• Husdyrgjødsel - utnyttelse og logistikk. Erfaringer fra to gardsstudier i Møre og Romsdal 

   Bergslid, Rose; Kval-Engstad, Oddbjørn (Bioforsk Rapport;, Research report, 2015)
   Formålet med dette arbeidet har vært å studere bruk av husdyrgjødsel, gjødsellogistikk og alternativer som kan bidra til at mer av husdyrgjødsla brukes økonomisk, miljø- og klimamessig optimalt. Ved hjelp av konkrete ...
  • Husdyrgjødsel og jordarbeiding – verknad på klimagassar 

   Nesheim, Lars; Kval-Engstad, Oddbjørn; Vastveit, Kjell (Bioforsk rapport;5(139) 2010, Research report, 2010-10-08)
   Føremålet med denne utgreiinga var å lage ei samanstilling av forsøksresultat, erfaringar og klimaeffektar for tiltak innanfor bruk av husdyrgjødsel og jordarbeiding til eng og åker. Det er lagt vekt på tiltak som er lite ...
  • Våtsåing av eng- og åkervekstar 

   Nesheim, Lars; Bakken, Ivar; Jarstad, Randi; Kval-Engstad, Oddbjørn; Skretting, Jostein; Vagle, Arne; Vastveit, Kjell (Bioforsk rapport;5(107) 2010, Research report, 2010-09-06)
   Firmaet Agromiljø AS har utvikla ein metode for å blande frø og husdyrgjødsel i samband med spreiing av gjødsla med stripespreiar eller nedfellar. Metoden vert kalla våtsåing. I eit treårig brukarstyrt prosjekt har ein ...