• Botaniske registreringer på to gamle kulturmarker i Lomsdal-Visten nasjonalpark - Fjellgården i Skjørlegda, Vefsn kommune og Strompdalsgården, Brønnøy kommune 

   Sjøskog Kvalvik, Maja Sofia; Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;8(12) 2013, Research report, 2013-01-25)
   Bioforsk Nord Tjøtta har på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland v/ Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre kartlagt botanisk artsforekomst ved Fjellgården i Skjørlegda, Vefsn kommune og Strompdalsgården, Brønnøy kommune. Arter ...
  • Bærekraftig havbasert reiseliv – en analyse av miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft 

   Carlsen, Thomas; Hind, Liv Jorunn; Johansen, Thomas; Løvland, Jarle (Bioforsk rapport;8(40) 2013, Research report, 2013-01-31)
   Bioforsk Nord Tjøtta har i samarbeid med Nordlandsforskning sett på følgende forskningsspørsmål: I hvilken grad skjer havbaserte opplevelser på naturens premisser? I dette prosjektet, kalt Bærekraftig havbasert reiseliv, ...
  • Evaluering av gaupeklaver på lam som forebyggende tiltak 

   Carlsen, Thomas; Hansen, Inger; Bjøru, Ronald (Bioforsk rapport;1(158) 2006, Research report, 2006-12-14)
   Rovdyrklaver, også kalt gaupeklaver, har vært benyttet på lam som forebyggende tiltak siden starten på 1990-tallet. Mange fylker har vært involvert i slike prosjekt, men det er kun i Buskerud, Sør-Trøndelag og i Nord-Trøndelag ...
  • Forebyggende tiltak mot påkjørsler av elg langs jernbanen 

   Hind, Liv Jorunn; Sund, Håkon; Hansen, Inger; Carlsen, Thomas; Ruderaas, Norvald (Bioforsk rapport;5(87) 2010, Research report, 2010-10-18)
   I dette prosjektet har Bioforsk Nord Tjøtta prøvd ut Revira Viltstopp som et forebyggende tiltak mot elgpåkjørsler langs jernbanen. Vintersesongen 2009/10 ble produktet prøvd ut på en strekning på 15 km, mellom Harran og ...
  • Forslag til øvre reintall i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt 

   Eilertsen, Svein Morten; Carlsen, Thomas; Bay-Larsen, Ingrid Agathe (Bioforsk rapport;2(93) 2007, Research report, 2007-07-30)
   Rapporten gir tilrådninger om øvre reintall i vinterflokk i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Forslaget til øvre reintall er basert på beitekartlegging i felt og distriktets vurdering av driftsmessig tilgjengelighet til ...
  • GLORIA Norge 2018 – overvåkning av vegetasjon og vekstsesong 

   Wehn, Sølvi; Karlsen, Stein Rune; Carlsen, Thomas; Vesterbukt, Per (NIBIO Rapport;5(76) 2019, Research report, 2019-06)
   GLORIA-Norge er et prosjekt hvor biofysiske variabler i norsk fjellnatur overvåkes i seks fjellområder langs kyst - innlandgradienter, i høydegradienter fra nordboreal til høyalpin sone, og langs snøleiegradienten i Midt- ...
  • Islandsk-norsk spørreundersøkelse av ærfugldunnæringa 

   Carlsen, Thomas; Johannesdottir, Gudbjørg Helga (Bioforsk rapport;9(16) 2014, Research report, 2014-04-01)
   Denne spørreundersøkelsen er rettet mot den unike tradisjonen med ærfugldun i Norge og på Island og ble til som en videreføring av det seksårige nordiske prosjektet om ærfugldun som ble avsluttet høsten 2013. Videreføringa ...
  • Íslensk-norsk spurningakönnun um æðarrækt 

   Carlsen, Thomas; Johannesdottir, Gudbjørg Helga (Bioforsk rapport;9(93) 2014, Research report, 2014-04-01)
   Þessi spurningakönnun er samanburðarkönnun um æðarrækt í Noregi og á Íslandi. Könnunin er sjálfstætt framhald af sex ára NORA verkefni um æðardún sem lauk haustið 2013. Verkefni þetta er samstarfsverkefni Bioforsk Nord í ...
  • Løkvika Rorbuanlegg. Konsekvensutredning av naturmiljø 

   Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;4(91) 2009, Research report, 2009-09-25)
   En konsekvensutredning har blitt utført i forbindelse med et foreslått rorbuanlegg i Løkvika, Leirfjord kommune. Med bakgrunn i de registrerte vegetasjonstypene og viltregistreringene gis naturmiljøet i og ved Løkvika liten ...
  • Myrkartlegging i Sømna kommune 

   Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;4(06) 2009, Research report, 2009-01-31)
   Tjueen myrlokaliteter ble kartlagt i Sømna kommune i 2008 av Bioforsk Nord, Tjøtta. De fleste av disse ble befart i to omganger, første gang den 24.-25. juni og deretter 7.-8. august. Ut i fra kriteriene i DNs håndbok 13 ...
  • Naturtypekartlegging i Vegaøyan verdensarvområde 2013 

   Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;9(15) 2014, Research report, 2014)
   Denne rapporten oppsummerer oppdateringer og nyregistreringer av naturtyper i forbindelse med vegetasjonskartleggingen som ble utført i Vegaøyan verdensarvområde sommeren 2013. De 155 kartlagte øyene ligger i de fire ...
  • Naturtypekartlegging og overvåkingsmetodikk for Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat i Røst kommune 

   Bär, Annette; Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;9(53) 2014, Research report, 2014-03-25)
   Det ble gjennomført en naturtypekartlegging i Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat i juni 2013 som hadde fokus på naturtypene fugleberg, kulturmarkseng og kystlynghei. Verdifulle naturtyper (jfr. DN-håndbok ...
  • Naturtypekartlegging på Blomsøya og omegn 

   Carlsen, Thomas; Bär, Annette; Dyrhaug, Marit (Bioforsk rapport;8(158) 2013, Research report, 2013-11-15)
   Denne rapporten oppsummerer kartlegginga av naturtyper på Blomsøya og omkringliggende øyer. Det geografiske området som har blitt kartlagt er det samme området som er beskrevet i Bär og Hatten (2009) med unntak av Skålvær ...
  • Nordisk ærfugldun - Kunnskapsutveksling mellom Norge, Island, Grønland og Færøyene 

   Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;8(108) 2013, Research report, 2013-09-15)
   «Nordisk ærfugldun» er et samarbeidsprosjekt mellom Norge, Island, Grønland og Færøyene, finansiert av Nordisk Atlantsamarbejde (NORA). Prosjektet har hatt fokus på å samle kunnskap, bygge nettverk, formidle kulturhistorie ...
  • Offersøy camping. Konsekvensutredning for naturmiljø 

   Carlsen, Thomas; Hind, Liv Jorunn (Bioforsk rapport;6(117) 2011, Research report, 2011-10-15)
   Foreliggende konsekvensutreding knyttet til naturmiljø for planlagt utvidelse av Offersøy camping i Alstahaug kommune, er gjort på oppdrag fra tiltakshaver Offersøy camping. Med bakgrunn i registrerte vegetasjonstyper og ...
  • Oppfølging av verneområder. Utprøving av overvåkningsmetodikk 

   Carlsen, Thomas; Aune, Sigrun; Bär, Annette (Bioforsk rapport;6(20) 2011, Research report, 2011-02-15)
   Oppfølgingsprosjektet for verneområder er et landsomfattende pilot-/utviklingsprosjekt der det sentrale har vært å prøve ut overvåkning og overvåkningsmetodikk i et utvalg av naturtyper i ulike typer verneområder. ...
  • Oppfølging av verneområder. Videreføring av utprøving av overvåkningsmetodikk 

   Bär, Annette; Aune, Sigrun; Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;6(147) 2011, Research report, 2011-12-19)
   I 2011 ble oppfølgingsprosjektet for overvåking i verneområder fra 2010 videreført. Fokuset i 2011 lå på justering av overvåkingsmetodikk etter erfaringer fra året før. Kulturmarkstyper og fjæresonetyper skulle prioriteres. ...
  • Ornitologisk undersøkelse i Lånan 

   Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;4(89) 2009, Research report, 2009-07-01)
   Hundreogseks fuglearter er registrert i Lånan. Rundt 30 av disse hekker regelmessing i øyværet og de mest tallrike artene er ærfugl, gråmåke, svartbak, sildemåke, tjeld, steinskvett, skjærpiplerke og rødstilk. Sammenstilling ...
  • Rekartlegging av beitekapasitet på rovdyrsikkert sauebeite i Lierne 

   Carlsen, Thomas; Bär, Annette (NIBIO Rapport;2(97) 2016, Research report, 2016-12-12)
   Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utførte sommeren 2016 en vegetasjonkartlegging basert på en enkel befaring i et beiteområde for sau i Lierne i Nord-Trøndelag. Området er inngjerdet med sekstråds strømgjerde for å ...
  • Revira Viltstopp. Utprøving av avskrekkingsmiddel mot hjortevilt 

   Carlsen, Thomas; Hansen, Inger; Høberg, Jørn; Kristiansen, Lars Henrik (Bioforsk rapport;2(140) 2007, Research report, 2008-02-22)
   Revira Viltstopp ble prøvd ut hos tre brukere på Helgeland som tidligere har vært plaget med store beiteskader fra hjortevilt på henholdsvis rundballer (Ylvingen, Vega), gulrotåker (Skaga, Dønna) og bringebærfelt/jordbærland ...