• Biochar in forestry. Status in the Nordic-Baltic countries 

   Hanssen, Kjersti Holt; Bruckman, Viktor J.; Gundale, Michael; Indriksons, Aigars; Ingerslev, Morten; Kaivapalu, Marju; Lazdina, Dagnija; Makovskis, Kristaps; O’Toole, Adam; Ots, Katri; Palviainen, Marjo; Stokland, Jogeir Nicolai; Varnagiryte-Kabasinskiene, Iveta (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   This report summarizes the status of biochar in forestry in the Nordic-Baltic countries today. Biochar is charred material formed by pyrolysis of organic materials. In addition to improving soil physical and chemical ...
  • Bjørk i Norge 

   Zimmer, Katrin; Hylen, Gro; Kuehne, Christian; Hanssen, Kjersti Holt; Fløistad, Inger; Smith, Aaron (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   «Bjørk i Norge» er sluttrapporten etter det treårige prosjekt «Flaskehalser og barrierer for økt bruk av bjørk» som er utført av en gruppe forskere ved NIBIO. Formålet med rapporten er å gi en oversikt over dagens ...
  • Bruk av snutebillemidler i norske skogplanteskoler - en spørreundersøkelse 

   Hanssen, Kjersti Holt (Dokument fra Skog og landskap;02/2009, Research report, 2009)
   Gransnutebiller (Hylobius abietis) er et problem i norsk skogbruk, fordi de gnager bark av unge gran- og furuplanter og forårsaker skader og avgang i foryngelsene de første årene etter hogst. Intensiteten i angrepene varier ...
  • Effekter av gjødsling med nitrogen og aske i et rikt granbestand på Østlandet 

   Hanssen, Kjersti Holt; Nordbakken, Jørn-Frode; Clarke, Nicholas; Frisk, Carl A. (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   I norsk skog på mineraljord er det stort sett nitrogen (N) som gir positivt utslag på trærnes vekst. Men også andre næringsstoffer kan i visse tilfeller øke veksten, blant annet i bestand på høy bonitet. Treaske inneholder ...
  • Effekter av insekticidene Merit Forest og Karate Zeon på gnag og planteutvikling 

   Kohmann, Ketil; Hanssen, Kjersti Holt; Ødegården, Vebjørn (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;05/2009, Research report, 2009)
   Rapporten tar for seg effekten av insekticidene Karate Zeon og Merit Forest på snutebillegnag og planteutvikling hos granplanter. Forskjellige konsentrasjoner av midlene (1, 2 og 3 % bruksløsning) ble testet ved både ...
  • Effekter av planting av skog på nye arealer. Betydning for klima, miljø og næring 

   Søgaard, Gunnhild; Allen, Micky; Astrup, Rasmus; Belbo, Helmer; Bergseng, Even; Blom, Hans Haavardsholm; Bright, Ryan; Dalsgaard, Lise; Fernandez, Clara Anton; Gjerde, Ivar; Granhus, Aksel; Hanssen, Kjersti Holt; Kjønaas, O. Janne; Nygaard, Per Holm; Stokland, Jogeir; Sætersdal, Magne (NIBIO Rapport;5(3) 2019, Research report, 2019-02-09)
  • Effekter på karbondynamikk, miljø og næring ved økt bruk av lukkede hogstformer 

   Granhus, Aksel; Antón-Fernández, Clara; de Wit, Heleen; Hanssen, Kjersti Holt; Schei, Fride Høistad; Jacobsen, Rannveig Margrete; Jansson, Ulrika; Korpunen, Heikki; Mohr, Christian Wilhelm; Nordén, Jenni; Rolstad, Jørund; Sevillano, Ignacio; Solberg, Svein; Storaunet, Ken Olaf; Vergarechea, Marta (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Miljødirektoratet har gitt NIBIO, NINA og NIVA i oppdrag å vurdere hvilken effekt økt bruk av lukkede hogstformer kan ha for karbonlagring i skog, biodiversitet, økologisk tilstand, vannkvalitet og skognæring. Oppdraget ...
  • Endringer i mikroklima ved lukkede hogster 

   Hanssen, Kjersti Holt (Others, 2007)
  • Fertilization of Norway spruce forest with wood ash and nitrogen affected both tree growth and composition of chemical defence 

   Hanssen, Kjersti Holt; Asplund, Johan; Clarke, Nicholas; Selmer, Ruben; Nybakken, Line (Peer reviewed; Journal article, 2020-10-05)
   We fertilized a Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) stand on rich mineral soil with 3 t ha−1 of wood ash (ASH), 150 kg ha−1 of nitrogen (N) or a combination of wood ash and nitrogen (ASH + N), in addition to unfertilized ...
  • Forest management and silviculture in the North - balancing future needs. Book of abstracts for the conference in Stjørdal,Norway, September 6-8, 2011 

   Granhus, Aksel; Hanssen, Kjersti Holt; Søgaard, Gunnhild (Rapport fra Skog og landskap;14/2011, Research report, 2011)
   In this report, the oral and poster contributions of the scientific conference “Forest Management and Silviculture in the North – Balancing Future Needs” have been compiled. The conference was arranged 6-8 September 2011 ...
  • Foryngelsesresultat etter lukkede hogster i Oslo og Akershus 

   Hanssen, Kjersti Holt (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;18/2007, Research report, 2007)
   Rapporten tar for seg foryngelsesresultatet etter lukkede hogster i barskog innenfor Markagrensen i Oslo og Akershus. Med utgangspunkt i alle hogstmeldinger i dette området i perioden 1992- 1997, ble alle flater hvor det ...
  • Germination and seedling establishment of Norway spruce (Picea abies) after clear-cutting is affected by timing of soil scarification 

   Fløistad, Inger; Hylen, Gro; Hanssen, Kjersti Holt; Granhus, Aksel (Journal article; Peer reviewed, 2017-11-25)
   Natural regeneration of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) is a relatively common practice in Norway on medium to low site indices. However, seedling establishment is often hampered by rapid regrowth of competing ...
  • Gjødsling av skog 

   Hanssen, Kjersti Holt; Bergsaker, Erling (NIBIO BOK;3(11) 2017, Research report, 2017-12-07)
   Å gjødsle med nitrogen er et av de få tiltakene som gir en rask effekt på tilvekst og karbonbinding i skog. Riktig utført kan gjødsling gi økt tømmervolum, høyere andel av skurtømmer og god økonomi for skogeier, samtidig ...
  • Høstskudd hos gran kan være et økende fenomen 

   Søgaard, Gunnhild; Kvaalen, Harald; Granhus, Aksel; Fløistad, Inger; Hanssen, Kjersti Holt; Steffenrem, Arne; Skrøppa, Tore (Glimt fra Skog og landskap;10/10, Others, 2010)
   Grana avslutter normalt strekningsveksten midtsommers, og begynner forberedelsene til høsten og vinteren. Av og til kan en imidlertid se at knoppene som dannes etter vekstavslutningen bryter på nytt senere samme sommer, ...
  • Influence of mechanical site preparation on regeneration success of planted conifers in clearcuts in Fennoscandia – a review 

   Sikström, Ulf; Hjelm, Karin; Hanssen, Kjersti Holt; Saksa, Timo; Wallertz, Kristina (Peer reviewed; Journal article, 2020-03-25)
   In the Nordic countries Finland, Norway and Sweden, the most common regeneration method is planting after clearcutting and, often, mechanical site preparation (MSP). The main focus of this study is to review quantitative ...
  • Klimakur 2030 – beskrivelse av utvalgte klimatiltak knyttet til skog 

   Søgaard, Gunnhild; Alfredsen, Gry; Antón-Fernández, Clara; Astrup, Rasmus Andreas; Blom, Hans H.; Clarke, Nicholas; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Hanssen, Kjersti Holt; Hietala, Ari Mikko; Mohr, Christian Wilhelm; Nygaard, Per Holm; Solberg, Svein; Steffenrem, Arne (NIBIO Rapport;6(9) 2020, Research report, 2020-02)
   Skogen i Norge har et årlig netto opptak i underkant av 30 mill. tonn CO2. Størrelsen på opptaket påvirkes av forvaltningen av skogarealene, både gjennom endringer i totalarealet (avskoging og påskoging), og forvaltningen ...
  • Klimakur 2030 – beskrivelse av utvalgte klimatiltak knyttet til skog. Supplement. 

   Søgaard, Gunnhild; Alfredsen, Gry; Fernández, Clara Antón; Astrup, Rasmus Andreas; Belbo, Helmer; Clarke, Nicholas; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Hanssen, Kjersti Holt; Hietala, Ari Mikko; Kockum, Frans; Mohr, Christian Wilhelm; Nordbakken, Jørn-Frode; Stokland, Jogeir Nicolai; Sverker, Jennie; Økland, Tonje (NIBIO rapport;6(153) 2020, Research report, 2020-11)
   Det årlige netto opptaket i skogen i Norge økte frem til 2009 (over 35 mill. tonn), og har etter det vist en avtakende trend. I 2018 var det et netto opptak på i underkant av 28 millioner tonn CO2- ekvivalenter. Størrelsen ...
  • Lammas shoots in spruce - occurrence, genetics and climate 

   Søgaard, Gunnhild; Fløistad, Inger; Granhus, Aksel; Hanssen, Kjersti Holt; Kvaalen, Harald; Skrøppa, Tore; Steffenrem, Arne (Chapter, 2011)
  • Langsiktig feltforsøk i skog ved NIBIO 

   Andreassen, Kjell; Allen, Micky; Hanssen, Kjersti Holt; Kvaalen, Harald; Støtvig, Stig (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-04-30)
   For å kunne utvikle kunnskapsbaser for forskning innen en bærekraftig forvaltning av skog og skogbruk, er det viktig å ha skogforsøk og å ta vare på de langsiktige feltforsøk i skog som NIBIO i dag forvalter. Rammebetingelser ...
  • Lukkede hogster og foryngelse 

   Hanssen, Kjersti Holt (Glimt fra skogforskningen;7-2005, Others, 2005)