• Beitedyras geografi 

   Aune-Lundberg, Linda; Munsterhjelm, Nicolai; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche (NIBIO-pop;7(25) 2021, Journal article, 2021-10)
   I perioden 2003–2018 har det kun skjedd mindre endringer i det totale antallet sau og storfe som beiter i norsk utmark. Men når vi ser nærmere på hvor i landet dyrene er, finner vi at det har skjedd store endringer i den ...
  • Grunnkart for bruk i arealregnskap 

   Strand, Geir-Harald; Steinnes, Margrete; Arneberg, Ellen; Lund, Maria; Munsterhjelm, Nicolai; Aune-Lundberg, Linda; Rørholt, Anne (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Grunnkart for bruk i arealregnskap er en sammenstilling av arealressurs- og arealbruksdata fra de norske primærdatasettene. I tillegg er det lagt inn økosysteminformasjon i henhold til Eurostats klassifikasjonssystem. ...
  • Kantsoner mellom jordbruksareal og vassdrag - Kartbasert analyse av kantsoneareal og grenselinje 

   Borchsenius, Bjørn; Munsterhjelm, Nicolai; Hagen, Håvard Ullebust (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Rapporten er skrevet på oppdrag for Miljødirektoratet og viser tall for grenselinje og kantsoneareal mellom vassdrag og jordbruksareal i Norge. I rapporten presenteres valgte datasett og brukt metode for å beregne tallene. ...
  • Kartlegging av karbonrike arealer - Kunnskapsgrunnlag til regionalplan for klimaomstilling i Rogaland 

   Aune-Lundberg, Linda; Mathiesen, Henrik Forsberg; Weldon, Simon; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Bjørkelo, Knut; Munsterhjelm, Nicolai; Frydenlund, Jostein (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Rogaland fylkeskommune og viser mengden og fordelingen av karbonrikt areal i Rogaland. Den viser også utslipps- og opptak av klimagasser angitt i tonn CO2-ekvivalenter fra nåværende ...
  • Registrert nedbygd jordbruksareal. Kartbasert måling basert på registreringar i perioden 2020 - 2021 

   Fadnes, Kjetil Damsberg; Munsterhjelm, Nicolai (NIBIO Rapport 8(142) 2022;, Research report, 2022-11)
   Basert på registreringar i sentrale kartbasar for vegar og bygningar er det gjort målingar for å talfeste nedbygd jordbruksareal. Tidlegare undersøkingar tilseier at 75 % av nedbygginga skuldast vegar og bygningar. Resultata ...