• The Animal Sense warning system Low-cost technology to prevent animals from being killed by traffic 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Eilertsen, Svein; Karlsson, J; Hansen, Inger (NIBIO POP;6(27) 2020, Journal article, 2020-06)
   When free-ranging animals encounter traffic on roads or railways, it may have fatal outcome. In Europe, collisions between vehicles and animals have increased the last 40 years, causing eco-nomic losses and serious welfare ...
  • «Animal Sense» – elektronisk reinvarsling Lavkost-teknologi skal forhindre dyrepåkjørsler 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Karlsson, J (NIBIO POP;6(25) 2020, Journal article, 2020-05)
   Når vilt, tamrein og husdyr skal krysse vei og jernbane, skjer ikke det alltid med et lykkelig resultat. I Europa har dyrepåkjørsler økt de siste 40 årene. I tillegg til å være et alvorlig velferdsproblem for dyr og ...
  • «Animal Sense» – elektrovneles bovtsebïeljelimmie Liehties-teknologije edtja kreekeplåavhkesimmieh hööptedh 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Hansen, Inger; Karlsson, J.; Eilertsen, Svein (NIBIO POP;6(31) 2020, Journal article, 2020-06)
   Gosse vijrh, bovtsh jïh gåetienkreekh edtjieh geajnoem jïh ruevtieraajroem rastah, illedahke ij leah iktesth dan aavrehke. Europesne kreekeplåavhkesimmieh læssanamme dej minngemes 40 jaepiej. Lissine itjmies dåeriesmoerine ...
  • «Animal Sense» – elektrovnnalaš boazodieđiheapmi Hálbbes teknologiija galgá hehttet elliid vuojáhallot 

   Eilertsen, Svein; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Karlsson, J (NIBIO POP;6(28) 2020, Journal article, 2020-06)
   Go bohccot, fuođđoeallit ja oamit galget rasttildit geainnuid ja ruovdemáđijaid, de dat ii álo mana nu bures. Eurohpás leat maŋemus 40 jagis lassánan elliidvuojáhallamat. Dasa lassin leat dat váttisvuohtan čálgoservodaga ...
  • Beitekartlegging på Tjongsfjordhalvøya 

   Eilertsen, Svein (Bioforsk rapport;1(170) 2006, Research report, 2006-12-04)
   Den 7. september 2006 ble det gjennomført befaring av utmarksbeitene på Tjongsfjordhalvøya. Hensikten med befaringen var å kartlegge utmarksarealene og foreta en vurdering av områdets bærekapasitet for sau (antall sau/dekar ...
  • Beiting i fjell eller lavland – tilvekst hos lam 

   Lind, Vibeke; Eilertsen, Svein (Bioforsk TEMA;2(1) 2007, Others, 2007)
   Flere forebyggende tiltak mot tap av sau til freda rovvilt i Norge er blitt testet. Å skille sau og rovvilt i tid og rom er ansett som det mest effektive tiltaket for å løse kroniske rovviltproblemer. I et forsøk ble sau ...
  • Bygging av sherpatrapp på Lyngseidet – konsekvenser for beitenæringer 

   Bjørn, Tor-Arne; Eilertsen, Svein (NIBIO Rapport;, Research report, 2021-06)
   Reindrifta i området har opplevd mange inngrep og betydelig økning av menneskelig aktivitet i fjellene de siste årene som er til ulempe for drifta. Etablering av den planlagte sherpatrappa vil komme på toppen av dette, og ...
  • Ealu biebman 

   Eilertsen, Svein; Winje, Erlend (NIBIO POP;4(9) 2018, Others, 2018)
   Ealu biebman váttis doaibmadilálašvuođaid oktavuođas, dahje bargguid oktavuođas nu og čohkkedettiin ja jođidettiin.
  • Electronically matching of female reindeer and calves 

   Eilertsen, Svein; Pettersen, Egil (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Traditional identifying the ownership of free ranging reindeer calves in mountain pastures, is work demanding and time consuming for the herders. By using GPS collars and UHF shortrange technology, the reindeer calves are ...
  • Elektronisk merking av rein – erfaringer med bruk av RFID 

   Winje, Erlend; Bjørn, Tor; Eilertsen, Svein (NIBIO-pop;7(16) 2021, Journal article, 2021-04)
   I 2019 vedtok Stortinget innføring av individmerking av rein. I vedtaket forutsettes det at dette ikke gjennomføres før praktiske og tekniske løsninger er på plass. Videre slås det fast at tradisjonelle eiermerker (snitt ...
  • Elektrovnnalaččat merket bohccuid – vásáhusat RFID geavahemiin 

   Winje, Erlend; Eilertsen, Svein (NIBIO-pop;7(18) 2021, Journal article, 2021-05)
   2019 mearridii Stuoradiggi álggahit indiviidamerkema bohccuide. Mearrádus eaktudii ahte dat ii čađahuvvo ovdal go praktihkalaš ja teknihkalaš čovdosat leat sajis. Viidásit daddjo ahte árbevirolaš bealljemerken galgá ain ...
  • Elgbeitetaksering på halvøya mellom Straumbotn og Utskarpen i Rana kommune 2006 

   Bjøru, Ronald; Eilertsen, Svein (Bioforsk rapport;1(141) 2006, Research report, 2006-11-13)
   Takseringsmetoden ”overvåkingstakst” ble benyttet på halvøya mellom Utskarpen og Straumbotn i Rana kommune våren 2006 for å kartlegge områdets verdi som vinterbeiter for elgen og få en oversikt over elgens vinterbeiteuttak. ...
  • Etablering av fritidsbebyggelse på Myklenesåsen, Senja kommune – konsekvenser for reindriftsnæringen 

   Eilertsen, Svein (NIBIO-rapport;6(160) 2020, Research report, 2020-12)
   Foreliggende rapport er tilleggsutredning av konsekvensene for reindriftsnæringen ved eventuell etablering av hyttefelt på Myklenesåsen, Senja kommune.
  • Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt 

   Hind, Liv Jorunn; Hansen, Berit; Eilertsen, Svein (Bioforsk TEMA;4(06) 2009, Others, 2009)
   Fylkesmannen finansierer konfliktdempende og forebyggende tiltak i et forsøk på å begrense tap av rein til rovvilt. Enkelte tiltak har blitt ansett som mer effektive enn andre og har dermed større sjanse for å bli finansiert ...
  • Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt 

   Eilertsen, Svein; Hind, Liv Jorunn; Hansen, Berit; Bjøru, Ronald (Bioforsk rapport;3(130) 2008, Research report, 2008-11-28)
   I rapporten foretas en sammenstilling av ulike forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt som har vært utprøvd fra 1990 og fram til i dag. Reindriftsutøvernes egen vurdering av de ulike tiltakene er innhentet. Med ...
  • Evaluering av teknologiske løsninger mot tamreinpåkjørsel langs Nordlandsbanen 

   Wagner, Gabriela; Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Meisingset, Erling L.; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Winje, Erlend; Bjørn, Tor (NIBIO Rapport;5(99) 2019, Research report, 2019-09)
   Reindeer-train-collisions (RTC) are a challenge for Norwegian society and the northern Norwegian train company Bane NOR with regard to animal welfare, wildlife ecology, animal husbandry, reindeer herding and the working ...
  • Forebyggende tiltak mot rovviltskader. Utsatt slipp og tidlig sanking 

   Eilertsen, Svein (Bioforsk TEMA;1(10) 2006, Research report, 2006)
   Utsatt slipp til utmark om våren og tidlig nedsanking av sau om høsten kan bidra til å redusere tapene av sau og lam til rovvilt. Tiltaket krever god tilgang på inngjerdete beitearealer. Det er viktig at vegetasjonen på ...
  • Forebyggende tiltak mot tap av lam på beite i Kraksletta sankelag, Troms 

   Hansen, Berit; Hansen, Inger; Eilertsen, Svein (Bioforsk Rapport;4(49) 2009, Research report, 2009)
   Kraksletta sankelag på Østre Malangshalvøya har over år slitt med svært høye tap av sau og lam på beite. Bioforsk Nord Tjøtta utviklet i nært samarbeid med forvaltning og brukere en ”tiltakspakke” tilpasset besetnings- og ...
  • Kalving i gjerde som forebyggende tiltak mot tap av rein til rovdyr 

   Hansen, Berit; Hind, Liv Jorunn; Eilertsen, Svein (Bioforsk TEMA;3(15) 2008, Research report, 2008)
   Kalving i gjerde er et omfattende tiltak for å hindre tap av rein til rovdyr. Tiltaket krever en relativt stor arbeidsinnsats som må vurderes opp mot den forebyggende effekten tiltaket har. Bioforsk Nord Tjøtta har sett ...
  • Konsekvensutredning deltema reindrift ved etablering av Leirpollen stamnetterminal 

   Eilertsen, Svein (NIBIO-rapport;6(170) 2020, Research report, 2020-12)
   Foreliggende rapport er en vurdering av konsekvensen for reindrifta i forbindelse med utbygging av en stamnetterminal i Leirpollen samt etablering av en vei på strekningen Strømmen bru – Leirpollen på Tømmerneshalvøya i ...