• Avrenning av næringsstoff fra Landbruk og spredt avløp i Fredrikstad kommune 

   Borch, Håkon; Hauge, Atle (Bioforsk rapport;3(136) 2008, Research report, 2008-11-10)
   Fredrikstad kommune har både gjennom sporadisk og mer systematisk overvåking av vannkvaliteten avdekket at det er dårlig tilstand i mange av de små nedbørfeltene i kommunen. I denne rapporten er det laget et teoretisk ...
  • Beregning av landbruksavrenning i et utvalg av vannområder i vannregion Glomma 

   Kværnø, Sigrun; Borch, Håkon; Greipsland, Inga; Blankenberg, Anne-Grete; Eggestad, Hans; Bechmann, Marianne (Bioforsk rapport;9(37) 2014, Research report, 2014-02-28)
   På oppdrag fra vannregion Glomma/Østfold fylkeskommune er det brukt modeller for å beregne jordbruksavrenning fra utvalgte nedbørfelter i vannregion Glomma. Det er to delprosjekt. I det ene delprosjektet har man brukt ...
  • Effekter av utfasing av uttak og bruk av torv 

   Haraldsen, Trond; Borch, Håkon; Kløve, Bjørn; Strand, Geir-Harald; Veggeland, Frode; Joner, Erik (NIBIO rapport;6(25) 2020, Research report, 2020-09)
   Klima- og miljødepartementet (KLD) arbeider med et forslag for utfasing av bruk av torv. Utfasingen gjelder både privat og landbruksindustriell bruk. Det legges opp til utfasing av torv innen 2030. Hvis det viser seg ...
  • Enkelttiltak mot landbruksforurensing ved noen sårbare kalksjøer på Hadeland 

   Borch, Håkon; Greipsland, Inga; Hauge, Atle; Blankenberg, Anne-Grete (Bioforsk rapport;7(139) 2012, Research report, 2012-11-15)
   Rapporten tar for seg 20 landbrukstiltak i 9 små nedbørfelt med verdifulle kalksjøer på Hadeland. Berggrunnsgeologi er dominert av kalkrike bergarter. Kalksjøene har kransalgevegetasjon og er verdifulle for biologisk ...
  • Et grønnere Lørenskog sentrum. Skisser av mulige løsninger for å løse utfordringer ved R159 og utvikle et grønnere Lørenskog sentrum. 

   Gamborg, Marina; Borch, Håkon; Fossnes, Elisabeth; Nord, Ketil; Kirubahara, Thepa; Hanslin, Hans Martin; Nordhagen, Jørn-Frode; Hanserud, Ola Stedje (NIBIO Rapport;6(87) 2020, Research report, 2020-06)
   Lørenskog har en uheldig deling av sentrale sentrumsområdene av Rv 159 som lager en barriere mellom nordre og søndre del. Kommunen har lenge ønsket å forbedre utfordrende situasjonen veien skaper. Dette prosjektet peker ...
  • Fangdammer – effektive oppsamlere av jord og næringsstoffer 

   Grønsten, Heidi Anette; Hauge, Atle; Borch, Håkon; Blankenberg, Anne-Grete Buseth (Bioforsk TEMA;3(13) 2008, Research report, 2008)
   Fangdammer er konstruerte våtmarker som fanger opp og holder igjen jordpartikler, næringsstoffer og pesticider fra diffuse kilder som dyrka mark, veger og bebygd areal.
  • Forslag til skjøtselsplan for Bjerkøy gnr 31 bnr 25 i Færder nasjonalpark 

   Borch, Håkon; Jayesingha, Monica (NIBIO-rapport;8(173) 2022, Research report, 2021-12)
   Vegetasjon på Bjerkøy er i dag preget av tidligere naturbruk, og arealene er i ulike gjengroingsfaser av forskjellige typer skogs- og kulturmark. Rapporten presenterer arealer innenfor nasjonalparken som vi mener er av ...
  • Forslag til skjøtselsplan for Slorene fredningsområde 

   Jayesingha, Monica; Borch, Håkon; Gamborg, Marina (NIBIO Rapport, Research report, 2021)
   Slorene i Gjersjøen er et delta- og våtmarksområde med et svært rikt fugleliv og utvalgte naturtyper av stor verdi. Det har vært stor interesse for området, og i 2005 ble området regulert til spesialområde for naturvern ...
  • Jordbrukets arealavrenning i Vestfold 2008 

   Turtumøygard, Stein; Eggestad, Hans; Borch, Håkon (Bioforsk rapport;5(46) 2010, Research report, 2010-11-24)
   Som ledd i arbeidet med FMVE’s samlede forurensingsregnskap er det beregnet tilførsler av fosfor og nitrogen fra jordbruksarealer i Vestfold. Erosjonsmodellen GIS avrenning fra Bioforsk er benyttet til beregning av ...
  • Kartlegging og formidling av blå og grønne verdier 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Bjørkelo, Knut; Aune-Lundberg, Linda; Borch, Håkon; Borchsenius, Bjørn; Dramstad, Wenche; Frydenlund, Jostein; Hanslin, Hans Martin; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Mæhlum, Trond; Pedersen, Christian; Søgaard, Gunnhild (NIBIO Rapport;, Research report, 2022-06)
   The municipalities of Tønsberg and Drammen have assigned NIBIO for the provision of a series of thematic maps on climate gas emissions and climate adaption capabilities from land cover and land use in conjunction with land ...
  • Kartlegging og karakterisering av løsmasser på utbyggingsområde Oslo Logistikkpark Drøbak 

   Gamborg, Marina; Jayesingha, Monica; Borch, Håkon; Bloem, Esther (NIBIO-rapport;7(69) 2021, Research report, 2021-12)
   Oslo Logistikkpark Drøbak AS skal bygge «Oslo Logistikkpark Drøbak» på ca. 450 daa i Frogn Kommune. Deler av jordmassene skal flyttes til Holt gård for å bedre jordbruksarealene. Denne rapporten estimerer volum og ...
  • Kunnskapsstatus: Plen som tiltak for lokal overvannsdisponering (LOD) 

   Hanslin, Hans Martin; Schmidt, I; Mæhlum, Trond; Borch, Håkon; Haraldsen, Trond; Aamlid, Trygve (NIBIO Rapport;4(160)2018, Research report, 2018-12)
   Plenarealer kan inngå som en integre1t del av byenes lokale overvannsdisponering (LOD). I denne rappmten ser vi på kunnskapsgrunnlaget rundt infiltrasjon og diskuterer konsekvenser for skjøtsel og flerbruk av plenarealene. ...
  • Lahaug skytebane Konsekvenser for naturmangfold Oppdatert utgave 

   Krog, Ola Wergeland; Borch, Håkon (NIBIO Rapport;5(68) 2019, Research report, 2019-05)
   Denne utredningen tar for seg konsekvensene for naturmangfoldet ved anlegg av en slqrtebane på Lahaug i Skedsmo kommune. Konsekvensutredningen er metodisk basert på offentlige veiledere. Planområdet ligger på østsiden av ...
  • Matjordplan Sørumsand brannstasjon, Sørumsand 

   Borch, Håkon; Todorcic Vekic, Teodora (NIBIO-rapport;7(150) 2021, Research report, 2021-12)
   WSP Norge AS planlegger å bygge ut Sørumsand brannstasjon i Lillestrøm kommune. Utbyggingen vil føre til beslag av opptil 6,5 dekar dyrka mark på gnr. 244/bnr. 9. Matjorda på cirka 4 daa må derfor flyttes. NIBIO anbefaler ...
  • Modellering av næringsstofftilførsler i et vassdragsavsnitt på Hadeland 

   Borch, Håkon; Turtumøygard, Stein; Eggestad, Hans (Bioforsk rapport;6(132) 2011, Research report, 2012-02-01)
   Rapporten omhandler vannområdet øst for Randsfjorden fra utløpet av Vigga og sørover til Jevnaker. Innsjøens nedbørfelt er på 354 km2. Arealet er dekket av skog (≈70%) og jordbruk (28%). Husdyrtettheten er ikke høy og ...
  • Mulighetsstudie for jordflytting på Østre Bjørnstad, Malvik – anbefalinger basert på feltresultater 

   Økland, Inghild Halvorsen; Anda, Torhild Narvestad; Haraldsen, Trond; Borch, Håkon (NIBIO Rapport;5(48) 2019, Research report, 2019-03)
  • Nytt Rusasetvatn. Plan for restaurering av Rusasetvatn – Ørland kommune 

   Borch, Håkon (Bioforsk rapport;1(78) 2006, Research report, 2006-09-20)
   Rusasetvatnet er av Ørland kommune vedtatt restaurert med en vannhøyde 14,8 moh og areal 250 daa. Denne rapporten er en plan for restaureringen av vatnet med detaljert beskrivelse av arbeidet. Dette dokumentet er også ...
  • Næringsstofftilførsler og vannkvalitet i Kaupangerelva, Sogndal kommune. Problemkartlegging og tiltaksanalyse 

   Hanserud, Ola Stedje; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Borch, Håkon (NIBIO Rapport;4(99) 2018, Research report, 2018-10)
   I rapporten søker vi å beregne mengden av tilførte næringsstoffer fra forskjellige kilder til Kaupangerelva i Sogndal kommune i Indre Sogn. Dette er gjort på bakgrunn av målet om å oppnå god miljøstatus i vannet. Beregninger ...
  • Overvåking av miljøgifter i resipient for avfallsdeponier 

   Haarstad, Ketil; Borch, Håkon (Bioforsk rapport;1(38) 2006, Research report, 2006-10-15)
  • P-AL status i 11 kommuner i Akershus 

   Øgaard, Anne Falk; Borch, Håkon (Bioforsk rapport;2(133) 2007, Research report, 2007-10-30)