• Tett mosedekke og frøspiring i artsrike slåttemarker 

   Bele, Bolette; Grenne, Synnøve; Hovstad, Knut Anders; Grøtta, Maud (NIBIO POP;5(26) 2019, Journal article, 2019-06)
   Semi-naturlige kulturmarker som holdes i hevd ved hjelp av slått og beiting er ofte svært artsrike. Ved at produksjonen i kulturmarksengene høstes årlig, legges forholdene godt til rette for mange små og konkurransesvake ...
  • Tiltak mot mose i kulturmarkseng 

   Bele, Bolette; Grenne, Synnøve; Grøtta, Maud (NIBIO POP;3(15) 2017, Others, 2017-06)
   NIBIO, avdeling kulturlandskap og biomangfold og Norsk Landbruksrådgiving er nå i gang med et prosjekt som skal teste ut forskjellige metoder mot tett mosedekke i artsrik kulturmarkseng. Prosjektet er 3-årig, og har mottatt ...
  • Tiltak mot tett mosedekke i kulturmarkseng -utprøving av metoder som ivaretar det biologiske mangfoldet 

   Bele, Bolette; Grenne, Synnøve; Grøtta, Maud; Hovstad, Knut Anders (NIBIO Rapport;5(43) 2019, Research report, 2019-06)
   Rapporten oppsummerer resultatene fra prosjektet «Tiltak mot tett mosedekke i kulturmarkseng – utprøving av metoder som ivaretar det biologiske mangfoldet». Prosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratet, og ble gjennomført ...
  • Tiltak mot tett mosedekke i kulturmarkseng Oppsummering av et 3-årig feltforsøk i Midt-Norge 

   Bele, Bolette; Grenne, Synnøve; Grøtta, Maud; Hovstad, Knut Anders (NIBIO POP;5(27) 2019, Journal article, 2019-06)
   Utfordringene med tett mosedekke i kulturmarksengene er ingen ny problemstilling for norske bønder. Likevel har stadig flere gårdbrukere rapportert om at utfordringene med mose er et økende problem, og da spesielt i artsrike ...
  • Økonomi i økologisk potetdyrking 

   Friis Pedersen, Susanne; Ebbesvik, Martha; Bysveen, Kari; Grøtta, Maud (Bioforsk TEMA;8(14) 2013, Research report, 2013)
   Agronomi, investeringsnivå og omsetningsform er de faktorene som mest påvirker økonomien i økologisk potetdyrking. Agronomiske tiltak som bedrer økonomien spenner vidt. I dette temaarket er det tatt med litt om arealets ...