• Bioenergiprosjektet i Akershus og Østfold -Brukerundersøkelse 

   Gjølsjø, Simen; Wilhelmsen, Gunnar (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;10/2010, Research report, 2010)
  • Energipotensialet fra skogen i Norge 

   Gjølsjø, Simen; Hobbelstad, Kåre (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;09/2009, Research report, 2009)
   Denne oppdragsrapporten er utarbeidet for å få en oversikt over energipotensialet fra skogen i Norge. Grunnlaget for dataene er Landskogtakseringens materiale samt Marklunds funksjoner for beregning av greiner, topper og stubber.
  • Flis og flisegenskaper. En undersøkelse av brenselflis i det norske flismarkedet 

   Nordhagen, Eirik; Gjølsjø, Simen (Rapport fra Skog og landskap;13/2013, Research report, 2013)
   Skog og landskap har analysert skogsflis som i dag omsettes i det norske flismarkedet. Resultatene er i hovedsak basert på materiale fra 5 distrikter med de tilhørende skogeierforeningene AT Skog BA, Viken Skog BA, Vestskog ...
  • Gjengroing - Kan god skjøtsel og riktig bruk gi fornuftig ressursutnytting? 

   Gjølsjø, Simen; Kjøstelsen, Leif (Others, 2007)
   Skog og landskap utførte i 2005 studier av uttak av virke i kulturlandskap. Studiene ble gjort i Arendal kommune. En utfordring med å avvirke trær med små dimensjoner er å finne kostnadseffektive metoder. Bruk av hogstmaskin ...
  • Gjengroing - problemer, men også nye muligheter 

   Øyen, Bernt-Håvard; Gjølsjø, Simen (Glimt fra Skog og landskap;02/07, Others, 2007)
   Over hele landet kan vi observere at tidligere dyrket mark og åpne områder langsomt, men sikkert dekkes av busker og trær. Endringstakten synes å være størst i kyst- og fjordlandskapene på Vestlandet og i Nord-Norge samt ...
  • Grot fra taubane. Mengder, håndtering og transport 

   Nordhagen, Eirik; Kjøstelsen, Leif; Gjølsjø, Simen; Belbo, Helmer (Rapport fra Skog og landskap;23/2013, Research report, 2013)
   Grot fra taubanedrifter er et potensielt energisortiment. Mengden grot fra taubanedrifter er undersøkt i denne rapporten. Mermassen eller mengden grot fra to taubanedrifter på Vestlandet var i størrelsesorden 25–28 % av ...
  • Heltretørking av bjørk. Syrefelling som metode for reduksjon av fuktighet i en heltrevelt av bjørk i Aumdalen, Tynset 

   Nordhagen, Eirik; Gjølsjø, Simen (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;04/13, Research report, 2013)
   Sommeren 2011 var fuktig på Østlandet. Fylkesmannen i Hedmark ønsket å se på metoder for å redusere fuktigheten i en heltrevelte i Aumlia 770 moh. på Tynset i 2012. Syrefelling er en gammel og kjent metode for å redusere ...
  • Lagring av skogsbrensel - En orienterende undersøkelse i Halden i 2009 

   Gjølsjø, Simen; Wilhelmsen, Gunnar (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;11/2010, Research report, 2010)
  • Logistikkostnader for skogsflis til Gardermoen Fjernvarme AS 

   Gjølsjø, Simen; Kjøstelsen, Leif (Glimt fra skogforskningen;1-2001, Others, 2001)
  • Omsetning av fyringsved - Fuktighet, vekt og energimerking av ved 

   Nordhagen, Eirik; Wilhelmsen, Gunnar; Kjøstelsen, Leif; Gjølsjø, Simen (Rapport fra Skog og landskap;2014-4, Research report, 2014)
   Fyringsved er en viktig energibærer i Norge. På landsbasis brukte hver innbygger i 2011 i gjennomsnitt om lag 245 kilo. Fyringsved omsettes i dag i hovedsak etter volum-, løst eller stablet og fortrinnsvis i sekker. Denne ...
  • Portretter av levende vedinsekter. Når fyringsveden «lever» - om insekter i ved 

   Kvamme, Torstein; Wilhelmsen, Gunnar; Gjølsjø, Simen (Journal article, 2013)
   Ofte følger det insekter med fyringsveden. Mange synes det er ubehagelig at veden «lever». Heldigvis er 99% av artene helt ufarlige for hus og innbo, men noen få arter bør vi tenke på. Hva kan vi gjøre for å unngå dem?
  • Riktig fuktighet i energivirke er god økonomi 

   Gjølsjø, Simen (Glimt fra Skog og landskap;03/07, Others, 2007)
   Forbruket av bioenergi i Norge i dag er om lag 16 TWh per år, og vi bruker i all hovedsak trevirke. Hvis Norge skal oppfylle EU sine mål for bioenergi, vil forbruket utgjøre ca. 40 – 50 TWh per år. Bio energi kan utnyttes ...
  • Sekundærråstoff fra trebaserte verdikjeder i Norge 

   Alfredsen, Gry; Sandland, Knut Magnar; Gjølsjø, Simen; Gobakken, Lone; Bergseng, Even (NIBIO Rapport;4(93) 2018, Research report, 2018-07-04)
   Økende etterspørsel etter bioenergi, biodrivstoff og andre biobaserte produkter, har gitt økt interesse for utnyttelse av sekundærråstoff fra trebaserte verdikjeder. Denne rapporten kartlegger hvilke sekundærråstoff som ...
  • Solid biofuels from forest - Fuel specification and quality assurance 

   Dibdiakova, Janka; Gjølsjø, Simen; Wang, Liang (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   Biomass from forestry sector is able to provide an important contribution to meet the government’s targets for increasing bioenergy use. Traditionally it has been stem wood which is used as raw material for energy. For a ...
  • Solid biofuels from forest – fuel specification and quality assurance - Inherent properties of Norway spruce biomass in some geographical locations in South Norway 

   Dibdiakova, Janka; Gjølsjø, Simen; Wang, Liang (Research report, 2013)
   Biomass from forestry sector is able to provide an important contribution to meet the government’s targets for increasing bioenergy use. Traditionally it has been stem wood which is used as raw material for energy. For a ...
  • Trevirke - brennverdier og energitetthet 

   Belbo, Helmer; Gjølsjø, Simen (Viten fra Skog og landskap;01/08, Research report, 2008-10)
   Bruken av bioenergi kommer til å øke betraktelig i årene som kommer. Politisk ligger det målsettinger om en dobling av bruken i løpet av 12 år, og utbyggingstakten i fjernvarmesektoren er nær femdoblet siste fem år. Mange ...