• Bunting av vegkantvirke. Produktivitet og økonomi 

   Belbo, Helmer; Kjøstelsen, Leif (Rapport fra Skog og landskap;01/2012, Research report, 2012)
   Hovedutfordringen ved transport av heltre og hogstavfall er lav utnyttelse av lastekapasiteten til lassbærere, tømmerbiler eller andre transportmidler. Per i dag blir to metoder nyttet for å øke utnyttelsesgraden til ...
  • Gjengroing - Kan god skjøtsel og riktig bruk gi fornuftig ressursutnytting? 

   Gjølsjø, Simen; Kjøstelsen, Leif (Others, 2007)
   Skog og landskap utførte i 2005 studier av uttak av virke i kulturlandskap. Studiene ble gjort i Arendal kommune. En utfordring med å avvirke trær med små dimensjoner er å finne kostnadseffektive metoder. Bruk av hogstmaskin ...
  • Grot fra taubane. Mengder, håndtering og transport 

   Nordhagen, Eirik; Kjøstelsen, Leif; Gjølsjø, Simen; Belbo, Helmer (Rapport fra Skog og landskap;23/2013, Research report, 2013)
   Grot fra taubanedrifter er et potensielt energisortiment. Mengden grot fra taubanedrifter er undersøkt i denne rapporten. Mermassen eller mengden grot fra to taubanedrifter på Vestlandet var i størrelsesorden 25–28 % av ...
  • Logistikkostnader for skogsflis til Gardermoen Fjernvarme AS 

   Gjølsjø, Simen; Kjøstelsen, Leif (Glimt fra skogforskningen;1-2001, Others, 2001)
  • Omsetning av fyringsved - Fuktighet, vekt og energimerking av ved 

   Nordhagen, Eirik; Wilhelmsen, Gunnar; Kjøstelsen, Leif; Gjølsjø, Simen (Rapport fra Skog og landskap;2014-4, Research report, 2014)
   Fyringsved er en viktig energibærer i Norge. På landsbasis brukte hver innbygger i 2011 i gjennomsnitt om lag 245 kilo. Fyringsved omsettes i dag i hovedsak etter volum-, løst eller stablet og fortrinnsvis i sekker. Denne ...
  • Prosjektrapport KlimaTre. Energiforbruk og kostnader - Skog og bioenergi 

   Vennesland, Birger; Hohle, Anders Møyner Eid; Kjøstelsen, Leif; Gobakken, Lone Ross (Rapport fra Skog og landskap;14/2013, Research report, 2013)
   KlimaTre er et prosjekt i BioNær, hvor Norges Skogeierforbund er prosjekteier og kontraktspartner med Norges forskningsråd. KlimaTre består av tre delprosjekter: DP1 KlimaVerdi. Dokumentere de skogbaserte verdikjedene i ...
  • Systemanalyse av ti forsyningskjeder for skogsflis basert på heltrevirke 

   Belbo, Helmer; Talbot, Bruce; Kjøstelsen, Leif (Rapport fra Skog og landskap;21/2012, Research report, 2012)
   I dette studiet sammenlignes 10 ulike forsyningskjeder for flisproduksjon basert på heltrevirke fra ungskog og kulturlandskap. Alle kjedene starter med felling av virke i bestand og slutter hos sluttforbruker (dvs flislager ...
  • Utkjøring av ukomprimert heltrebiomasse fra vegkantrydding 

   Belbo, Helmer; Kjøstelsen, Leif (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;19/2009, Research report, 2009)
   I denne rapporten redegjøres for et mindre studie av produktiviteten ved uttransport av ukomprimert vegkantvirke som er tenkt benyttet som biobrensel. Tre forskjellige maskiner har blitt studert; tømmerbil, lassbærer og ...