• Agricat2-beregninger av jord- og fosfortap i vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2017 

   Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Engebretsen, Alexander Melvold; Starkloff, Torsten (NIBIO Rapport;4(94) 2018, Research report, 2018-06-29)
   På oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ...
  • Agricat2-beregninger av jord- og fosfortap i vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2018 

   Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Krzeminska, Dominika; Engebretsen, Alexander Melvold (NIBIO Rapport;5(152) 2019, Research report, 2019-02)
   På oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ...
  • Applying profile- and catchment-based mathematical models for evaluating the run-off from a Nordic catchment 

   Farkas, Csilla; Kværnø, Sigrun; Engebretsen, Alexander Melvold; Barneveld, Robert; Deelstra, Johannes (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Knowledge of hydrological processes and water balance elements are important for climate adaptive water management as well as for introducing mitigation measures aiming to improve surface water quality. Mathematical models ...
  • Avrenning fra Åsland Snødeponi 

   Greipsland, Inga; Roseth, Roger; Engebretsen, Alexander Melvold (NIBIO Rapport;4(127) 2018, Research report, 2018-10)
   Etter oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo kommune har NIBIO overvåket avrenningen fra Åsland snødeponi våren 2018. Resultatene er vurdert opp mot Fylkesmannens utslippskrav: < 90 mg SS/l, <20 mg THC/l og pH [6,9]. Kravet til ...
  • Avrenning fra snødeponiet i Ski kommune; endelige resultater 

   Engebretsen, Alexander Melvold; Roseth, Roger; Greipsland, Inga (NIBIO Rapport;4(83) 2018, Research report, 2018-12)
   Våren og sommeren 2018 utførte NIBIO en stedsspesifikk miljøundersøkelse av snødeponiet i Ski kommune, initiert av et pålegg fra fylkesmannen i Akershus. Det ble tatt vannprøver i avrenning fra snødeponiet (n=7). I tillegg ...
  • E18 Lysaker – Ramstad. Overvåkingsprogram for resipienter og anleggsvann, (versjon 03) Revidert 

   Engebretsen, Alexander Melvold; Roseth, Roger; Skrutvold, Johanna (NIBIO-rapport;8(59)2022, Research report, 2022-04)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen og prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta har NIBIO utarbeidet et overvåkingsprogram for resipienter og anleggsvann. Overvåkingsprogrammet er utarbeidet med bakgrunn i gjennomførte ...
  • E18 Lysaker – Ramstad. Overvåkingsprogram for resipienter og anleggsvann. Revidert 15.12.2023. 

   Engebretsen, Alexander Melvold; Roseth, Roger (NIBIO Rapport;6(74) 2020, Research report, 2020-05)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen og prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta har NIBIO utarbeidet et overvåkingsprogram for resipienter og anleggsvann. Overvåkingsprogrammet er utarbeidet med bakgrunn i gjennomførte ...
  • E18 Vestkorridoren - Miljøovervåking i resipienter 2022 

   Engebretsen, Alexander Melvold; Skrutvold, Johanna (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO med samarbeidspartner NIVA utført miljøovervåking av vannforekomster som har blitt berørt av anleggsarbeider i forbindelse med byggeprosessen av E18 Vestkorridoren i 2021. ...
  • E18 Vestkorridoren - Overvåking i resipienter 2021 

   Engebretsen, Alexander Melvold; Roseth, Roger; Skrutvold, Johanna (NIBIO-rapport;8(58) 2022, Research report, 2022-04)
   Statens vegvesen bygger ny vei, E18 Vestkorridoren, mellom Lysaker og Ramstadsletta med nytt kollektivfelt, ny sykkelveg, ny vegforbindelse fra Strand til Fornebu og ny fylkesvei mellom Gjønnes og E18. Forberedende ...
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2007 

   Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Engebretsen, Alexander Melvold; Ludvigsen, Gro Hege; Pedersen, Rikard; Tveiti, Geir; Lode, Olav; Fystro, Gustav; Nerjordet, Paul; Hetland, Ove; Stubhaug, Erling; Dreyer, Lill; Hansen, Per; Selnes, Svein; Westbye, Per; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge; Fladby, Ole K. (Bioforsk rapport;3(164) 2008, Research report, 2008-12-16)
   Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av Bioforsk Jord og miljø, og utføres i samarbeid med en rekke andre institusjoner. Programmet rapporterer årlig overvåkingsresultater fra jordbruksdominerte ...
  • Modelling nutrient load changes from fertilizer application scenarios in six catchments around the Baltic sea 

   Thodsen, Hans; Farkas, Csilla; Chormanski, Jaroslaw; Trolle, Dennis; Blicher-Mathiesen, Gitte; Grant, Ruth; Engebretsen, Alexander Melvold; Kardel, Ignacy; Andersen, Hans Estrup (Journal article; Peer reviewed, 2017-05-03)
   The main environmental stressor of the Baltic Sea is elevated riverine nutrient loads, mainly originating from diffuse agricultural sources. Agricultural practices, intensities, and nutrient losses vary across the Baltic ...
  • Ny E18 Arendal - Grimstad. Program for forundersøkelser i vassdrag 

   Roseth, Roger; Skrutvold, Johanna; Rognan, Yvonne; Engebretsen, Alexander Melvold; Våge, Kristine; Roer, Ole; Aasestad, Ingar; Gremmertsen, Camilla (NIBIO Rapport;5(124) 2019, Research report, 2019-11)
   Etter oppdrag fra Nye Veier AS har NIBIO med samarbeidspartnere laget et program for forundersøkelser i vassdrag og sjø for ny E18 Arendal - Grimstad. Programmet omfatter forslag til 41 stasjoner og aktuelle undersøkelser. ...
  • Ny E18 Dørdal – Tvedestrand. Program for forundersøkelser i vassdrag 

   Roseth, Roger; Skrutvold, Johanna; Rognan, Yvonne; Engebretsen, Alexander Melvold; Våge, Kristine; Roer, Ole; Aasestad, Ingar; Gremmertsen, Camilla (NIBIO Rapport;5(113) 2019, Research report, 2019-11)
   Etter oppdrag fra Nye Veier AS har NIBIO med samarbeidspartnere laget et program for forundersøkelser i vassdrag og sjø for ny E18 Dørdal – Tvedestrand. Programmet omfatter forslag til 64 stasjoner og aktuelle undersøkelser. ...
  • Risiko for fosforutvasking fra jord i Farstadvassdraget 

   Bechmann, Marianne; Øgaard, Anne Falk; Engebretsen, Alexander Melvold (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-06-25)
   Det ble gjort en undersøkelse av risiko for fosforutvasking fra jordtyper i Farstadvassdraget. I undersøkelsen ble det planlagt uttak av jord fra 9 profiler fordelt på tre jordtyper (Histosol, Podzol og Umbrisol) og med ...
  • Rv.4 Gran - Jaren. Etterundersøkelser av vannkjemi i grunnvann og resipienter 2017 - 2019 

   Engebretsen, Alexander Melvold; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger (NIBIO-rapport;6(50) 2020, Research report, 2020-12)
   I forbindelse med vegutbyggingen av Rv 4 på strekningen Gran-Jaren har NIBIO på oppdrag fra Statens vegvesen Region øst gjort etterundersøkelser av vannkjemi i berørte resipienter og i grunnvannsbrønner tilknyttet et ...
  • Søknad om utslipp av naturlig radioaktivitet fra masselager og tunnel. - Rv. 4 Gran grense - Jaren 

   Engebretsen, Alexander Melvold; Skrutvold, Johanna; Wærsted, Frøydis Meen (NIBIO-rapport;6(172) 2020, Research report, 2020-12)
   I forbindelse med vegutbyggingen av Rv 4 på strekningen Gran-Jaren har NIBIO på oppdrag fra Statens vegvesen Region øst gjort etterundersøkelser av vannkjemi i berørte resipienter og i grunnvannsbrønner tilknyttet et ...
  • Tiltaksanalyse for vannregion Glomma. Avrenning, tiltak og kostnader i landbruksområdene. 

   Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Bechmann, Marianne; Engebretsen, Alexander Melvold; Krzeminska, Dominika (NIBIO Rapport;5(173) 2019, Research report, 2019-12)
   Et stort datamateriale er samlet inn og det er gjennomført mange former for beregninger for store deler av vannregion Glomma med en standardisert metodikk, for å belyse vannkvalitet og tiltak mot fosforavrenning, med ...
  • Åsland snødeponi – Overvåking av vannkvalitet gjennom smelteperioden 2019 

   Engebretsen, Alexander Melvold; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger (NIBIO Rapport;6(28) 2020, Research report, 2020-03)
   Etter oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo kommune har NIBIO overvåket vannkvaliteten av renset smeltevann fra snødeponiet på Åsland. Overvåkingen har vist at kravene i utslippstillatelsen har blitt overholdt for alle vannprøver ...