• Avlastningsbehov og kilderegnskap Eidsvatnet 

   Greipsland, Inga; Kværnø, Sigrun H.; Blankenberg, Anne-Grete Buseth (NIBIO Rapport;2(31) 2016, Research report, 2016-05-25)
   I rapporten finnes en sammenstilling av overvåking av Eidsvatnet og tilførselsbekker i 2015, samt en teoretisk beregning av avlastningsbehovet for fosfortilførsler gitt miljømålet. Det er beregnet et enkelt kilderegnskap ...
  • Avrenning fra Åsland Snødeponi 

   Greipsland, Inga; Roseth, Roger; Engebretsen, Alexander Melvold (NIBIO Rapport;4(127) 2018, Research report, 2018-10)
   Etter oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo kommune har NIBIO overvåket avrenningen fra Åsland snødeponi våren 2018. Resultatene er vurdert opp mot Fylkesmannens utslippskrav: < 90 mg SS/l, <20 mg THC/l og pH [6,9]. Kravet til ...
  • Avrenning fra snødeponiet i Ski kommune; endelige resultater 

   Engebretsen, Alexander Melvold; Roseth, Roger; Greipsland, Inga (NIBIO Rapport;4(83) 2018, Research report, 2018-12)
   Våren og sommeren 2018 utførte NIBIO en stedsspesifikk miljøundersøkelse av snødeponiet i Ski kommune, initiert av et pålegg fra fylkesmannen i Akershus. Det ble tatt vannprøver i avrenning fra snødeponiet (n=7). I tillegg ...
  • Beregning av landbruksavrenning i et utvalg av vannområder i vannregion Glomma 

   Kværnø, Sigrun; Borch, Håkon; Greipsland, Inga; Blankenberg, Anne-Grete; Eggestad, Hans; Bechmann, Marianne (Bioforsk rapport;9(37) 2014, Research report, 2014-02-28)
   På oppdrag fra vannregion Glomma/Østfold fylkeskommune er det brukt modeller for å beregne jordbruksavrenning fra utvalgte nedbørfelter i vannregion Glomma. Det er to delprosjekt. I det ene delprosjektet har man brukt ...
  • Climate change and potential effects on agriculture and water quality 

   Greipsland, Inga (NIBIO POP;2(20) 2016, Others, 2016-04)
   Climate scenarios for Norway predict an increase in temperature, a longer growing season and more precipitation in most parts of the country (Hanssen- Bauer et al., 2015). More precipitation will likely have a negative ...
  • E-18 Lysaker-Ramstadsletta. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselement 2018. 

   Greipsland, Inga; Roseth, Roger; Pettersen, Ruben Alexander; Bechmann, Pernille; Lundsør, Elisabeth; Brabrand, Åge (NIBIO Rapport;5(39) 2019, Research report, 2019-03)
   Det er planlagt bygging av ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta. Bærumsdiagonalen fra Gjønnes til Strand, samt ny adkomst til Fornebu inngår i prosjektet. Etter oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO med samarbeidspartnere ...
  • E-18 Retvet-Vinterbro. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselementer i 2017 og 2018. 

   Greipsland, Inga; Pettersen, Ruben Alexander; Reinemo, Jonas; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Stabell, Trond; Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Pavels, Henning (NIBIO Rapport;5(73) 2019, Research report, 2019-05)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen Region øst har NIBIO og samarbeidspartnere Faun og LFI utført forundersøkelser av biologiske kvalitetsparametere (bunndyr, begroingsalger og fisk) og vannkjemi i bekker og vassdrag som ...
  • E16 Bjørum – Skaret. Forundersøkelser i Isielva, Rustanbekken og Holsfjorden, samt i noen mindre bekker 

   Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Greipsland, Inga; Aasestad, Ingar; Reinemo, Jonas; Stabell, Trond; Engh, Anne; Bremnes, Trond (NIBIO Rapport;5(60) 2019, Research report, 2019-05)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen Region øst har NIBIO i samarbeid med FAUN Naturforvaltning, Naturplan og Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfisk (LFI) utført forundersøkelser av vannkvalitet, bunndyr, ...
  • E18 Bommestad – Sky: EK3 lokalvei Farriseidet. Forundersøkelser og miljøoppfølging ved riving av bruer over Farriselva og bygging av nye 

   Greipsland, Inga; Rognan, Yvonne; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Stabell, Trond; Bremnes, Toril (NIBIO Rapport;5(19) 2019, Research report, 2019-02)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen Region sør og prosjektet E18 Bommestad – Sky har NIBIO utført forundersøkelser og miljøoppfølging i Farriselva i forbindelse bygging av nytt lokalveisystem ved Farriseidet (EK3). NIBIO ...
  • Enkelttiltak mot landbruksforurensing ved noen sårbare kalksjøer på Hadeland 

   Borch, Håkon; Greipsland, Inga; Hauge, Atle; Blankenberg, Anne-Grete (Bioforsk rapport;7(139) 2012, Research report, 2012-11-15)
   Rapporten tar for seg 20 landbrukstiltak i 9 små nedbørfelt med verdifulle kalksjøer på Hadeland. Berggrunnsgeologi er dominert av kalkrike bergarter. Kalksjøene har kransalgevegetasjon og er verdifulle for biologisk ...
  • Erosjon og tap av næringsstoffer og plantevernmidler fra jordbruksdominerte nedbørfelt. Sammendragsrapport fra Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) for 1992—2016 

   Bechmann, Marianne; Stenrød, Marianne; Greipsland, Inga; Hauken, Marit; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans Olav; Tveiti, Geir (NIBIO Rapport;3(71) 2017, Research report, 2017-05-23)
   Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ble startet i 1992 med det formål å dokumentere landbrukets virkning på vannkvaliteten samt effekten av endringer i jordbrukspraksis og tiltaksgjennomføring. I denne ...
  • Feltundersøkelser av jordegenskaper, vegetasjon og overflatetilstand i Gryteland 

   Greipsland, Inga; Kværnø, Sigrun; Pedersen, Rikard (NIBIO Rapport; 2(151) 2016, Research report, 2016-12-20)
   Rapporten presenterer resultater av en feltundersøkelse der hensikten har vært å kvantifisere romlig og temporær variasjon i utvalgte jordegenskaper og egenskaper knyttet til overflatetilstand og vegetasjonsdekke. ...
  • Forurensingsanalyse av drikkevannskilden Jordalsvatnet med vanntilsigsområde 

   Haaland, Ståle Leif; Bechmann, Marianne; Eikebrokk, Bjørnar; Eregno, Fasil; Greipsland, Inga; Heistad, Arve; Paruch, Adam; Paruch, Lisa; Riise, Gunnhild; Rohrlack, Thomas; Turtumøygard, Stein (NIBIO Rapport;4(120) 2018, Research report, 2018-10)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Bergen kommune i forbindelse med prosjektet «Forurensingsanalyse av drikkevannskilden Jordalsvatnet med vanntilsigsområde». Prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom NIBIO, NMBU ...
  • Fosforavrenning fra jordbruksarealer i Balsnesvassdraget og evaluering av tiltak 

   Greipsland, Inga; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Blankenberg, Anne-Grete Buseth (NIBIO Rapport;4(89) 2018, Research report, 2018-06)
   På oppdrag fra Ørland kommune har NIBIO beregnet fosforavrenning fra jordbruksarealer i nedbørfeltet og evaluert effekten av ulike tiltak ved bruk av modellen Agricat 2. Det er også beregnet avlastningsbehov for fosfor i ...
  • Fosforkonsentrasjoner i overflate- og grøftevann ved oversvømmelse av dyrka mark 

   Øgaard, Anne K. Falk; Greipsland, Inga (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra et prosjekt som hadde som formål å undersøke om oversvømmelse av jordbruksarealer bidrar til å øke fosforkonsentrasjonen i vassdraget. Fem lokaliteter i øvre del av Haldenvassdraget ...
  • Implementation of Mitigation Measures to Reduce Phosphorus Losses: The Vestre Vansjø Pilot Catchment 

   Bechmann, Marianne; Greipsland, Inga; Øgaard, Anne Falk (Journal article; Peer reviewed, 2019-01-08)
   Diffuse phosphorus loss from agricultural fields is an important contributor to the eutrophication of waterbodies. The objective of this study was to evaluate a pilot project for the implementation of mitigation measures ...
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2011 

   Pedersen, Rikard; Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Greipsland, Inga; Stenrød, Marianne; Fystro, Gustav; Selnes, Svein; Riley, Hugh; Stubhaug, Erling; Dreyer, Lill; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge (Bioforsk rapport;8(99) 2013, Research report, 2013-08-12)
   Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) overvåker jordbruksdominerte nedbørfelt over hele landet, og rapporterer årlige overvåkingsresultater for det enkelte nedbørfelt i form av feltrapporter. De overvåkede ...
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2012 

   Pedersen, Rikard; Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Greipsland, Inga; Stenrød, Marianne; Fystro, Gustav; Riley, Hugh; Stubhaug, Erling; Dreyer, Lill-Iren; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge; Selnes, svein (Bioforsk rapport;9(75) 2014, Research report, 2014-05-12)
   Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) overvåker jordbruksdominerte nedbørfelt over hele landet, og rapporterer årlige overvåkingsresultater for det enkelte nedbørfelt i form av feltrapporter. De overvåkede ...
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2013 

   Pedersen, Rikard; Øgaard, Anne K. Falk; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Greipsland, Inga; Stenrød, Marianne; Fystro, Gustav; Selnes, Svein; Riley, Hugh; Stubhaug, Erling; Dreyer, Lill; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge (Bioforsk rapport;10(73) 2015, Research report, 2015-06-18)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet på grunnlag av data fra overvåkingsfelt som inngår i programmet Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). De ulike feltene rapporteres i hver ...
  • Jordtap på nedbørfeltnivå: kan vi skille mellom påvirkning av vær og jordarbeiding? 

   Barneveld, Robert; Greipsland, Inga; Bechmann, Marianne (Bioforsk rapport;9(80) 2014, Research report, 2014-05)
   Tilskuddssystemet for tiltak mot jordtap har vært på plass i flere år. Tidsseriene i JOVA-databasen viser at andel areal under høstpløying har minket i samme periode. Selv om høstpløying er erstattet av jordarbeidingstyper ...