Now showing items 1-20 of 102

  • The Animal Sense warning system Low-cost technology to prevent animals from being killed by traffic 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Eilertsen, Svein; Karlsson, J; Hansen, Inger (NIBIO POP;6(27) 2020, Journal article, 2020-06)
   When free-ranging animals encounter traffic on roads or railways, it may have fatal outcome. In Europe, collisions between vehicles and animals have increased the last 40 years, causing eco-nomic losses and serious welfare ...
  • «Animal Sense» – elektronisk reinvarsling Lavkost-teknologi skal forhindre dyrepåkjørsler 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Karlsson, J (NIBIO POP;6(25) 2020, Journal article, 2020-05)
   Når vilt, tamrein og husdyr skal krysse vei og jernbane, skjer ikke det alltid med et lykkelig resultat. I Europa har dyrepåkjørsler økt de siste 40 årene. I tillegg til å være et alvorlig velferdsproblem for dyr og ...
  • «Animal Sense» – elektrovneles bovtsebïeljelimmie Liehties-teknologije edtja kreekeplåavhkesimmieh hööptedh 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Hansen, Inger; Karlsson, J.; Eilertsen, Svein (NIBIO POP;6(31) 2020, Journal article, 2020-06)
   Gosse vijrh, bovtsh jïh gåetienkreekh edtjieh geajnoem jïh ruevtieraajroem rastah, illedahke ij leah iktesth dan aavrehke. Europesne kreekeplåavhkesimmieh læssanamme dej minngemes 40 jaepiej. Lissine itjmies dåeriesmoerine ...
  • Arealbruk og tapsårsaker hos lam i Flå kommune 2011 

   Hansen, Inger; Bråten, Sverre Einar; Sjulstad, Kjartan; Odden, John; Linnell, John Durrus (Journal article, 2012)
   Tapsundersøkelser på lam ved hjelp av mortalitetssendere («dødsvarslere») har blitt gjennomført en rekke steder i landet de senere år. Disse har gitt god kunnskap om årsakene til og tidspunktene for lammetap i de ulike ...
  • Arealbruk og tapsårsaker hos lam i Hallingdal. Årsrapport 2011 

   Hansen, Inger; Bråten, Sverre Einar; Sjulstad, Kjartan; Odden, John; Linnell, John Durrus (Bioforsk rapport;7(18) 2012, Research report, 2012-02-05)
   Tapsårsaker hos lam på blandingsbeite skog/fjell i to besetninger i Flå kommune i Buskerud ble kartlagt sommeren 2011 ved bruk av mortalitetssendere (”dødsvarslere”). Seksten av totalt 241 radiomerkede lam omkom på beite ...
  • Arktisk storfekjøttproduksjon 

   Hansen, Inger; Jørgensen, Grete M.; Berge, Christine K.; Nagel-Alne, Gunvor E.; Gilhuus, Marianne; Stubsjøen, Solveig M.; Ellingsen-Dalskau, Kristian; Mejdell, Cecilie M. (NIBIO-pop;7(36) 2021, Others, 2021-12)
   Produksjonen av storfekjøtt i Norge kjennetegnes bl.a. av stor variasjon med hensyn til fjøsbygg, driftssystemer, driftsrutiner og beiteforhold. Vi har besøkt 30 gårdsbruk og spurt produsentene selv om hva som er de ...
  • Arktisk storfekjøttproduksjon 

   Hansen, Inger; Jørgensen, Grete M.; Berge, Christine K.; Nagel-Alne, Gunvor E.; Gilhuus, Marianne; Stubsjøen, Solveig M.; Ellingsen-Dalskau, Kristian; Mejdell, Cecilie M. (NIBIO-pop;7(34) 2021, Others, 2021-12)
   Produksjonen av storfekjøtt i Norge kjennetegnes bl.a. av stor variasjon med hensyn til fjøsbygg, driftssystemer, driftsrutiner og beiteforhold. Vi har besøkt 30 gårdsbruk og spurt produsentene selv om hva de mener er ...
  • Arktisk storfekjøttproduksjon 

   Hansen, Inger; Jørgensen, Grete M.; Hansen, Øyvind (NIBIO-pop;7(33) 2021, Others, 2021-12)
   Produksjonen av storfekjøtt i Norge kjennetegnes bl.a. av stor variasjon med hensyn til fjøsbygg, driftssystemer, driftsrutiner og beiteforhold. Vi har besøkt 30 gårdsbruk og spurt produsentene selv om hva som er de ...
  • Arktisk storfékjøttproduksjon. Suksess- og risikofaktorer knyttet til produksjon av storfékjøtt i Nord-Norge 

   Hansen, Inger; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord (NIBIO Rapport;2(92) 2016, Research report, 2016-08-04)
   Formål: Prosjektets hovedmål var å utvikle vitenskapelig baserte anbefalinger for funksjonelle og enkle driftssystemer for nordnorsk storfékjøttproduksjon, med spesielt fokus på rimelige fjøsløsninger, beiteutnytting og ...
  • Bruk av vokterhund i Ørpen, beitesesongene 2008 og 2009 

   Hansen, Inger (Bioforsk rapport;4(181) 2009, Research report, 2009-12-14)
   Vokterhund ble prøvd som forebyggende tiltak i en sterkt gaupeutsatt sauebesetning. Hunden ble brukt til å vokte søyer og lam på inngjerdet beite vår og høst, samt til patruljering (løs i lag med hundefører) på tett ...
  • Bærekraft i ammeku-produksjonen. En helhetlig tilnærming til bærekraftsbegrepet gjennom SAFA rammeverket og SMART verktøyet 

   Halland, Hilde; Bardalen, Arne; Bergslid, Rose; Eiter, Sebastian; Hansen, Inger (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Denne rapporten er et bidrag til kunnskapsgrunnlaget for å konkretisere hva bærekraftig matproduksjon betyr i norsk ammeku-produksjon. Utgangspunktet for arbeidet er en helhetlig tilnærming, der alle dimensjoner av bærekraft ...
  • Carnivore Management Zones and their Impact on Sheep Farming in Norway 

   Strand, Geir-Harald; Hansen, Inger; de Boon, Auvikki Ilmarar Bjerka; Sandström, Camilla (Journal article; Peer reviewed, 2019-10-17)
   We investigated the impact of Norway’s current zonal carnivore management system for four large carnivore species on sheep farming. Sheep losses increased when the large carnivores were reintroduced, but has declined again ...
  • Droner som FKT - bruk av droner som forebyggende tiltak i beitenæringen 

   Winje, Erlend; Bjørn, Tor-Arne; Hansen, Inger; Meisingset, Erling; Haugen, Atilla; Heppelmann, Joachim Bernd; Myhre, Jonas Nordhaug; Wagner, Gabriela (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Utmarksbeitende dyr er utsatt for angrep fra fredet rovvilt. I oppdrag fra rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge undersøker vi den mulige nytteverdien av droner i åpen kategori som forebyggende- og konfliktdempende tiltak ...
  • Effekt av skytestøy på atferd og produksjon hos husdyr. Undersøkelser rundt forsvarets 

   Jørgensen, Grete H.M.; Grøva, Lise; Hansen, Inger (NIBIO rapport;6(164) 2020, Research report, 2020-12)
   Innledning: Forsvaret har behov for standplass for testskyting av langdistanseartilleri over 40 km. Denne typen artilleri forårsaker en del støy. Uforutsett og plutselig støy kan forårsake sterke adferdsreaksjoner hos ...
  • Effekt av skytestøy på atferd og produksjon hos husdyr. Undersøkelser rundt forsvarets artilleristandplass 40 km i Elverum 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Grøva, Lise; Hansen, Inger (NIBIO-rapport;6(164) 2020, Research report, 2020-12)
   Forsvaret har behov for standplass for testskyting av langdistanseartilleri over 40 km. Denne typen artilleri forårsaker en del støy. Uforutsett og plutselig støy kan forårsake sterke adferdsreaksjoner hos husdyr og over ...
  • Effekt av skytestøy på atferd og produksjon hos husdyr. Undersøkelser rundt forsvarets artilleristandplass 40 km i Elverum 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Grøva, Lise; Hansen, Inger (NIBIO-rapport;6(164) 2020, Research report, 2020-12)
   Forsvaret har behov for standplass for testskyting av langdistanseartilleri over 40 km. Denne typen artilleri forårsaker en del støy. Uforutsett og plutselig støy kan forårsake sterke adferdsreaksjoner hos husdyr og over ...
  • Efficiency of Livestock Carcass Detection Dogs 

   Hansen, Inger; Winje, Erlend (Peer reviewed; Journal article, 2021-10-25)
   There is an increasing use of carcass detection dogs to find remains of dead livestock in Norwegian rangelands. But how effective are these dogs actually? • We compared the efficiency of approved carcass detection dog ...
  • El-sikring av bigårder mot bjørneangrep 

   Hind, Liv Jorunn; Hansen, Inger (Bioforsk TEMA;3(6) 2008, Research report, 2008)
   Elektrisk inngjerding kan være et godt tiltak for å sikre bigården mot bjørneangrep. Det norske vandrebirøktet krever gjerder som både er enkle å flytte, samtidig som de er sterke nok for å hindre ødeleggelser av bjørn. ...
  • Erfaringer med bruk av kadaversøkende hunder i Norge 

   Hansen, Inger; Hind, Liv Jorunn (Bioforsk rapport;4(130) 2009, Research report, 2009-09-28)
   Denne rapporten er en oppsummering av informasjon fra hundeførere som benytter kadaversøkende hunder i Norge. Målsettingen har vært å beskrive bredden i ulike innlæringsmetoder, bruksmåter og hundemateriale. Til slutt i ...
  • Erfaringer med rovdyrsikre gjerder i Norge 

   Hansen, Inger; Bjøru, Ronald; Mogstad, Dordi K. (Grønn kunnskap e;8(105) 2004, Research report, 2004)
   Planteforsk Tjøtta fagsenter har på oppdrag fra DN gjort en evaluering av ordningen med rovdyrsikre gjerder som forebyggende tiltak mot rovviltskader i Norge. Datamateriale fra 21 sauebrukere med til sammen 17 gjerdeanlegg ...