• Avrenning av næringsstoff fra Landbruk og spredt avløp i Fredrikstad kommune 

   Borch, Håkon; Hauge, Atle (Bioforsk rapport;3(136) 2008, Research report, 2008-11-10)
   Fredrikstad kommune har både gjennom sporadisk og mer systematisk overvåking av vannkvaliteten avdekket at det er dårlig tilstand i mange av de små nedbørfeltene i kommunen. I denne rapporten er det laget et teoretisk ...
  • Dimensjonering av landbruksdrenering i et endret klima 

   Hauge, Atle; Deelstra, Johannes (NIBIO POP;3(40) 2017, Journal article, 2017-12)
   Regionale klimamodeller for Norge gir grunnlag for regionale oversikter over forventede endringer i temperatur, nedbør og vind. Endringer i nedbørforholdene vil kunne få stor betydning for dreneringen og de andre av ...
  • Dimensjonering av lukkinger og samlegrøfter i landbruksområder - Vestfold 

   Hauge, Atle (NIBIO Rapport;3(5) 2017, Research report, 2017-03-14)
   Rapporten går gjennom beregningsmetoder for dimensjonering av lukkingsanlegg i landbruket, med spesiell fokus på Vestfold, på bakgrunn av befaringer av eldre lukkingsanlegg i tre Vestfoldkommuner. En bruker den rasjonelle ...
  • Drenering og klimagassutslipp. Virkning av drenering på klimagassutslipp, arealomfang og tiltaksanalyse 

   Hauge, Atle; Haukås, Torbjørn; Rivedal, Synnøve; Deelstra, Johannes (NIBIO Rapport;6(6) 2020, Research report, 2020-01)
   I denne rapporten er det utredet virkning av drenering på lystgassutslipp, vurdering av omfang av areal med dårlig drenering, avlingseffekter og lønnsomhet. Det er beregnet kostnader per CO2 ekv. Drenering av alt antatt ...
  • Enkelttiltak mot landbruksforurensing ved noen sårbare kalksjøer på Hadeland 

   Borch, Håkon; Greipsland, Inga; Hauge, Atle; Blankenberg, Anne-Grete (Bioforsk rapport;7(139) 2012, Research report, 2012-11-15)
   Rapporten tar for seg 20 landbrukstiltak i 9 små nedbørfelt med verdifulle kalksjøer på Hadeland. Berggrunnsgeologi er dominert av kalkrike bergarter. Kalksjøene har kransalgevegetasjon og er verdifulle for biologisk ...
  • Erosjonssikring av en parsell av Hæra i Trøgstad 

   Hauge, Atle; Barneveld, Robert (Bioforsk Rapport;, Research report, 2015)
   Vassdraget Hæra er sterkt endret ved senking, og ligger dermed dypt i terrenget. Langs vassdraget er det leir- og siltjord, og det er kraftig erosjon på grunn av utglidninger i de bratte sidene. Bioforsk foreslår steinsetting ...
  • Fangdammer for partikkel-og fosforrensing 

   Braskerud, Bent C.; Hauge, Atle (Bioforsk FOKUS;3(12) 2008, Research report, 2008)
  • Fangdammer rundt overflatekummer 

   Hauge, Atle (Bioforsk TEMA;1(50) 2006, Research report, 2006)
   Det er et paradoks at det anlegges vegetasjonssoner langs vannveier for å hindre avrenning av næringsstoffer og partikler fra landbruksarealene til bekkene, mens en lager en kortslutning av dette systemet ved å plassere ...
  • Fangdammer – effektive oppsamlere av jord og næringsstoffer 

   Grønsten, Heidi Anette; Hauge, Atle; Borch, Håkon; Blankenberg, Anne-Grete Buseth (Bioforsk TEMA;3(13) 2008, Research report, 2008)
   Fangdammer er konstruerte våtmarker som fanger opp og holder igjen jordpartikler, næringsstoffer og pesticider fra diffuse kilder som dyrka mark, veger og bebygd areal.
  • Fangdamsedimenter på Jæren – undersøkelse av mengden og kvaliteten av sedimentene for å finne effekten av 7 fangdammer på Jæren 

   Hauge, Atle (Bioforsk rapport;1(133) 2006, Research report, 2006-10-11)
   For å dokumentere effekten av fangdammer under forholdene på Jæren, er sedimentene i 7 fangdammer på Jæren oppmålt og analysert for fosforinnhold (Tot-P) og glødetap. Det er bestemt volumvekt, og beregnet oppsamlet mengde ...
  • Fangdamsedimenter på Østlandet – undersøkelse av mengde og kvalitet av sedimenter i fangdammer i Ringsaker, Eidskog, Hobøl og Våler 

   Hauge, Atle (Bioforsk rapport;2(8) 2007, Research report, 2007-01-26)
   I 5 fangdammer på Østlandet er sedimentet oppmålt og analysert 4-5,5 år etter anlegg. Dammene har samlet opp 25-47 kg P/år/dekar dam, og 26-143 tonn partikler/år/dekar dam. Dammene var mellom 0,04-0,58 % av nedbørfeltet, ...
  • Filtermaterialer for drensgrøfter Sammenligning av sagflis, grus og prewrap teppefilter 

   Hauge, Atle (NIBIO Rapport;4(146) 2018, Research report, 2018-02)
   Ved drenering av landbruksarealer bør en bruke filtermateriale rundt rørene for å øke innløpskapasiteten, hindre tilslemming av rørene og beskytte røret. Vanlige anbefalte filtermaterialer i Norge har tradisjonelt vært ...
  • Flomdempingstiltak i Lierelva - En mulighet for etterbruk av Liermåsan og Bliksrudmåsan etter torvuttak 

   Hauge, Atle; Barneveld, Robert; Stolte, Jannes (NIBIO RAPPORT;3(70) 2017, Research report, 2018-02-16)
   Liermåsan like nord for Bjørkelangen er et torvuttak som er under avslutning på ca 1,2 km2. Lierelva renner forbi torvuttaket og rett inn i Bjørkelangen sentrum. Området har problemer med flom, og rapporten har utredet ...
  • Flomtiltak i landbruksområder 

   Krzeminska, Dominika; Hauge, Atle; Starkloff, Torsten; Stolte, Jannes (NIBIO POP;5(5) 2019, Journal article, 2019-02)
   Klimaet forventes å bli våtere, varmere og villere. Faren for økt avrenning, flom og jorderosjon vil øke, med påfølgende fare for høyere tilførsler av næringsstoff fra landbruket til vannforekomster. Det finnes mange ...
  • Gjenåpning av lukka bekker – mange positive effekter 

   Hauge, Atle; Aspmo, Reidun (Bioforsk rapport;1(28) 2006, Research report, 2006-03)
  • Klimatiltak i jordbruket - mindre lystgassutslipp gjennom mindre N-tilførsel til jordbruksareal og optimalisering av dyrkingsforhold 

   Øygarden, Lillian; Nesheim, Lars; Dörsch, Peter; Fystro, Gustav; Hansen, Sissel; Hauge, Atle; Korsæth, Audun; Krokann, Knut; Stornes, Ole Kristian (Bioforsk rapport;4(175) 2009, Research report, 2009-12-22)
   I denne rapporten er det gjort vurderinger av tiltak for bedre utnyttelsen av nitrogen tilførsel til jordbruksareal- mer effektiv og presis nitrogengjødsling. Bedre nitrogenutnyttelse gir risiko for mindre tap og dermed ...
  • Kunnskapsstatus - bedre agronomi 

   Bakken, Lars; Krogstad, Tore; Uhlen, Anne Kjersti; Bjugstad, Nils; Bakken, Anne Kjersti; Grønlund, Arne; Hauge, Atle; Hoel, Bernt; Korsæth, Audun; Riley, Hugh; Endrerud, Hans Christian; Mangerud, Kjell (Bioforsk rapport;5(66) 2010, Research report, 2010-03-22)
   Denne rapporten er en utredning av kompetansegrunnlaget for bedre agronomi for å møte landbrukets klimautfordringer. Utredningen er gjort på oppdrag for Norges forskningsråd av Bioforsk, UMB og Høyskolen i Hedmark. Utredningen ...
  • Løsninger for renovering av eldre lukkingsanlegg i landbruket 

   Hauge, Atle (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Hva skal en gjøre for å forlenge levetiden til eldre lukkingsanlegg i landbruksområ- der? Temaarket foreslår løsninger i utløp, innløp og i kummer, og ved lekkasjer og forskyvninger i rørgata.
  • Miljøoppfølgingsplan for Bjertnestangen 5/7/9 i Nittedal i oppfyllingsperioden 

   Hauge, Atle (NIBIO Rapport;4(138) 2018, Research report, 2019-12)
   Rapporten inneholder Miljøoppfyllingsplan for Bjertnestangen 5/7/9 innen miljøområdet. Det foreslås tiltak for sikriong av området for beskyttelse av Nitelva, herunder saming og rensing av avrenning med sedimentasjonsdam ...
  • Oppfølging, prioritering og planlegging av fangdammer i deler av Nitelvas nedbørfelt 

   Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Hauge, Atle; Kværnø, Sigrun (NIBIO RAPPORT;1(30) 2015, Research report, 2015-11-23)
   Vannområde Leira_nitelva har store utfordringer med vannkvalitet, og det stiller krav til økt miljøinnsats i alle sektorer, også fra de landbrukseiendommene som drenerer til vassdraget. Målet med prosjektet var å legge til ...