• Effekt av gåsemøkk i surfôr på fôrkvalitet og smakelighet 

   Høberg, Eva Narten; Hatten, Lise; Høberg, Jørn (Bioforsk TEMA;1(13) 2006, Research report, 2006)
   Avlingsskader på eng forårsaket av gåsebeiting er et problem for jordbruket i flere kystområder. Hvordan gåsemøkk påvirker kvalitet og smakelighet på surfôret, ble nærmere undersøkt som en del av et større prosjekt ”Tiltak ...
  • Forslag til forvaltningsplan for Engan/Ørnes-Kjelvik i Sørfold kommune. Utvalgte kulturlandskap i Nordland. Biologi og landskap 

   Bär, Annette; Hatten, Lise (Bioforsk rapport;3(173) 2008, Research report, 2008)
   Forslaget til forvaltningsplanen for Engan/Ørnes-Kjelvik behandler de biologiske og landskapsmessige verdiene. Informasjon er hentet inn både ved feltbefaring, intervjuer og sammenstilling av eksisterende data. Naturtyper, ...
  • Forvaltningsplan for Blomsøya, Hestøya, Skålvær og omkringliggende øyer. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket i Nordland. Biologiske verdier 

   Bär, Annette; Hatten, Lise (Bioforsk rapport;4(33) 2009, Research report, 2009-03-20)
   Området er Nordland Fylkes kandidat nr. 3 på den nye, nasjonale listen over Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Forvaltningsplanen gir en oppsummering av verdier og arealbruk i området, samt gir forslag til områdeavgrensning ...
  • Måling av avlingstap som følge av gåsebeiting 

   Hatten, Lise; Høberg, Jørn; Høberg, Eva Narten; Bjøru, Ronald (Bioforsk TEMA;1(14) 2006, Research report, 2006)
   Gåsebeiting på innmark har økt de siste tiårene. Som en følge av dette er erstatning for tapt avling en av flere mulige virkemidler for å hindre konflikt mellom landbruksdrift og gåsebeiting. En god og rettferdig ...
  • Preferanse for ulike grasarter hos grågjess 

   Hatten, Lise; Høberg, Jørn; Høberg, Eva Narten; Bjøru, Ronald (Bioforsk TEMA;1(15) 2006, Research report, 2006)
   Kan valg av grasart i eng bidra til å redusere beiteskader forårsaket av grågås? En undersøkelse av gjessenes preferanse hos fem ulike grasarter viser at hundegras og timotei beites lite av gås når de har andre arter å velge i.
  • Skjøtselplan for Hysvær, Vegaøyan verdensarvområde, Vega kommune 

   Bär, Annette; Carlsen, Thomas; Hatten, Lise (Bioforsk rapport;4(69) 2009, Research report, 2009-06-26)
   Skjøtselsplanen for Hysvær baserer seg på datagrunnlag fra tidligere registreringer (bl.a. Hatten 2002), og en befaring i september 2008. Under befaringen ble vegetasjonen kartlagt på vegetasjonstypenivå etter Fremstad ...
  • Skjøtselplan for Tåvær. Vegaøyan verdensarvområde, Vega kommune i Nordland 

   Carlsen, Thomas; Hatten, Lise; Bär, Annette (Bioforsk rapport;4(90) 2009, Research report, 2009-12-15)
   Skjøtselsplanen for Tåvær baserer seg på datagrunnlag fra to tidligere feltregistreringer, samt intervju med grunneierne på Tåvær. Under befaringene ble vegetasjonen kartlagt på vegetasjonstypenivå etter Fremstad (1997) ...
  • Skjøtselsplan for Blomsøya og omegn, Alstahaug kommune 

   Bär, Annette; Hatten, Lise (Bioforsk rapport;4(31) 2009, Research report, 2009-03-03)
   Det er foretatt en vegetasjonskartlegging av et område på Blomsøya, Austbømarka og omkringliggende øyer. Området har store, varierte, sammenhengende og til dels svært rike utforminger av kalkrik lynghei. De biologisk mest ...
  • Skjøtselsplan for Holandsosen i Vegaøyan verdensarvområde, Vega kommune, Nordland 

   Carlsen, Thomas; Hatten, Lise; Sickel, Hanne (Bioforsk rapport;2(96) 2007, Research report, 2007-10-15)
   Skjøtselsplanen for Holandsosen naturreservat baserer seg på overordnet kartlegging av vegetasjon knyttet til kulturlandskapet, samt kunnskap om tidligere arealbruk og historie. Det er utarbeidet vegetasjonskart for ...
  • Skjøtselsplan for Kjellerhaugvatnet. Vegaøyan verdensarv, Vega kommune i Nordland 

   Carlsen, Thomas; Sickel, Hanne; Hatten, Lise (Bioforsk rapport;2(141) 2007, Research report, 2007-12-20)
   Utkastet til skjøtselsplan for Kjellerhaugvatnet naturreservat baserer seg på overordnet kartlegging av vegetasjon knyttet til kulturlandskapet og våtmarka, samt kunnskap om tidligere arealbruk og historie. Det er utarbeidet ...
  • Skjøtselsplan for Lånan. Vegaøyan verdensarv, Vega kommune 

   Carlsen, Thomas; Aune, Sigrun; Bär, Annette; Hatten, Lise (Bioforsk rapport;5(4) 2010, Research report, 2010-12-15)
   Øyværet Lånan ligger i den nordlige delen av Vegaøyan verdensarvområde, i underkant av 20 km fra hovedøya Vega og 35 km fra nærmeste fastland. Lånan ligger svært eksponert til med storhavet i vest som nærmeste nabo. ...
  • Skjøtselsplan for Skålvær, Alstahaug kommune 

   Bär, Annette; Hatten, Lise (Bioforsk rapport;4(30) 2009, Research report, 2009-02-16)
   Planen anbefaler å videreføre beiting med sau på den vestre delen av hovedøya og holmene rundt som også beites med sau per i dag. Arealene på østre siden av gjerdet som allerede har blitt slått de siste årene med støtte ...
  • Skjøtselsplan for Skogsholmen-området. Vegaøyan verdensarv, Vega kommune i Nordland 

   Hatten, Lise; Carlsen, Thomas; Sickel, Hanne (Bioforsk rapport;2(97) 2007, Research report, 2007-09-28)
   Skjøtselsplanen for Skogsholmen-området baserer seg på overordnet kartlegging av vegetasjon knyttet til kulturlandskapet, samt kunnskap om tidligere arealbruk og historie. Det er utarbeidet vegetasjonskart for hovedøya, ...
  • Skjøtselsplan for Øverengmoen, Hemnes kommune, Nordland 

   Hatten, Lise (Bioforsk rapport;2(100) 2007, Research report, 2007-09)
   Skjøtselsplanen for Øverengmoen baserer seg på overordnet kartlegging av vegetasjonen på innmarka, samt kunnskap om tidligere arealbruk og historie. Planen anbefaler tiltak for restaurering og skjøtsel av kulturmarkstyper ...
  • Skjøtselsplan for øya Skjærvær. Vegaøyan verdensarv, Vega kommune i Nordland 

   Hatten, Lise; Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;2(98) 2007, Research report, 2007-09-28)
   Skjøtselsplanen for Skjærvær baserer seg på overordnet kartlegging av vegetasjon knyttet til kulturlandskapet, samt kunnskap om tidligere arealbruk og historie. Det er utarbeidet vegetasjonskart for øya. Planen anbefaler ...
  • Skjøtselsplan for øya Søla. Vegaøyan verdensarv, Vega kommune i Nordland 

   Hatten, Lise; Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;2(99) 2007, Research report, 2007-09-28)
   Skjøtselsplanen for Søla baserer seg på overordnet kartlegging av vegetasjon knyttet til kulturlandskapet, samt kunnskap om tidligere arealbruk og historie. Vi har utarbeidet vegetasjonskart kun for de tydelig kulturpåvirkete ...
  • Vegetasjonskartlegging av Bliksvær naturreservat. Naturtilstand, aktuelle bevaringsmål og forslag til skjøtseltiltak 

   Bär, Annette; Carlsen, Thomas; Hatten, Lise (Bioforsk rapport;3(123) 2008, Research report, 2008-12-05)
   Bliksvær naturreservat ble plukket ut som ett av noen få områder på landsbasis hvor utarbeiding av bevaringsmål skulle utprøves. Bevaringsmål er en ny satsing fra Direktoratet for naturforvaltning i forvaltningen av ...