• Bærekraftig havbasert reiseliv – en analyse av miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft 

   Carlsen, Thomas; Hind, Liv Jorunn; Johansen, Thomas; Løvland, Jarle (Bioforsk rapport;8(40) 2013, Research report, 2013-01-31)
   Bioforsk Nord Tjøtta har i samarbeid med Nordlandsforskning sett på følgende forskningsspørsmål: I hvilken grad skjer havbaserte opplevelser på naturens premisser? I dette prosjektet, kalt Bærekraftig havbasert reiseliv, ...
  • Driftsomstilling i rovviltområder 

   Hind, Liv Jorunn (Bioforsk rapport;5(51) 2010, Research report, 2010-03-29)
   Denne rapporten gir en vurdering av erfaringer og holdninger til driftsomstilling som et tiltak i spesielt utsatte rovviltområder. Vi har tatt utgangspunkt i en skriftlig spørreundersøkelse av informanter som jobber eller ...
  • El-sikring av bigårder mot bjørneangrep 

   Hind, Liv Jorunn; Hansen, Inger (Bioforsk TEMA;3(6) 2008, Research report, 2008)
   Elektrisk inngjerding kan være et godt tiltak for å sikre bigården mot bjørneangrep. Det norske vandrebirøktet krever gjerder som både er enkle å flytte, samtidig som de er sterke nok for å hindre ødeleggelser av bjørn. ...
  • El-sikring av bigårder mot bjørneangrep. Evaluering av behov for utforming av egen standard for elektriske gjerder innen vandrebirøkt 

   Hind, Liv Jorunn (Bioforsk rapport;2(152) 2007, Research report, 2007-12-20)
   Dette er et forprosjekt med mål om å kartlegge behovet for en egen strømgjerdestandard som forebyggende tiltak mot bjørneskader innen vandrebirøkt. Dette vil danne grunnlaget for en søknad om videreføring av prosjektet til ...
  • Erfaringer med bruk av kadaversøkende hunder i Norge 

   Hansen, Inger; Hind, Liv Jorunn (Bioforsk rapport;4(130) 2009, Research report, 2009-09-28)
   Denne rapporten er en oppsummering av informasjon fra hundeførere som benytter kadaversøkende hunder i Norge. Målsettingen har vært å beskrive bredden i ulike innlæringsmetoder, bruksmåter og hundemateriale. Til slutt i ...
  • Evaluering av forebyggende og konfliktdempende tiltak i sauenæringa i Nordland 

   Hind, Liv Jorunn; Hansen, Inger; Sund, Håkon (Bioforsk rapport;5(176) 2010, Research report, 2011-01-28)
   Denne rapporten gir en gjennomgang av ulike forebyggende og konfliktdempende tiltak som har blitt finansiert av Fylkesmannen i Nordland i perioden 2000-2009. Det er tatt utgangspunkt i saksdokumenter hos Fylkesmannen, samt ...
  • Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt 

   Hind, Liv Jorunn; Hansen, Berit; Eilertsen, Svein (Bioforsk TEMA;4(06) 2009, Others, 2009)
   Fylkesmannen finansierer konfliktdempende og forebyggende tiltak i et forsøk på å begrense tap av rein til rovvilt. Enkelte tiltak har blitt ansett som mer effektive enn andre og har dermed større sjanse for å bli finansiert ...
  • Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt 

   Eilertsen, Svein; Hind, Liv Jorunn; Hansen, Berit; Bjøru, Ronald (Bioforsk rapport;3(130) 2008, Research report, 2008-11-28)
   I rapporten foretas en sammenstilling av ulike forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt som har vært utprøvd fra 1990 og fram til i dag. Reindriftsutøvernes egen vurdering av de ulike tiltakene er innhentet. Med ...
  • Evaluering av tapsforebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltregion 6 

   Hind, Liv Jorunn; Hansen, Inger (Bioforsk rapport;9(76) 2014, Research report, 2014-05-09)
   Denne rapporten presenterer en gjennomgang av virkemiddelbruken for finansieringsordningen Forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) i rovviltregion 6 i perioden 2008-2012. Dokumentene som danner grunnlaget for ...
  • Forebyggende tiltak mot påkjørsler av elg langs jernbanen 

   Hind, Liv Jorunn; Sund, Håkon; Hansen, Inger; Carlsen, Thomas; Ruderaas, Norvald (Bioforsk rapport;5(87) 2010, Research report, 2010-10-18)
   I dette prosjektet har Bioforsk Nord Tjøtta prøvd ut Revira Viltstopp som et forebyggende tiltak mot elgpåkjørsler langs jernbanen. Vintersesongen 2009/10 ble produktet prøvd ut på en strekning på 15 km, mellom Harran og ...
  • Hest i opplevelsesbasert reiseliv. Potensiale for økt bruk av nordlandshest/lyngshest til turridning i Nord-Norge 

   Hind, Liv Jorunn; Aanensen, Lise; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord (Bioforsk rapport;8(174) 2013, Research report, 2013-03-10)
   Populasjonsstørrelsen for nordlandshest/lyngshest er kritisk. Vi har sammenstilt resultater fra tre prosjekter med intensjon om å undersøke potensialet for rasen innen turridningsvirksomhet i Nord-Norge.
  • Holdninger til elektroniske hjelpemidler i reindrifta. Resultater fra en landsdekkende spørreundersøkelse 

   Hind, Liv Jorunn; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Hansen, Inger (Bioforsk rapport;9(97) 2014, Research report, 2014)
   Bioforsk ønsket mer kunnskap om den sosiale og kulturelle effekten av å introdusere elektroniske hjelpemidler i reindrifta. Vi presenterte derfor en spørreundersøkelse med mål om å kartlegge reindriftas holdninger til slike ...
  • International management of seal – Innovations for a new seal market. Preliminary Project. 

   Hind, Liv Jorunn (Bioforsk rapport;6(35) 2011, Research report, 2011-03-07)
   From February 2010 to March 2011, this preliminary project was dedicated to initiate partners from Norway, Iceland and Greenland to design and develop a proposal for a main project. NORA and Nordland fylkeskommune was ...
  • Kalving i gjerde som forebyggende tiltak mot tap av rein til rovdyr 

   Hansen, Berit; Hind, Liv Jorunn; Eilertsen, Svein (Bioforsk TEMA;3(15) 2008, Research report, 2008)
   Kalving i gjerde er et omfattende tiltak for å hindre tap av rein til rovdyr. Tiltaket krever en relativt stor arbeidsinnsats som må vurderes opp mot den forebyggende effekten tiltaket har. Bioforsk Nord Tjøtta har sett ...
  • Offersøy camping. Konsekvensutredning for naturmiljø 

   Carlsen, Thomas; Hind, Liv Jorunn (Bioforsk rapport;6(117) 2011, Research report, 2011-10-15)
   Foreliggende konsekvensutreding knyttet til naturmiljø for planlagt utvidelse av Offersøy camping i Alstahaug kommune, er gjort på oppdrag fra tiltakshaver Offersøy camping. Med bakgrunn i registrerte vegetasjonstyper og ...
  • Påføring av tjære som tapsforebyggende tiltak i reindrifta 

   Hind, Liv Jorunn; Aanensen, Lise (Bioforsk rapport;6(8) 2011, Research report, 2011-01-14)
   Denne rapporten gir en gjennomgang av utprøving av tjære som et reduserende tiltak mot tap av rein til rovvilt. Forsøket ble finansiert av Fylkesmannen i Finnmark, Reindriftens Utviklingsfond og Fylkesmannen i Nordland. ...
  • Revira Viltstopp Utprøving av avskrekkingsmiddel mot hjortevilt 

   Carlsen, Thomas; Hansen, Inger; Hind, Liv Jorunn (Bioforsk TEMA;3(9) 2008, Research report, 2008)
   Revira Viltstopp er brente leirkuler med fysikalsk effekt (bioresonans) som skal fungere som et varselsignal mot uønsket hjortevilt. Varselsignalet er ment å påføre viltet ubehag og stress som fører til at viltet holder ...
  • The cultural impact of electronic devices in reindeer husbandry 

   Hind, Liv Jorunn; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Aanensen, Lise; Hansen, Inger (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Modernization of traditional animal husbandry is never easy if it is perceived as forced. An important element of all modernization is thus that is comes at the right time and for the right reasons. Bioforsk performed a ...