Now showing items 1-20 of 125

  • Arealrepresentativ overvåking av semi-naturlig eng. Pilot i Nordland og Trøndelag 2019 

   Johansen, Line; Carlsen, Thomas; Bele, Bolette; Daugstad, Kristin; Grenne, Synnøve; Solbu, Erik Blystad; Sickel, Hanne; Vesterbukt, Per; Bär, Annette (NIBIO Rapport;5(163) 2019, Research report, 2019-12)
   Denne pilotstudien er gjennomført på oppdrag av Miljødirektoratet. Formålet har vært å teste ut og videreutvikle en overvåkningsmetodikk for semi-naturlig eng som ble publisert av NIBIO i 2017. Det var ønskelig at metodikken ...
  • Basiskartlegging av utvalgte verneområder i Nordland, 2021 

   Carlsen, Thomas; Hinderaker, Sven Emil; Bär, Annette; Thorvaldsen, Pål; Arnesen, Geir; Tandstad, Hilde R. (NIBIO-rapport;8(15) 2022, Research report, 2022-02)
   NIBIO har i samarbeid med Sállir Natur AS kartlagt fem verneområder i Nordland i 2021 etter kartleggingsmetodikken Natur i Norge (NiN). Rapporten oppsummerer forhold som kommer dårlig frem i kartobjekter og egenskapsdata ...
  • Basiskartlegging av utvalgte verneområder i Troms og Finnmark, 2021 

   Carlsen, Thomas; Hinderaker, Sven Emil; Arnesen, Geir; Plathe, Elin Karin; Johansen, Kristin S. (NIBIO-rapport;8(14) 2022, Research report, 2022-02)
   NIBIO har i samarbeid med Sállir Natur kartlagt fem verneområder i Troms og Finnmark i 2021 etter kartleggingsmetodikken Natur i Norge (NiN). Rapporten oppsummerer forhold som kommer dårlig frem i kartobjekter og egenskapsdata ...
  • Basiskartlegging av utvalgte verneområder i Vestfold og Telemark, 2020 

   Nordbakken, Jørn-Frode; Engan, Gunnar; Hessen, Knut; Dydland Larsen, Metteline; Carlsen, Thomas (NIBIO-rapport;7(15) 2021, Research report, 2021-02)
   NIBIO har i 2020 utført heldekkende NIN-kartlegging i 14 verneområder i Vestfold-Telemark. Rapporten oppsummerer noen forhold som kommer dårlig frem i kartobjekter og egenskapsdata tidligere registrert via NiNapp.
  • Birding Helgeland – sårbarhetsanalyse for Støtt, Meløy kommune 

   Carlsen, Thomas (NIBIO-rapport;7(176) 2021, Research report, 2021-12)
   NIBIO har foretatt en sårbarhetsanalyse i forbindelse med en mulighetsstudie for å utvikle fugleturisme på Støtt, Meløy kommune. Analysen tar utgangspunkt i kartlegging av fuglelivet under hekkesesongen i relasjon med ...
  • Birding Helgeland – sårbarhetsanalyse på Lovund, Lurøy kommune 

   Carlsen, Thomas (NIBIO-rapport;7(177) 2021, Research report, 2021-12)
   NIBIO har foretatt en sårbarhetsanalyse i forbindelse med en mulighetsstudie for å utvikle fugleturisme på Lovund, Lurøy kommune. Analysen tar utgangspunkt i kartlegging av fuglelivet under hekkesesongen i relasjon med ...
  • Blåskjelloppdrett og ærfugl - kan nærvær av havørn redusere tap av blåskjell til ærfugl? 

   Carlsen, Thomas; Olsen, Atle Ivar (NIBIO Rapport;5(117) 2019, Research report, 2019-10)
   I oktober 2017 ble det lagt ut åte på Kjerringskjæret ved et blåskjellanlegg i Botnfjorden for å forsøke å tiltrekke seg havørn. Ideen var at nærvær av havørn ville holde blåskjellspisende ærfugl unna anlegget. I tillegg ...
  • Botaniske registreringer på to gamle kulturmarker i Lomsdal-Visten nasjonalpark - Fjellgården i Skjørlegda, Vefsn kommune og Strompdalsgården, Brønnøy kommune 

   Sjøskog Kvalvik, Maja Sofia; Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;8(12) 2013, Research report, 2013-01-25)
   Bioforsk Nord Tjøtta har på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland v/ Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre kartlagt botanisk artsforekomst ved Fjellgården i Skjørlegda, Vefsn kommune og Strompdalsgården, Brønnøy kommune. Arter ...
  • Bærekraftig havbasert reiseliv – en analyse av miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft 

   Carlsen, Thomas; Hind, Liv Jorunn; Johansen, Thomas; Løvland, Jarle (Bioforsk rapport;8(40) 2013, Research report, 2013-01-31)
   Bioforsk Nord Tjøtta har i samarbeid med Nordlandsforskning sett på følgende forskningsspørsmål: I hvilken grad skjer havbaserte opplevelser på naturens premisser? I dette prosjektet, kalt Bærekraftig havbasert reiseliv, ...
  • Evaluering av gaupeklaver på lam som forebyggende tiltak 

   Carlsen, Thomas; Hansen, Inger; Bjøru, Ronald (Bioforsk rapport;1(158) 2006, Research report, 2006-12-14)
   Rovdyrklaver, også kalt gaupeklaver, har vært benyttet på lam som forebyggende tiltak siden starten på 1990-tallet. Mange fylker har vært involvert i slike prosjekt, men det er kun i Buskerud, Sør-Trøndelag og i Nord-Trøndelag ...
  • Forebyggende tiltak mot påkjørsler av elg langs jernbanen 

   Hind, Liv Jorunn; Sund, Håkon; Hansen, Inger; Carlsen, Thomas; Ruderaas, Norvald (Bioforsk rapport;5(87) 2010, Research report, 2010-10-18)
   I dette prosjektet har Bioforsk Nord Tjøtta prøvd ut Revira Viltstopp som et forebyggende tiltak mot elgpåkjørsler langs jernbanen. Vintersesongen 2009/10 ble produktet prøvd ut på en strekning på 15 km, mellom Harran og ...
  • Forslag til øvre reintall i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt 

   Eilertsen, Svein Morten; Carlsen, Thomas; Bay-Larsen, Ingrid Agathe (Bioforsk rapport;2(93) 2007, Research report, 2007-07-30)
   Rapporten gir tilrådninger om øvre reintall i vinterflokk i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Forslaget til øvre reintall er basert på beitekartlegging i felt og distriktets vurdering av driftsmessig tilgjengelighet til ...
  • GLORIA Norge 2018 – overvåkning av vegetasjon og vekstsesong 

   Wehn, Sølvi; Karlsen, Stein Rune; Carlsen, Thomas; Vesterbukt, Per (NIBIO Rapport;5(76) 2019, Research report, 2019-06)
   GLORIA-Norge er et prosjekt hvor biofysiske variabler i norsk fjellnatur overvåkes i seks fjellområder langs kyst - innlandgradienter, i høydegradienter fra nordboreal til høyalpin sone, og langs snøleiegradienten i Midt- ...
  • Islandsk-norsk spørreundersøkelse av ærfugldunnæringa 

   Carlsen, Thomas; Johannesdottir, Gudbjørg Helga (Bioforsk rapport;9(16) 2014, Research report, 2014-04-01)
   Denne spørreundersøkelsen er rettet mot den unike tradisjonen med ærfugldun i Norge og på Island og ble til som en videreføring av det seksårige nordiske prosjektet om ærfugldun som ble avsluttet høsten 2013. Videreføringa ...
  • Íslensk-norsk spurningakönnun um æðarrækt 

   Carlsen, Thomas; Johannesdottir, Gudbjørg Helga (Bioforsk rapport;9(93) 2014, Research report, 2014-04-01)
   Þessi spurningakönnun er samanburðarkönnun um æðarrækt í Noregi og á Íslandi. Könnunin er sjálfstætt framhald af sex ára NORA verkefni um æðardún sem lauk haustið 2013. Verkefni þetta er samstarfsverkefni Bioforsk Nord í ...
  • Løkvika Rorbuanlegg. Konsekvensutredning av naturmiljø 

   Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;4(91) 2009, Research report, 2009-09-25)
   En konsekvensutredning har blitt utført i forbindelse med et foreslått rorbuanlegg i Løkvika, Leirfjord kommune. Med bakgrunn i de registrerte vegetasjonstypene og viltregistreringene gis naturmiljøet i og ved Løkvika liten ...
  • Myrkartlegging i Sømna kommune 

   Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;4(06) 2009, Research report, 2009-01-31)
   Tjueen myrlokaliteter ble kartlagt i Sømna kommune i 2008 av Bioforsk Nord, Tjøtta. De fleste av disse ble befart i to omganger, første gang den 24.-25. juni og deretter 7.-8. august. Ut i fra kriteriene i DNs håndbok 13 ...
  • Naturindeks for Norge: Evaluering av indikatorer innen åpent lavland 

   Johansen, Line; Carlsen, Thomas; Hassel, Kristian; Kallioniemi, Eveliina; Staverløkk, Arnstein; Pedersen, Bård; Wehn, Sølvi (NIBIO Rapport;5(84) 2019, Research report, 2019-10)
   Formålet med Naturindeks for Norge er å gi en kortfattet beskrivelse av endringer og trender for biologisk mangfold. Naturindeksen for de ulike hovedøkosystemene ble i 2015 beregnet for hele landet samlet og for 5 landsdeler. ...
  • Naturtypekartlegging i Vegaøyan verdensarvområde 2013 

   Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;9(15) 2014, Research report, 2014)
   Denne rapporten oppsummerer oppdateringer og nyregistreringer av naturtyper i forbindelse med vegetasjonskartleggingen som ble utført i Vegaøyan verdensarvområde sommeren 2013. De 155 kartlagte øyene ligger i de fire ...
  • Naturtypekartlegging og konsekvensvurdering på Løkberg, Rana kommune 

   Carlsen, Thomas (NIBIO-rapport;7(34) 2021, Research report, 2021-12)
   Rapporten redegjør for viktige og verdifulle Naturtyper innen planområdet for Løkberg boligområde og gir en vurdering av konsekvens hvis planområdet blir utviklet til boligformål. Metoden for kartlegging og verdisetting ...