• 3Q - Biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap. Status og utviklingstrekk 

   Engan, Gunnar; Bratli, Harald; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche (Dokument fra Skog og landskap;01/2008, Research report, 2008)
   Det biologiske mangfoldet i jordbrukets kulturlandskap er betinget av grunnleggende økologiske faktorer som klima, topografi, berggrunn og jordsmonn (markfuktighet, mineralsammensetning). I tillegg er det betinget av ...
  • 3Q - Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap - Rapport for prosjektåret 2001-2002 Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag 

   Fjellstad, Wendy Jane; Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche; Engan, Gunnar; Reid, Svein Johan; Stokland, Jogeir Nicolai (NIJOS-rapport;13/2004, Research report, 2004-06-15)
   NIJOS driver et nasjonalt program for registrering av tilstand og endring i jordbrukets kulturlandskap. Programmet er basert på kartlegging og statistiske analyser av et representativt utvalg jordbrukslandskap som dekker ...
  • 3Q - Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap - Rapport for prosjektåret 2002-2003 Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland 

   Fjellstad, Wendy Jane; Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche; Engan, Gunnar; Reid, Svein Johan; Stokland, Jogeir Nicolai (NIJOS-rapport;14/2004, Research report, 2004-06-15)
   NIJOS driver et nasjonalt program for registrering av tilstand og endring i jordbrukets kulturlandskap. Programmet er basert på kartlegging og statistiske analyser av et representativt utvalg jordbrukslandskap som dekker ...
  • 3Q feltkontroll av flybildetolking. 2. omdrev, 2004-2008 

   Engan, Gunnar (Rapport fra Skog og landskap;05/2012, Research report, 2012)
   I første omdrev av 3Q ble det utarbeidet årlige feltkontroll-rapporter, men det ble av økonomiske årsaker ikke prioritert å utarbeide en samlet rapport med totaldata fra hele Norge. Derfor presenterer vi ikke her en detaljert ...
  • 3Q Instruks for flybildetolking – Instruksversjon 2011 

   Engan, Gunnar; Bentzen, Frode (NIBIO Rapport;3(123) 2017, Research report, 2018-02-12)
   Siden forrige trykking av 3Q-instruks for flybildetolking, rapport 08/2004, er tolkingsinstruksen vært gjennom omfattende endringer, og en ny revidert samlende 3Q-instruks for flybildetolking på trykt papir har vært ...
  • 3Q test av flybildetolking fra IR-bilder 

   Engan, Gunnar (Rapport fra Skog og landskap;03/2013, Research report, 2013)
   Skog og landskap er i tildelingsbrevene fra Landbruks- og matdepartementet de siste åra oppfordret til å arbeide for at mest mulig av vår datafangst skal gjøres ved hjelp av flybilder. Særlig fra svenske fagmiljøer blir ...
  • Arealrepresentativ kartlegging og overvåking av naturtyper i Norge. Framlegg til hovedprosjekt og feltinstruks 

   Strand, Geir-Harald; Bryn, Anders; Engan, Gunnar; Granhus, Aksel; Svalheim, Ellen Johanne; Wallin, Hanne-Gro (NIBIO Rapport;, Research report, 2016-11-29)
  • Biotoputviklingspotensial i Trondheim kommune. Karakterisering av voksesteder basert på abiotiske faktorer 

   Klakegg, Ove Mindor; Hofmeister, Frauke; Engan, Gunnar; Nyborg, Åge Arild; Meiforth, Jutta (Dokument fra Skog og landskap;04/2008, Research report, 2008)
   Biotoputviklingspotensial i Trondheim kommune er et nytt kartprodukt utviklet i et samarbeidsprosjekt mellom Skog og landskap og Trondheim kommune (Jutta Meiforth). Basert på hovedsakelig abiotiske datakilder (geologi, ...
  • Blomsterrike tørrbakker forsvinner på Østlandet 

   Engan, Gunnar; Pedersen, Christian (Fakta fra Skog og landskap;16/2013, Others, 2013)
   De blomsterrike tørrengene og tørrbakkene er i ferd med å forsvinne fra Østlandets jordbrukslandskap. Dermed forsvinner også de fargesterke plantene som mange mennesker setter pris på og pynter opp med i løpet av sommermånedene.
  • Feltkontroll av flybildetolking 

   Engan, Gunnar (Fakta fra Skog og landskap;12/2013, Others, 2013)
   I forbindelse med Skog og landskap sitt program for overvåking av jordbrukets kulturlandskap (Faktaark 01/10), har det siden oppstarten i 1998 vært utført regelmessige feltkontroller. Hensikten med feltkontrollen er å ...
  • Fremmede arter i jordbrukslandskapet. 

   Engan, Gunnar; Pedersen, Christian; Dramstad, Wenche (Fakta fra Skog og landskap;05/2010, Others, 2010)
   Fremmede arter er arter som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og spredningspotensiale. Det er med en viss bekymring vi registrerer at enkelte av dem synes å trives godt i norske jordbrukslandskap.
  • Gjengroing i Østlandets kulturlandskap 

   Pedersen, Christian; Engan, Gunnar (Fakta fra Skog og landskap;2013-15, Others, 2013)
   Jordbrukets kulturlandskap på Østlandet er i ferd med å gro igjen. Eng-, beite- og grasmarkarealer gror igjen med trær og busker. Dette vil få store konsekvenser for det biologiske mangfoldet som er avhengig av skjøtsel ...
  • Karplanter i jordbrukslandskapet. 

   Pedersen, Christian; Engan, Gunnar (Fakta fra Skog og landskap;08/2011, Others, 2011)
   Karplanter er den viktigste organismegruppen for flesteparten av de landlevende dyregruppene – også for oss mennesker. 3Q-programmet til Norsk institutt for skog og landskap overvåker utbredelsen til karplanter i ...
  • Overvåking av kulturlandskapets biologiske mangfold - aktuelle moduler for 3Q 

   Stokland, Jogeir Nicolai; Engan, Gunnar; Bratli, Harald; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche (NIJOS-rapport;12/2004, Research report, 2004-05-28)
   Biologisk mangfold er ett av fire interesseområder som det rapporteres på i det norske overvåkingsprogrammet for jordbrukets kulturlandskap, det såkalte 3Q programmet. Denne rapporten beskriver hvordan håndtering av dette ...
  • Plantesamfunnene forandres ved endring i arealbruk 

   Pedersen, Christian; Engan, Gunnar (Fakta fra Skog og landskap;13/2013, Others, 2013)
   Karplanter er en viktig indikator for bærekraftig arealbruk og har også betydning for mange andre organismegrupper. Gjennom karplanteovervåkingen til Norsk institutt for skog og landskap kan vi kartlegge hvordan plantesamfunnene ...
  • Spredning av fremmede arter - amerikamjølke 

   Pedersen, Christian; Engan, Gunnar (Fakta fra Skog og landskap;2013-01, Others, 2013)
   På global skala er spredning av fremmede arter ansett som en av de største truslene mot naturmangfoldet. Også i Norge er spredning av fremmede arter en stor trussel mot arter og naturtyper. Gjennom karplantedelen av ...
  • Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap - Årsrapport for prosjektåret 2000-2001 - Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finmark 

   Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche; Puschmann, Oskar; Engan, Gunnar; Stokland, Jogeir Nicolai; Helliksen, Wenche; Sollund, May-Liss Bøe; Strand, Geir-Harald; Mathiesen, Henrik Forsberg (NIJOS-rapport;14/2001, Research report, 2001-11-01)
   Landbruksdepartementet, Miljøverndepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ga i 1998 NIJOS ioppdrag å utvikle og drive et nasjonalt program for tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets ...
  • Truede og sårbare fugler i jordbrukslandskapet 

   Pedersen, Christian; Engan, Gunnar (Fakta fra Skog og landskap;09/11, Others, 2011)
   Jordbrukslandskapet huser mange fuglearter og de er en viktig del av opplevelsen av et landskap. Men fuglene er også gode indikatorer på om vi driver et bærekraftig landbruk. 3Q-programmet til Norsk institutt for skog og ...
  • Uttesting av metodikk for kartlegging og verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse 

   Johansen, Line; Bär, Annette; Wehn, Sølvi; Aune, Sigrun; Blanck, Conrad; Blom, Hans H.; Daugstad, Kristin; Engan, Gunnar; Grenne, Synnøve Nordal; Nordbakken, Jørn-Frode; Thorvaldsen, Pål (NIBIO Rapport;3(120) 2017, Research report, 2017-11-03)
   NIBIO har på oppdrag fra Miljødirektoratet testet en ny metodikk utviklet for kartlegging og verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse (NNF). 39 ruter a 500x500 meter ble kartlagt sommeren 2017 og 33 ...
  • Verdifulle landskap - ti år etter 

   Fjellstad, Wendy Jane; Engan, Gunnar; Dramstad, Wenche (Fakta fra Skog og landskap;02/10, Others, 2010)
   Jordbrukslandskap er på mange måter i en særstilling ved at de ofte må brukes for å beholde sine kvaliteter. Samtidig er landbruket i rask endring. Hva skjer da med landskapskvalitetene?