• Agronomi, drenering og plantevekst i Nord-Norge. Sju grunner, seks arter, fem tegn og fire tips 

   Elverland, Ellen; Jørgensen, Marit; Rivedal, Synnøve (Journal article, 2023)
   Vann er noe vi har rikelige mengder av i Nord-Norge – ofte mer eller mindre ujamnt fordelt gjennom hele vekstsesongen. Passe mengder tilgjengelig vann er en forutsetning for plantevekst og gode avlinger, men for mye av det ...
  • Engvekster i blanding eller reinbestand? 

   Elverland, Ellen; Jørgensen, Marit (NIBIO-pop;8(15) 2022, Journal article, 2022-06)
   Artene vi sår i enga har forskjellige egenskaper og de kan ha forskjellig avlingsnivå. Er det lurt å satse på noen få eller bør vi blande flere arter? Reinbestand er uvanlig i nord; de fleste sår en blanding av minst to ...
  • Etablering av blomstereng i Troms og Finnmark 

   Elverland, Ellen; Svalheim, Ellen; Aamlid, Trygve (NIBIO-pop;7(17) 2021, Journal article, 2021-04)
   Vi opplever en kraftig økning i interessen for å etablere blomsterenger. Ikke bare er blomsterenga vakker å se på, den er også viktig for det biologiske artsmangfoldet og bidrar til å ivareta de pollinerende insektene. ...
  • Gjenlegg av eng i fjellbygdene – effekt av ulike såtider og dekkvekster 

   Elverland, Ellen; Todnem, Jørgen; Lunnan, Tor (NIBIO-rapport;8(43) 2022, Research report, 2022-03)
   Eng kan legges igjen både med og uten dekkvekst, og gjenleggsmåte kan ha stor virkning på planteutvikling og avling både i gjenleggsåret og i etterfølgende engår. Resultater fra tidligere forsøk i fjellbygdene har gitt ...
  • High tolerance of a high-arctic willow and graminoid to simulated ice encasement 

   Bjerke, Jarle W.; Elverland, Ellen; Jaakola, Laura; Lund, Leidulf; Zagajewski, Bogdan; Bochenek, Zbigniew; Kłos, Andrzej; Tømmervik, Hans (Journal article; Peer reviewed, 2018-12-17)
   Climate change-induced snow thaw and subsequent accumulation of ice on the ground is a potential, major threat to snow-dominated ecosystems. While impacts of ground-ice on arctic wildlife are well explored, the impacts on ...
  • Kan nordnorske kantsoner bli mer insektsvennlige? 

   Kapfer, Jutta; Elverland, Ellen (Journal article, 2022-10)
   Jordbrukets kulturlandskap er i stadig endring, og mellomrommene mellom dyrket areal og andre typer areal er fremhevet som viktige for biomangfold for pollinerende insekter. I Europa er hovedtrenden en intensivering i ...
  • Skjøtselsplan for Laukvika, Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke – oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype 

   Elverland, Ellen; Tandstad, Hilde R. (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Naturtypen artsrik slåttemark er sterkt trua ifølge Norsk rødliste for naturtyper, og ble i 2011 utvalgt naturtype (UN) med en viss beskyttelse gjennom lov om Naturmangfold. På oppdrag for Statsforvalteren i Troms og ...
  • Tidlig gjødsling av eng etter førsteslått 

   Elverland, Ellen; Jørgensen, Marit (NIBIO-rapport;7(84) 2021, Research report, 2021-04)
   Tidlig gjødsling av eng etter førsteslåtten er viktig for å sikre gode avlinger i andreslåtten. Praktiske hensyn må tas, og det er et spørsmål om hvor mye avling som tapes dersom man utsetter gjødslinga noen dager. Et ...