• Bevaring av genressurser. Fôrplanter i gamle enger og beiter 

   Svalheim, Ellen; Asdal, Åsmund; Hauge, Leif; Marum, Petter; Ueland, Jørgen (Others, 2005)
  • Haustingsskog [revidert] - Rettleiar for restaurering og skjøtsel 

   Garnås, Ingvill; Hauge, Leif; Svalheim, Ellen (NIBIO Rapport;4(150) 2018, Research report, 2019-02-08)
   Haustingsskog er lauvskog der trea har blitt eller framleis blir hausta regelmessig i form av «styving» eller «stubbehausting». Dette er gamle driftsformer, som har vore vanlege over heile landet. Haustingsskogane representerer ...
  • Slåttemark, veileder for restaurering og skjøtsel 

   Svalheim, Ellen; Garnås, Ingvill Marit Buen; Hauge, Leif (NIBIO rapport;4(151) 2018, Research report, 2018-12)
   Slåttemark er en trua naturtype med status CR, kritisk trua på rødliste for naturtyper, 2018. Naturtypen har status som utvalgt naturtype, UN, gjennom Naturmangfoldloven. I 2009 fikk naturtypen egen handlingsplan der ...