• Aldersuavhengig bonitering med laserskanning av enkelttrær 

   Kvaalen, Harald; Solberg, Svein; May, Johannes (NIBIO Rapport;1(67), Research report, 2015)
   I Norge beregnes skogens produksjonsevne, bonitet, ut fra høyden til de grøvste trærne i bestandet og deres alder i brysthøyde. Denne metoden har to svakheter: Den fanger i liten grad opp variasjon i bonitet over tid, ...
  • Bonitetsendringar i gran og furu – verknader på bestandstettleik, volumproduksjon og inntekter ved ulik bestandsalder 

   Kvaalen, Harald; Andreassen, Kjell (NIBIO Rapport;4(126) 2018, Research report, 2018-10)
   Denne rapporten bygger på takstdata frå flyboren laserscanning i Oppland og Hedmark. Frå laserdata er det estimert bestandsmiddelhøgde, tretal, grunnflate, volum, middeldiameter og dimensjonsfordeling. Det er også registert ...
  • Defence reactions in Norway spruce toward the pathogenic root-rot causing fungus Heterobasidion annosum 

   Fossdal, Carl Gunnar; Hietala, Ari Mikko; Kvaalen, Harald; Solheim, Halvor (Others, 2006)
   The root-rot causing fungus Heterobasidion annosum can attack both spruce and pine trees and is the economically most damaging pathogen in northern European forestry. We have monitored the H. annosum S-type (fairly recently ...
  • Høstskudd hos gran kan være et økende fenomen 

   Søgaard, Gunnhild; Kvaalen, Harald; Granhus, Aksel; Fløistad, Inger; Hanssen, Kjersti Holt; Steffenrem, Arne; Skrøppa, Tore (Glimt fra Skog og landskap;10/10, Others, 2010)
   Grana avslutter normalt strekningsveksten midtsommers, og begynner forberedelsene til høsten og vinteren. Av og til kan en imidlertid se at knoppene som dannes etter vekstavslutningen bryter på nytt senere samme sommer, ...
  • Konsentrasjoner av metan og karbondioksid i grantrær infisert md råtesopp og foreløpige beregninger av årlige flukser på bestandsnivå 

   Kvaalen, Harald; Hietala, Ari; Dörsch, Peter; Solheim, Halvor (NIBIO RAPPORT;Vol. 1 (24), Research report, 2015-11-30)
  • Lammas shoots in spruce - occurrence, genetics and climate 

   Søgaard, Gunnhild; Fløistad, Inger; Granhus, Aksel; Hanssen, Kjersti Holt; Kvaalen, Harald; Skrøppa, Tore; Steffenrem, Arne (Chapter, 2011)
  • Langsiktig feltforsøk i skog ved NIBIO 

   Andreassen, Kjell; Allen, Micky; Hanssen, Kjersti Holt; Kvaalen, Harald; Støtvig, Stig (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-04-30)
   For å kunne utvikle kunnskapsbaser for forskning innen en bærekraftig forvaltning av skog og skogbruk, er det viktig å ha skogforsøk og å ta vare på de langsiktige feltforsøk i skog som NIBIO i dag forvalter. Rammebetingelser ...
  • Lønnsomhet ved grøfterensk etter hogst 

   Kvaalen, Harald (NIBIO Rapport;5(115) 2019, Research report, 2019-10)
   I Norge har store skogarealer tidligere blitt grøftet fordi grunnvannstanden var så høy at den hemmet skogens vekst. Dels er dette myrjord, dels fastmark. Når skogen på slike areal hogges går vegetasjonens vannforbruk mye ...
  • Norsk perspektiv på nordisk samarbeid i skogfrøforsyningen 

   Skrøppa, Tore; Edvardsen, Øyvind Meland; Steffenrem, Arne; Kvaalen, Harald; Myking, Tor (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2015)
   I 2012 ba Landbruks- og matdepartementet Skog og landskap om å undersøke mulighetene for økt nordisk samarbeid om skogfrøforsyningen, herunder mulige biologiske grenser for flytting av frø og planter, risikomomenter ved ...
  • Skogbehandling for verdiproduksjon i et klima i endring 

   Søgaard, Gunnhild; Astrup, Rasmus; Allen, Micky; Andreassen, Kjell; Bergseng, Even; Fløistad, Inger Sundheim; Hanssen, Kjersti Holt; Hietala, Ari; Kvaalen, Harald; Solberg, Svein; Solheim, Halvor; Steffenrem, Arne; Stokland, Jogeir; Økland, Bjørn (NIBIO Rapport;3(99) 2017, Research report, 2017-08-24)
   Fokus i denne rapporten er på skogbehandlingen, og på maksimering av verdiproduksjon. En forutsetning for dette er høy sagtømmerproduksjon, samtidig som det er viktig å vurdere arealets totale tømmerverdi. Følgende ...
  • Tid for knoppskyting bestemmes i frøet 

   Kvaalen, Harald; Johnsen, Øystein (Glimt fra Skog og landskap;01/08, Others, 2008)
   En endring i det globale klimaet vil sannsynligvis føre til en endring i plantenes geografiske utbredelse. Dette vil igjen være en ufordring for plantenes ”evolusjonære muligheter”. Flere av bartreartene blir ikke kjønnsmodne ...