• Biologisk filter for rensing av gråvann fra bolig eller hytte 

   Hensel, Guro Randem; Køhler, Jens Chr.; Yri, Anders (Bioforsk TEMA;2(29) 2007, Research report, 2008-01)
   Gråvannsrenseanlegg med biofilter består av en vanlig slamavskiller, alternativt et slamfilter for hytter, en pumpekum eller integrert pumpesump og et biofilter som hovedrensetrinn. Vanlig slamavskiller anbefales dersom ...
  • Drift og vedlikehold av mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) 

   Hensel, Guro Randem; Mæhlum, Trond (Bioforsk rapport;4(148) 2009, Research report, 2009-01-20)
   Det finnes i dag rundt 340 000 mindre avløpsrenseanlegg i spredt bolig- og hyttebebyggelse i Norge. Mange kommuner jobber målrettet med opprydding i spredt bebyggelse, og det vil de kommende årene investeres betydelige ...
  • Filterbedanlegg som renseløsning - mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) 

   Hensel, Guro Randem; Køhler, Jens Chr.; Yri, Anders (Bioforsk TEMA;2(27) 2007, Research report, 2008-01)
   Et filterbedanlegg (konstruert våtmark) er et plassbygd renseanlegg bestående av prefabrikkerte kummer og filterbasseng med tilkjørt filtermasse. Anlegget etableres i stedlige masser og består av slamavskiller, pumpekum, ...
  • Infiltrasjonsanlegg som renseløsning - mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) 

   Hensel, Guro Randem; Køhler, Jens Chr.; Yri, Anders (Bioforsk TEMA;2(25) 2007, Research report, 2008-01)
   I et infiltrasjonsanlegg renses vannet via mekaniske, kjemiske og biologiske prosesser ved at avløpsvannet filtreres gjennom naturlig lagrede jordmasser. Etablering av infiltrasjonsanlegg forutsetter sandholdige jordmasser ...
  • Minirensesanlegg som renseløsning - mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) 

   Hensel, Guro Randem; Yri, Anders (Bioforsk TEMA;2(26) 2007, Research report, 2008-01)
   Minirenseanlegg er i prinsippet en nedskalert utgave av store konvensjonelle renseanlegg. Minirenseanlegg er i all hovedsak prefabrikkerte anlegg som kan plasseres i kjeller, garasje eller graves ned i bakken, med eller ...
  • Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra bolig eller hytte 

   Hensel, Guro Randem; Køhler, Jens Chr.; Yri, Anders (Bioforsk TEMA;2(28) 2007, Research report, 2008-01)
   I et sandfilteranlegg renses vannet hovedsakelig biologisk ved vertikal strømning i et filter med tilkjørt filtermasse. Etter rensing samles vannet i et drenslag og ledes til resipient via inspeksjonskum med muligheter for ...
  • Separate toalettløsninger – i kombinasjon med gråvannsrenseanlegg 

   Hensel, Guro Randem; Aasen, Roald; Yri, Anders (Bioforsk TEMA;2(30) 2007, Research report, 2008-01)
   I enkelte tilfeller settes det krav til at toalettavløp og gråvann skal behandles separat. Ved bruk av biologiske filtre for gråvann eller annen type gråvannsrenseanlegg, vil det være behov for separat toalettløsning. ...
  • Slamavskiller som rensetrinn i mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) 

   Hensel, Guro Randem; Yri, Anders; Køhler, Jens Chr. (Bioforsk TEMA;2(24) 2007, Research report, 2008-01)
   I slamavskilleren holdes faste partikler og flyteslam tilbake fra avløpsvannet. En viss biologisk nedbrytning vil også foregå. Slamavskilling har stor utbredelse i Norge, hovedsaklig som forbehandling før hovedrensetrinnet. ...
  • Sonekart for spredt avløp – Kystsonen i Sarpsborg kommune 

   Borch, Håkon; Hensel, Guro Randem; Køhler, Jens Chr. (Bioforsk rapport;1(8) 2006, Research report, 2006-01-15)
   Det har vært gjennomført en kartlegging av kystsonen i Sarpsborg for å finne frem til egnede områder for ulike avløpsløsninger for spredt avløp. Området er mye brukt for friluftsliv og bading, og det er stor tetthet av ...
  • Undersøkelse av mindre avløpsanlegg i normal drift 

   Yri, Anders; Hensel, Guro Randem; Aasen, Roald; Mæhlum, Trond (Bioforsk rapport;2(146) 2007, Research report, 2007-12-01)
   Rapporten sammenstiller en undersøkelse av minirenseanlegg og filterbed for boliger og gråvannsrenseanlegg med biofilter for fritidshus/hytter. Bioforsk Jord og miljø har vært ansvarlig for prøvetakingen som har fore-gått ...
  • WebGIS avløp, fagsystem for avløp fra private renseanlegg 

   Turtumøygard, Stein; Hensel, Guro Randem (NIBIO-pop;7(31) 2021, Journal article, 2021-12)
   WebGIS avløp er et fagsystem for private avløpsløsninger i kommunene. Applikasjonen beregner utslipp til resipient og effekter av planlagte tiltak. I tillegg kan WebGIS avløp også brukes til administrativ oppfølging, tilsyn, ...