• Avling og avlingskvalitet i økologisk dyrka gras-raudkløvereng - samla analyse av eldre forsøksdata 

   Steinshamn, Håvard; Adler, Steffen Andreas; Frøseth, Randi Berland; Lunnan, Tor; Torp, Torfinn; Bakken, Anne Kjersti (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2014)
   Det er behov for å vite kva ein kan vente seg av avling og avlingskvalitet i økologisk dyrka eng til bruk i taktisk og strategisk planlegging av økologisk mjølkeprodukjson. Formålet med dette arbeidet var å utnytte ...
  • Avlingspotensialet i seint sådde ettårige fôrvekster 

   Todnem, Jørgen; Lunnan, Tor (NIBIO Rapport;6(104) 2020, Research report, 2020-06)
   Tørkesommeren 2018 ga fôrkrise og viser at det er behov for mer kunnskap om fôrdyrking i ekstraordinære situasjoner. På Østlandet ble kornarealer høstet som grovfôr tidlig i juli for å avhjelpe fôrsituasjonen. Dette ...
  • Data to estimate costs of producing grass-clover silages 

   Flaten, Ola; Atsbeha, Daniel Muluwork; Lunnan, Tor (Peer reviewed; Journal article, 2020-07-07)
   This article presents input data and procedures used to estimate costs of producing grass-clover silages under Norwegian farming conditions. Data of yield, botanical composition and forage quality of the grass crop were ...
  • Differensiert fosforgjødsling - betydning for avling og miljø 

   Fystro, Gustav; Kristoffersen, Annbjørg; Krogstad, Tore; Løes, Anne-Kristin; Lunnan, Tor (Bioforsk rapport;7(165) 2012, Research report, 2012-12-01)
   Hovedmålet med rapporten har vært å utrede miljøeffekter og avlingsmessige konsekvenser av lave P-gjødslingsnivå i landbruksområder med avrenning til spesielt utsatte vannforekomster. Rapporten er skrevet på oppdrag fra ...
  • Dyrkingsforsøk med luserne og raudkløver 

   Lunnan, Tor; Stürite, Ievina (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2015)
   Kløver og luserne har interesse i engdyrkinga på grunn av biologisk N-fiksering, høgt proteininnhald og lågt fiberinnhald. Nye norske sortar av luserne har betre overvintringseigenskapar enn utanlandske sortar og kan utvide ...
  • Effects of renewal time, taproot cutting, ploughing practice, false seedbed and companion crop on docks (Rumex spp.) when renewing grassland 

   Ringselle, Björn; Berge, Therese W.; Stout, Daniel; Breland, Tor Arvid; Hatcher, Paul E.; Haugland, Espen; Koesling, Matthias; Mangerud, Kjell; Lunnan, Tor; Brandsæter, Lars Olav (Journal article; Peer reviewed, 2018-12-05)
   Docks (Rumex spp.) are a considerable problem in grassland production worldwide. We investigated how different cultural management techniques affected dock populations during grassland renewal: (I) renewal time, (II) ...
  • Effekt av kaliumgjødsling til eng på sandjord seint i sesongen 

   Kvifte, Åsmund Mikalsen; Lunnan, Tor (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Sandjord har lite kationebytekapasitet og lite lagerkapasitet for næringsstoff som kalium. Kalium er mellom anna viktig i innvintringa, og ei ekstra kalium-gjødsling om hausten kan derfor i teorien hjelpe enga å klare seg ...
  • Effektar av traktorkøyring, gjødsling og frøblanding på avling, botanisk samansetjing, fôrkvalitet, nitrogenopptak og nitrogenfiksering i eng 

   Lunnan, Tor; Rivedal, Synnøve; Stürite, Ievina (NIBIO RAPPORT;3(81) 2017, Research report, 2017-06-07)
   Vekta på traktorar og utstyr har auka mykje sidan eldre feltforsøk med jordpakking i eng vart utført i Noreg. Vi har undersøkt korleis køyring med dagens traktorar påverkar jordfysiske forhold, avling, plantesetnad og ...
  • Ekstensiv storfekjøtproduksjon på kastratar for redusert attgroing i fjellbygder og utmark 

   Asheim, Leif Jarle; Lunnan, Tor (Bioforsk TEMA, Research report, 2012)
   Dei siste ti åra har det vore ein vesentleg nedgang i talet på storfe både på landsbasis og i fjellbygdene. På landsbasis er nedgangen vel 12 % medan den samla for Telemark, Buskerud, Oppland, Hedmark og Sør-Trøndelag er ...
  • Enggransking i fjellbygdene i Sør-Noreg. 1. Botanisk samansetjing av fulldyrka eng 

   Lunnan, Tor; Todnem, Jørgen (NIBIO RAPPORT;3(144) 2017, Research report, 2017-12-05)
   fjellbygdene i Sør-Noreg dominerer fleirårig eng arealbruken på fulldyrka jord, og andel eng med alder over ni år var 23 % i jordbruksteljinga i 2010. Dei første åra etter såing er botanisk samansetjing som oftast dominert ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Volbufeltet 2014 

   Lunnan, Tor; Hauken, Marit (Research report, 2016)
   Dyrket mark i Volbufeltet benyttes hovedsakelig til grasdyrking (83 %) med mjølkeku, storfe og sau som de viktigste husdyrslagene i 2014/2015. Husdyrtallet er kraftig redusert over den siste 10-årsperioden. Både ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Volbufeltet 2015 

   Lunnan, Tor; Skaalsveen, Kamilla (Research report, 2017)
   Dyrket mark i Volbufeltet benyttes hovedsakelig til grasdyrking (90 %) med mjølkeku, storfé og sau som de viktigste husdyrslagene i 2015/2016. Husdyrtallet er kraftig redusert over den siste 10-årsperioden. Både ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Volbufeltet 2016 

   Lunnan, Tor; Hauken, Marit (Chapter, 2018)
   Dyrket mark i Volbufeltet benyttes hovedsakelig til grasdyrking (93 %), med mjølkeku, storfé og sau som de viktigste husdyrslagene i 2016/2017. Husdyrtallet har gått kraftig tilbake fra 2006 og i årene etter. Både ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Volbufeltet 2017 

   Lunnan, Tor; Hauken, Marit (Chapter, 2020)
   Dyrket mark i Volbufeltet benyttes hovedsakelig til grasdyrking (97 %), med mjølkeku, storfe og sau som de viktigste husdyrslagene i 2017/2018. Husdyrtallet har gått kraftig tilbake fra 2006 og årene etter, med liten økning ...
  • Flendalen beiteområde — Sauehold på inngjerda utmarksbeite i Trysil 

   Todnem, Jørgen; Lunnan, Tor (Bioforsk rapport;7(72) 2012, Research report, 2012-04-04)
   Våren 2008 ble et område på ca. 22 km2 i Flendalen, Trysil kommune, inngjerdet med rovdyravvisende gjerde. Mesteparten av området ligger i fjellskogterreng med små åser eller koller, 700-800 m o.h.. Det vesentlige av ...
  • Forskingshistoria for Løken Forskingsstasjon 1918-2018 

   Eltun, Ragnar; Daugstad, Kristin; Fystro, Gustav; Lunnan, Tor; Marum, Petter; Sickel, Hanne; Todnem, Jørgen (NIBIO RAPPORT;4(69) 2018, Research report, 2018-05-23)
   Denne rapporten presenterer forskingshistoria for Løken forskingsstasjon 1918-2018 med fokus på forskingsoppgåver i desse 100 åra. Viktige arbeidsområde har vore sortsutvikling og dyrkingsteknikk for aktuelle vekstar i ...
  • Forvaltning av ettervekst i eng i varmere og våtere høstmåneder 

   Jørgensen, Marit; Bakken, Anne Kjersti; Lunnan, Tor; Østrem, Liv (NIBIO RAPPORT;4(34) 2018, Research report, 2018-03-12)
   Lengre vekstsesong og høyere temperaturer om høsten gir spørsmål om de anbefalte høstetidspunktene for eng fortsatt er gyldige og om ettervekst etter hovedslåtter bør høstes eller kan få stå. Vi har undersøkt effekt av ...
  • Fôrkvalitet i typiske enger i fjell- og dalbygder Undersøkte grasarter, bladfaks, engrapp, engsvingel, hundegras, kveke og timotei 

   Todnem, Jørgen; Lunnan, Tor (NIBIO Rapport;3(73) 2017, Research report, 2017-05-16)
   Botaniske undersøkelser i enger i fjellbygdene viser at de sådde artene timotei og engsvingel har kort varighet i engene, og at andelen av arter som engrapp og kveke øker mye når enga blir over tre år gammel. Hvordan ulike ...
  • Frøblandingar for sauebruk 

   Lunnan, Tor (Bioforsk FOKUS;2(14) 2007, Research report, 2007)
   Kombinert slått og beite set store krav til grasmarka på sauebruk. Ulike frøblandingar vart prøvde i eit driftssystem med simulert vårbeite, ein til to slåttar om sommaren og anten haustbeiting med sau eller slått til same ...
  • Gjenlegg av eng i fjellbygdene – effekt av ulike såtider og dekkvekster 

   Elverland, Ellen; Todnem, Jørgen; Lunnan, Tor (NIBIO-rapport;8(43) 2022, Research report, 2022-03)
   Eng kan legges igjen både med og uten dekkvekst, og gjenleggsmåte kan ha stor virkning på planteutvikling og avling både i gjenleggsåret og i etterfølgende engår. Resultater fra tidligere forsøk i fjellbygdene har gitt ...