• Kost-effekt-vurderinger av tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer 

   Bechmann, Marianne; Refsgaard, Karen; Grønsten, Heidi A. (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Kostnadseffektiviteten av tiltak skal ifølge vannforskriften danne grunnlag for valg av tiltak mot fosforavrenning fra jordbruksareal i hvert vannområde. Kunnskap om kostnader og effekter av jordarbeidingstiltak, grasdekte ...
  • Transport av jord og næringsstoffer i overflate- og grøfteavrenning 

   Kværnø, Sigrun; Grønsten, Heidi A.; Bechmann, Marianne (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   I henhold til vannforskriften skal tilførsler av næringsstoffer til vann og vassdrag reduseres for å oppnå tilfredsstillende økologisk tilstand i vannforekomsten. Kunnskap om hvordan jordpartikler og næringsstoffer ...
  • Vegetasjonsdekke som tiltak mot tap av jord og fosfor 

   Blankenberg, Anne-Grete; Grønsten, Heidi A. (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Dette tema-arket oppsummerer dagens kunnskapsstatus om effekten av vegetasjonsdekke som tiltak for å redusere jord- og fosfortap fra jordbruksareal til vannforekomster.
  • Økt kunnskapsbehov ved dimensjonering av grøftesystemer i et endret klima 

   Deelstra, Johannes; Grønsten, Heidi A. (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Dimensjoneringen av grøftesystemer blir bestemt av lokale nedbørsforhold, veksttype og jordart. Klimaframskrivninger viser til en økning i forventet årsnedbør samt flere episoder med høy nedbørintensitet som under visse ...