• Agricat2-beregninger av jord- og fosfortap i vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2018 

   Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Krzeminska, Dominika; Engebretsen, Alexander Melvold (NIBIO Rapport;5(152) 2019, Research report, 2019-02)
   På oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ...
  • Agricat2-beregninger av jord- og fosfortap i vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2019 

   Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Krzeminska, Dominika (NIBIO Rapport;6(80) 2020, Research report, 2020-05)
   På oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ...
  • Agricat2-beregninger av jord- og fosfortap i vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2020 

   Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Krzeminska, Dominika (NIBIO-rapport;7(178) 2021, Research report, 2021-11)
   På oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ...
  • Assessing Impacts of Soil Management Measures on Ecosystem Services 

   Schwilch, Gudrun; Lemann, Tatenda; Berglund, Örjan; Camarotto, Carlo; Cerdà, Artemi; Daliakopoulos, Ioannis N.; Kohnová, Silvia; Krzeminska, Dominika; Maranon, Teodoro; Rietra, René; Siebielec, Grzegorz; Thorsson, Johann; Tibbett, Mark; Valente, Sandra; van Delden, Hedwig; van den Akker, Jan; Verzandvoort, Simone; Vrînceanu, Nicoleta Olimpia; Zoumides, Christos; Hessel, Rudi (Journal article; Peer reviewed, 2018-11-26)
   Only a few studies have quantified and measured ecosystem services (ES) specifically related to soil. To address this gap, we have developed and applied a methodology to assess changes in ecosystem services, based on ...
  • Beregning av jord- og fosfortap i Vestfold og Telemark fylke i Agricat2, driftsår 2017. Revidert utgave 

   Krzeminska, Dominika; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein (NIBIO Rapport;5(122) 2019, Research report, 2019-12)
   I denne rapporten presenteres tall for jord- og fosfortap for alle nedbørfelter i vannområdene i Vestfold og Telemark fylke, beregnet med den empiriske modellen Agricat2, med nye erosjonsrisikokart (fra våren 2019) som ...
  • Effect of riparian vegetation on stream bank stability in small agricultural catchments 

   Krzeminska, Dominika; Kerkhof, Tjibbe; Skaalsveen, Kamilla; Stolte, Jannes (Journal article; Peer reviewed, 2018-08-21)
   The hydrological processes associated with vegetation and their effect on slope stability are complex and so difficult to quantify, especially because of their transient effects (e.g. changes throughout the vegetation life ...
  • Effekt av fangdam i et endret klima - 20 års erfaring med overvåkning av fangdam i Skuterudbekken 

   Krzeminska, Dominika; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes (NIBIO-rapport;7(101)2021, Research report, 2021-05)
   Det gis tilskudd til etablering av fangdammer som et vannmiljøtiltak for å forbedre vannkvaliteten i nedstrøms vannforekomster. Det er behov for dokumentasjon av den langsiktige effekten av slike dammer. Fangdammen i ...
  • Flomtiltak i landbruksområder 

   Krzeminska, Dominika; Hauge, Atle; Starkloff, Torsten; Stolte, Jannes (NIBIO POP;5(5) 2019, Journal article, 2019-02)
   Klimaet forventes å bli våtere, varmere og villere. Faren for økt avrenning, flom og jorderosjon vil øke, med påfølgende fare for høyere tilførsler av næringsstoff fra landbruket til vannforekomster. Det finnes mange ...
  • Impacts of climate change adaptation options on soil functions: A review of European case‐studies 

   Hamidov, Ahmad; Helming, Katharina; Bellocchi, Gianni; Bojar, Waldemar; Dalgaard, Tommy; Ghaley, Bhim Bahadur; Hoffmann, Christian; Holman, Ian; Holzkämper, Annelie; Krzeminska, Dominika; Kværnø, Sigrun; Lehtonen, Heikki; Niedrist, Georg; Øygarden, Lillian; Reidsma, Pytrik; Roggero, Pier Paolo; Rusu, Teodor; Santos, Cristina; Seddaiu, Giovanna; Skarbøvik, Eva; Ventrella, Domenico; Żarski, Jacek; Schönhart, Martin (Journal article; Peer reviewed, 2018-05-12)
   Soils are vital for supporting food security and other ecosystem services. Climate change can affect soil functions both directly and indirectly. Direct effects include temperature, precipitation, and moisture regime ...
  • Jordarbeiding – effekt på jord- og fosfortap. Analyse av data fra tre overvåkingsfelt i JOVA-programmet 

   Bechmann, Marianne; Krzeminska, Dominika; Barneveld, Robert; Kværnø, Sigrun; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans Olav; Farkas, Csilla; Hauken, Marit (NIBIO-rapport;6(112) 2020, Research report, 2020-09)
   Et av de viktigste vannmiljøtiltakene i landbruket er tilskudd til overvintring i stubb («ingen jordarbeiding om høsten»). Tilskuddssatsene har variert over tid og regionalt. Det har dessuten vært forskjell på tilskudd til ...
  • Modeling the influence of eutrophication and redox conditions on mercury cycling at the sediment-water interface in the Berre Lagoon 

   Pakhomova, Svetlana; Yakushev, Evgeny; Protsenko, Elizaveta; Rigaud, Sylvain; Cossa, Daniel; Knoery, Joel; Couture, Raoul-Marie; Radakovitch, Olivier; Yakubov, Shamil; Krzeminska, Dominika; Newton, Alice (Journal article; Peer reviewed, 2018-08-21)
   This study presents a specifically designed Mercury module in a coupled benthic-pelagic reactive-transport model - Bottom RedOx Model (BROM) that allows to study mercury (Hg) biogeochemistry under different conditions. ...
  • Phosphorus losses from the Mørdre catchment 

   Krzeminska, Dominika; Bechmann, Marianne (NIBIO Rapport;4(173) 2018, Research report, 2018-12)
   Mørdre nedbørfelt er en del av Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) som rapporterer årlig om jordbruksdrift, avrenning og tap av partikler, næringsstoffer og plantevernmidler. I perioden fra 2010 til ...
  • Planlegging av fangdammer på Smøla - Prosjektering av rensedammer for landbruksavrenning 

   Hauge, Atle; Barneveld, Robert; Krzeminska, Dominika (NIBIO Rapport;5(17) 2019, Research report, 2019-01)
   Noen av vassdragene på Smøla er påvirket av landbruksforurensing, i hovedsak fosfor og organiske partikler som fører til at vassdragene gror igjen, noe som gir dårligere forhold for ørret. Rapporten skisserer 5 konstruerte ...
  • Renseeffekt og kanterosjon i kantsoner med forskjellig vegetasjonstype 

   Krzeminska, Dominika; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Bøe, Frederik; Nemes, Attila; Skarbøvik, Eva (NIBIO Rapport;6(30) 2020, Research report, 2020-03)
   Kantsoner langs vassdrag har flere ulike funksjoner; i dette prosjektet er to funksjoner undersøkt (renseeffekt på næringsstoffavrenning fra jordbruksområder, og evne til å motstå kanterosjon), i tre typer vegetasjon: ...
  • Spørreundersøkelse om stabilisering og redusert erosjon i skråninger. Kartlegging av erfaring i etatene (NVE, Statens Vegvesen, Bane NOR) 

   Krzeminska, Dominika; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; French, Helen Kristine; Aamlid, Trygve; Hanslin, Hans Martin (NIBIO Rapport;5(96) 2019, Research report, 2019-08-29)
   Prosjektet innhentet informasjon om dagens erfaringer med tiltak for skråningsstabilisering, felles praksis og trender i Norge. Spørreskjema ble utarbeidet av en tverrfaglig forskningsgruppe og inneholdt følgende tema; ...
  • Tiltaksanalyse for vannregion Glomma. Avrenning, tiltak og kostnader i landbruksområdene. 

   Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Bechmann, Marianne; Engebretsen, Alexander Melvold; Krzeminska, Dominika (NIBIO Rapport;5(173) 2019, Research report, 2019-12)
   Et stort datamateriale er samlet inn og det er gjennomført mange former for beregninger for store deler av vannregion Glomma med en standardisert metodikk, for å belyse vannkvalitet og tiltak mot fosforavrenning, med ...