• «Animal Sense» – elektronisk reinvarsling Lavkost-teknologi skal forhindre dyrepåkjørsler 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Karlsson, J (NIBIO POP;6(25) 2020, Journal article, 2020-05)
   Når vilt, tamrein og husdyr skal krysse vei og jernbane, skjer ikke det alltid med et lykkelig resultat. I Europa har dyrepåkjørsler økt de siste 40 årene. I tillegg til å være et alvorlig velferdsproblem for dyr og ...
  • Arealbruk og tapsårsaker hos lam i Hallingdal. Årsrapport 2011 

   Hansen, Inger; Bråten, Sverre Einar; Sjulstad, Kjartan; Odden, John; Linnell, John Durrus (Bioforsk rapport;7(18) 2012, Research report, 2012-02-05)
   Tapsårsaker hos lam på blandingsbeite skog/fjell i to besetninger i Flå kommune i Buskerud ble kartlagt sommeren 2011 ved bruk av mortalitetssendere (”dødsvarslere”). Seksten av totalt 241 radiomerkede lam omkom på beite ...
  • Arktisk storfékjøttproduksjon. Suksess- og risikofaktorer knyttet til produksjon av storfékjøtt i Nord-Norge 

   Hansen, Inger; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord (NIBIO Rapport;2(92) 2016, Research report, 2016-08-04)
   Formål: Prosjektets hovedmål var å utvikle vitenskapelig baserte anbefalinger for funksjonelle og enkle driftssystemer for nordnorsk storfékjøttproduksjon, med spesielt fokus på rimelige fjøsløsninger, beiteutnytting og ...
  • Bruk av vokterhund i Ørpen, beitesesongene 2008 og 2009 

   Hansen, Inger (Bioforsk rapport;4(181) 2009, Research report, 2009-12-14)
   Vokterhund ble prøvd som forebyggende tiltak i en sterkt gaupeutsatt sauebesetning. Hunden ble brukt til å vokte søyer og lam på inngjerdet beite vår og høst, samt til patruljering (løs i lag med hundefører) på tett ...
  • Carnivore Management Zones and their Impact on Sheep Farming in Norway 

   Strand, Geir-Harald; Hansen, Inger; de Boon, Auvikki Ilmarar Bjerka; Sandström, Camilla (Journal article; Peer reviewed, 2019-10-17)
   We investigated the impact of Norway’s current zonal carnivore management system for four large carnivore species on sheep farming. Sheep losses increased when the large carnivores were reintroduced, but has declined again ...
  • El-sikring av bigårder mot bjørneangrep 

   Hind, Liv Jorunn; Hansen, Inger (Bioforsk TEMA;3(6) 2008, Research report, 2008)
   Elektrisk inngjerding kan være et godt tiltak for å sikre bigården mot bjørneangrep. Det norske vandrebirøktet krever gjerder som både er enkle å flytte, samtidig som de er sterke nok for å hindre ødeleggelser av bjørn. ...
  • Erfaringer med bruk av kadaversøkende hunder i Norge 

   Hansen, Inger; Hind, Liv Jorunn (Bioforsk rapport;4(130) 2009, Research report, 2009-09-28)
   Denne rapporten er en oppsummering av informasjon fra hundeførere som benytter kadaversøkende hunder i Norge. Målsettingen har vært å beskrive bredden i ulike innlæringsmetoder, bruksmåter og hundemateriale. Til slutt i ...
  • Erfaringer med rovdyrsikre gjerder i Norge 

   Hansen, Inger; Bjøru, Ronald; Mogstad, Dordi K. (Grønn kunnskap e;8(105) 2004, Research report, 2004)
   Planteforsk Tjøtta fagsenter har på oppdrag fra DN gjort en evaluering av ordningen med rovdyrsikre gjerder som forebyggende tiltak mot rovviltskader i Norge. Datamateriale fra 21 sauebrukere med til sammen 17 gjerdeanlegg ...
  • Evaluering av forebyggende og konfliktdempende tiltak i sauenæringa i Nordland 

   Hind, Liv Jorunn; Hansen, Inger; Sund, Håkon (Bioforsk rapport;5(176) 2010, Research report, 2011-01-28)
   Denne rapporten gir en gjennomgang av ulike forebyggende og konfliktdempende tiltak som har blitt finansiert av Fylkesmannen i Nordland i perioden 2000-2009. Det er tatt utgangspunkt i saksdokumenter hos Fylkesmannen, samt ...
  • Evaluering av gaupeklaver på lam som forebyggende tiltak 

   Carlsen, Thomas; Hansen, Inger; Bjøru, Ronald (Bioforsk rapport;1(158) 2006, Research report, 2006-12-14)
   Rovdyrklaver, også kalt gaupeklaver, har vært benyttet på lam som forebyggende tiltak siden starten på 1990-tallet. Mange fylker har vært involvert i slike prosjekt, men det er kun i Buskerud, Sør-Trøndelag og i Nord-Trøndelag ...
  • Evaluering av og prioritering av forebyggende tiltak i rovviltregion 3 

   Hansen, Inger; Odden, John; Linnell, John Durrus; Todnem, Jørgen; Løken, Øivind (Bioforsk rapport;8(45) 2013, Research report, 2013-03-08)
   Bioforsk Nord Tjøtta har i samarbeid med NINA, Bioforsk Øst Løken og Norsk Sau og Geit på oppdrag av Fylkesmannen i Oppland utført en evaluering og prioritering av forebyggende tiltak i rovviltregion 3. Tiltakene er vurdert ...
  • Evaluering av og prioritering av forebyggende tiltak mot gaupe i rovviltregion 3 

   Hansen, Inger; Odden, John; Linnell, John Durrus; Løken, Øivind; Todnem, Jørgen (Bioforsk rapport;8(142) 2013, Research report, 2013-11-15)
   Bioforsk Nord Tjøtta har i samarbeid med NINA, Norsk Sau og Geit og Bioforsk Øst Løken på oppdrag av Fylkesmannen i Oppland utført en evaluering og prioritering av forebyggende tiltak mot gaupe i rovviltregion 3. Dette er ...
  • Evaluering av tapsforebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltregion 6 

   Hind, Liv Jorunn; Hansen, Inger (Bioforsk rapport;9(76) 2014, Research report, 2014-05-09)
   Denne rapporten presenterer en gjennomgang av virkemiddelbruken for finansieringsordningen Forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) i rovviltregion 6 i perioden 2008-2012. Dokumentene som danner grunnlaget for ...
  • Evaluering av teknologiske løsninger mot tamreinpåkjørsel langs Nordlandsbanen 

   Wagner, Gabriela; Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Meisingset, Erling L.; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Winje, Erlend; Bjørn, Tor (NIBIO Rapport;5(99) 2019, Research report, 2019-09)
   Reindeer-train-collisions (RTC) are a challenge for Norwegian society and the northern Norwegian train company Bane NOR with regard to animal welfare, wildlife ecology, animal husbandry, reindeer herding and the working ...
  • Forebyggende tiltak mot påkjørsler av elg langs jernbanen 

   Hind, Liv Jorunn; Sund, Håkon; Hansen, Inger; Carlsen, Thomas; Ruderaas, Norvald (Bioforsk rapport;5(87) 2010, Research report, 2010-10-18)
   I dette prosjektet har Bioforsk Nord Tjøtta prøvd ut Revira Viltstopp som et forebyggende tiltak mot elgpåkjørsler langs jernbanen. Vintersesongen 2009/10 ble produktet prøvd ut på en strekning på 15 km, mellom Harran og ...
  • Forebyggende tiltak mot rovviltskader Vokterhunder på patrulje 

   Hansen, Inger (Bioforsk TEMA;1(20) 2006, Research report, 2006)
   Tradisjonelt bruk av vokterhunder har hatt god tapsforebyggende effekt i utlandet, men et effektivt predatorvern forutsetter at sauene går i flokk. Dersom vokterhund skal bli et effektivt tiltak under norske forhold må ...
  • Forebyggende tiltak mot rovviltskader. Antipredatoratferd hos ulike saueraser 

   Hansen, Inger (Bioforsk TEMA;1(5) 2006, Research report, 2006)
   Arter som blir utsatt for predasjon gjennom mange generasjoner utvikler såkalte antipredatorstrategier, d.v.s. atferder som reduserer sannsynligheten for å bli tatt av rovvilt. Nålevende ville sauer viser sterk antipredatoratferd, ...
  • Forebyggende tiltak mot rovviltskader. Beiting på innmark 

   Hansen, Inger (Bioforsk TEMA;1(6) 2006, Research report, 2006)
   I områder med årlige svært høge tap til rovvilt kan eneste løsning være å legge om sauedrifta til innmarks- eller kulturmarksbasert beitedrift. Forutsetningen er at man har tilstrekkelige arealer tilgjengelig for dette ...
  • Forebyggende tiltak mot rovviltskader. Bruk av vokterhunder i Norge 

   Hansen, Inger (Bioforsk TEMA;1(18) 2006, Research report, 2006)
   Bruk av vokterhund som forebyggende tiltak har århundre lange tradisjoner i Sør- og Øst-Europa, Midtøsten og Asia. I USA ble vokterhunder introdusert på 1970-tallet. Amerikanske forskere har dokumentert at vokterhunder kan ...
  • Forebyggende tiltak mot rovviltskader. Flytting til rovviltfrie beiteområder 

   Hansen, Inger; Mogstad, Dordi K. (Bioforsk TEMA;1(7) 2006, Research report, 2006)
   Flytting av sau til et mindre rovdyrutsatt beiteområde har naturlig nok god tapsforebyggende effekt. Kostnadene ved tiltaket kan imidlertid bli betydelige, men det finnes gode støtteordninger til slike formål.