• Analyse av tilgjengelige skogressurser på Helgeland i forhold til vern. Konsekvenser for virkestilgang og naturverdier 

   Astrup, Rasmus Andreas; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Nordbakken, Jørn-Frode; Vennesland, Birger (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;08/2009, Research report, 2009)
   Helgeland er i foreliggende rapport definert som kommunene Hattfjelldal, Grane, Vefsn, Bindal, Brønnøy, Hemnes og Rana. Det er 38 utredningsområder som skal vurderes for vern, hvilket tilsvarer 119 090 ha eller 7 % av ...
  • AR50 – Arealressurskart i målestokk 1:50 000. Et heldekkende arealressurskart for jord- og skogbruk 

   Heggem, Eva Solbjørg Flo; Mathisen, Henrik; Frydenlund, Jostein (NIBIO Rapport;5(118) 2019, Research report, 2019-11)
   AR50 er et heldekkende kart over arealressurser på Fastlands-Norge med øyer. Denne rapporten beskriver metoden som er brukt for å fremstille kartet og peker på bruksområder.
  • Beskrivelse av erosjonsrisikokart - metoder, forutsetninger og bruk 

   Kværnø, Sigrun; Barneveld, Robert; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Stratmann, Malte; Søvde, Nils Egil (NIBIO-POP;6(37) 2020, Journal article, 2020-12)
   Vinteren 2021 blir det gamle erosjonsrisikokartet fra 1991 erstattet med to nye kart. Det ene kartet viser samlet risiko for flateerosjon på jordoverflata og jordtap gjennom drens-rør. Det andre kartet viser risiko for ...
  • CORINE Land Cover 2000. The Norwegian CLC2000 project 

   Heggem, Eva Solbjørg Flo; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;10/2010, Research report, 2010)
   CORINE Land Cover (CLC) is a seamless European land cover vector database. The Norwegian CLC2000 was completed by the Norwegian Forest and Landscape Institute (Skog og landskap) in 2008 and was produced from existing ...
  • CORINE Land Cover. Norges bidrag til et samordnet arealdekkekart for Europa 

   Heggem, Eva Solbjørg Flo; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;03/2011, Research report, 2011)
   CORINE Land Cover (CLC) er en sammenstilling av nasjonale arealdekkekart som til sammen utgjør et sømløst arealdekkekart for Europa. Kartet er laget i henhold til standardiserte krav til geometri og nomenklatur. CLC2000 ...
  • Datakilder og metoder for analyse og illustrasjon av arealfragmentering i jordbruket 

   Stokstad, Grete; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Krøgli, Svein Olav (NIBIO-rapport;6(125) 2020, Research report, 2020-10)
   Denne rapporten oppsummerer arbeidet i Landfrag arbeidspakke 1, «Arealstruktur og avstander». Den dokumenterer hvordan vi har etablert datasettene med veinettverk, jordteiger og driftssentre for bruk i modelleringsarbeid ...
  • Kartlegging av konflikter ved reinkalving. Pilotprosjekt: mulige kartkilder i tid og rom 

   Tenge, Ingrid Midtsundstad; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Aspholm, Paul Eric; Mathiesen, Henrik Forsberg; Haugen, Finn-Arne; Winje, Erlend; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;3(121) 2017, Research report, 2017-10-30)
   Dette pilotprosjektet har sett på hvilke kartdata som kan være relevante for å kartlegge konflikter ved reinkalving i tid og rom og benytte denne kunnskapen for å redusere kalvetap. Det er gjort en vurdering av hvilke data ...
  • Landskapskarakter. Landskapsmodell i 5 x 5 km rutenett for Norge 

   Heggem, Eva Solbjørg Flo; Strand, Geir-Harald; Eiter, Sebastian (Fakta fra Skog og landskap;10/11, Research report, 2011)
   Landskapskarakter er det som særpreger et område og gjør at det skiller seg fra andre områder. Den er avhengig av samspillet mellom mange ulike landskapselementer, både naturlige og menneskeskapte. Ved å måle og registrere ...
  • Monitoring pinewood nematode - Bursaphelenchus xylophilus IN NORWAY 2019 

   Magnusson, Christer; Hietala, Ari Mikko; Hansen, Per; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Rasmussen, Irene; Schaller, Birgit; Tangvik, Marte Persdatter; Hellal, Ben Z (NIBIO-rapport;6(141) 2020, Research report, 2020-12)
   I 2019 års kartlegging av furuvednematoden Bursaphelenchus xylophilus i Norge ble 400 prøver tatt fra hogstavfall og vindfall av Pinus sylvestris L. med angrep av furubukk Monochamus spp. Prøvene ble tatt ut i Akershus, ...
  • Skogbehandling langs kraftlinjer. Teorigrunnlag 

   Solberg, Svein; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Søvde, Nils Egil; McInnes, Harold (NIBIO Rapport;3(65) 2017, Research report, 2017-04-19)
   Trefall på linjene forårsaket av vind og snø er et stort og økende problem for nettselskapene. En endring av skogbehandlingen kan redusere dette problemet. En langsiktig oppbygging av stabil skog bør gjøres der det i dag ...
  • Storm og skogskader: Risiko for stormskader i skog, og betydningen av skogbehandlingen 

   Solberg, Svein; Harstveit, Knut; Blennow, Kristina; Olofsson, Erika; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Timmermann, Volkmar (Forskning fra Skog og landskap;1/08, Research report, 2008-03)
   Dette er resultatet av et forprosjekt innen temaet vind og skogskader, hvor målet har vært å legge et grunnlag for en eventuell videre forskning innen dette temaet. Vi har bygget opp et modell-datasett for skog og vinddata ...
  • Trefall over kraftlinjer: Hvor er risikoen størst? 

   Heggem, Eva Solbjørg Flo; Solberg, Svein (Journal article, 2018-06)
   Trefall på kraftlinjer utgjør en betydelig risiko for strømforsyningen. Digitale kartdata sammen med risikomodeller kan hjelpe nettselskapene til å finne særlig utsatte nettstrekninger, og prioritere skogbehandling der.