av og i samarbeid med Mattilsynet. ...
  • Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2018 

   Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO POP;5(35) 2019, Journal article, 2019-11)
   I 2018 ble det analysert 1155 konvensjonelle prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer og 197 økologiske prøver i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som NIBIO utfører på oppdrag ...
  • Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2019 

   Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO pop;6(42) 2020, Journal article, 2020-11)
   I 2019 ble det analysert 1105 prøver av konvensjonelle ferske, fryste eller bearbeidede matvarer og 158 prøver av økologiske matvarer i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som NIBIO utfører ...
  • Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2020 

   Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO-pop;7(30) 2021, Journal article, 2021-11)
   I 2020 ble det analysert 1107 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer fra konvensjonell produksjon og 167 prøver av økologiske matvarer i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som ...
  • Plantevernmidler i grunnvann og verktøy for tiltak. Rapport fra et prosjekt finansiert av Landbruksdirektoratets Klima- og miljøprogram 

   Eklo, Ole Martin; Kværner, Jens; Solbakken, Eivind; Lågbu, Roar; Odenmarck, Sven R.; Bolli, Randi; Almvik, Marit; Solberg, Ivar (NIBIO Rapport;5(92) 2019, Research report, 2019)
   Prosjektets overordna mål har vært å bidra til bærekraftig potet- og kornproduksjon ved å redusere forurensningen av plantevernmidler i grunnvann i sårbare områder. Prosjektet har undersøkt status i 2015/2016 for pesticid ...
  • Punktkilder av plantevernmidler - Kartlegging, risikovurdering og mulige tiltak. Sluttrapport 

   Stenrød, Marianne; Eklo, Ole Martin; Bolli, Randi; Romstad, Eirik (Bioforsk rapport;8(101) 2013, Research report, 2013-08-12)
   De senere år har det blitt større oppmerksomhet rundt behovet for å redusere risikoen knyttet til tap av plantevernmidler fra punktkilder. Hovedmålet for prosjektet var å klarlegge behov og mulige metoder for å redusere ...
  • Redusert jordarbeiding og konsekvenser for plantevern 

   Tørresen, Kirsten; Hofgaard, Ingerd; Netland, Jan; Brandsæter, Lars Olav; Brodal, Guro; Elen, Oleif; Ficke, Andrea; Almvik, Marit; Bolli, Randi; Stenrød, Marianne; Strand, Einar (Bioforsk rapport;7(58) 2012, Research report, 2012-12-31)
   Plogen har tradisjonelt vært viktig for å få et godt såbed, for innblanding av halmrester og gjødsel i jorda, og for god bekjemping av ugras og sjukdommer. Redusert jordarbeiding uten bruk av plogen, gir imidlertid store ...
  • Transport of sulfonylurea herbicides from a barley field in Norway: Field and laboratory studies 

   Almvik, Marit; Riise, Gunnhild; Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe; Odenmarck, Sven R.; Børresen, Trond; Tveit, Cathrine Waage (Bioforsk rapport;3(105) 2008, Research report, 2008-09-29)
   Although the sulfonylurea herbicides have been used for many years worldwide, few field studies have been performed and little is known about the occurrence, fate and transport of sulfonylureas in the field. This report ...
  • Undersøkelser av utlekking av herbicidet glufosinat-ammonium på Gardermobanen 

   Almvik, Marit; Bolli, Randi; Netland, Jan; Lode, Olav; Eklo, Ole Martin (Bioforsk rapport;3(167) 2008, Research report, 2008-12-20)
   Konklusjonen fra både feltforsøk og modellsimuleringer er at det er svært liten risiko for at glufosinat-ammonium (heretter omtalt som glufosinat) skal kunne forurense grunnvannet i en konsentrasjon over miljøfarlighetsgrensen ...
  • Utlekking av plantevernmiddel frå jordbærfelt 

   Lode, Olav; Bolli, Randi; Sola, Kjetil; Stensland, Bente; Ekeberg, Bjørn; Eklo, Ole Martin (Bioforsk rapport;1(4) 2006, Research report, 2006-06-12)
   Eit feltlysimeterforsøk i jordbær der det er nytta ulike plantevernmiddel mot ugras, skadedyr og plantesjukdomar er utført på Foss gard i Lier (Buskerud) under dagleg leiing av Landbrukets Fagsenter Østlandet, frukt og ...