• Alternative oljevekstar til norsk biodiesel 

   Nesheim, Lars; Eltun, Ragnar; Weiseth, Lasse (Bioforsk rapport;5(10) 2010, Research report, 2010-09-10)
   Fleire oljevekstar som kan vere alternativ til raps og rybs som råstoff til ein eventuell framtidig produksjon av norsk biodiesel vart prøvde i forsøk på tre stader i åra 2007 til 2009. Resultata syner at ingen av dei ...
  • Biodiesel fra norske jordbruksvekster 

   Granlund, Lars Løken; Eltun, Ragnar; Hohle, Erik Eid; Nesheim, Lars; Waalen, Wendy; Åssveen, Mauritz (Bioforsk rapport;5(17) 2010, Research report, 2010-01-31)
  • Controlling dietary cation-anion differences in forages by chloride fertilisation 

   Nesheim, Lars; Synnes, Olav Martin; Steen, Arvid; Langerud, Anne; Bakken, Anne Kjersti (Peer reviewed; Journal article, 2020-03-30)
   Rations with low to negative dietary cation-anion difference (DCAD) given to dairy cows before calving reduce the risk of hypocalcaemia (milk fever). Different strategies for increasing forage DCAD were investigated in ...
  • Engrapp eller raigras ved etablering og resåing av norske fotballbaner. 1. Bakgrunn, metoder og resultater fra etableringsåret 2008 

   Aamlid, Trygve; Molteberg, Bjørn; Nesheim, Lars; Susort, Åge; Pettersen, Trond; Enger, Frank; Tangsveen, Jan; Weiseth, Lasse (Bioforsk rapport;4(24) 2009, Research report, 2009-02-07)
   Denne rapporten beskriver bakgrunn og forsøksmetodikk, samt gir resultater fra etableringsåret 2008 i et nytt fireårig prosjekt med sammenlikning av engrapp og raigras på ’fotballbaner’ anlagt ved Bioforsk Landvik (Grimstad), ...
  • Evaluering av forslag til krav i gjødselvareforskriften for å redusere klimagassutslipp, ammoniakktap og nitrogenavrenning fra jordbruket 

   Bechmann, Marianne; Prestvik, Anne; Morken, John; Nesheim, Lars; Grønlund, Arne (NIBIO Rapport;2(133) 2016, Research report, 2017-01-25)
   Rapporten er skrevet på oppdrag for Miljødirektoratet og formålet er å vurdere effekten av endringer i gjødselvareforskriften og andre tiltak på utslipp av lystgass, metan og ammoniakk til luft og nitrogen til vann. ...
  • Evaluering av pilotordning for tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel 

   Skøien, Svein; Hansen, Sissel; Nesheim, Lars; Fystro, Gustav; Øgaard, Anne Falk; Øpstad, Samson; Bechmann, Marianne (Bioforsk rapport;6(9) 2011, Research report, 2011-01-31)
   I rapporten er ulike spredemetoder for husdyrgjødsel vurdert for miljøeffekt med hensyn til gasstap, ammoniakk og lystgass, og avrenning av næringsstoffer. Det er også gjort en vurdering i forhold til luktproblemer.
  • Fornying av eng uten pløying. En gjennomgang av nylig avsluttede og tidligere forsøk 

   Nesheim, Lars; Höglind, Mats (NIBIO Rapport;4(110) 2018, Research report, 2018-09)
   Denne rapporten gir et sammendrag av resultater fra norske forsøk med direktesåing og vedlikeholdssåing gjennomført i perioden 1992-2018. Vi setter også de norske resultatene inn i et internasjonalt perspektiv og peker på ...
  • Gjødsling til attlegg og eng med raudkløver 

   Nesheim, Lars; Bø, Steinar (Grønn kunnskap e;9(117) 2005, Research report, 2005)
   Gjødsling av eng og attlegg med raudkløver med husdyrgjødsel og mineralgjødsel vart undersøkt i 12 forsøksfelt på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge. I attlegget verka 10 kg nitrogen per dekar lite hemmande på etableringa ...
  • Husdyrgjødsel og jordarbeiding – verknad på klimagassar 

   Nesheim, Lars; Kval-Engstad, Oddbjørn; Vastveit, Kjell (Bioforsk rapport;5(139) 2010, Research report, 2010-10-08)
   Føremålet med denne utgreiinga var å lage ei samanstilling av forsøksresultat, erfaringar og klimaeffektar for tiltak innanfor bruk av husdyrgjødsel og jordarbeiding til eng og åker. Det er lagt vekt på tiltak som er lite ...
  • Kalking til gras og korn 

   Nesheim, Lars (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Det er god økonomi i å holde oppe en god kalktilstand i gras- og kornproduksjon. En optimal pH gir bedre plantevekst og en høyere utnytting av tilførte næringsstoff i gjødsel, som igjen bidrar til mindre næringstap. Den ...
  • Klimatiltak i jordbruket - mindre lystgassutslipp gjennom mindre N-tilførsel til jordbruksareal og optimalisering av dyrkingsforhold 

   Øygarden, Lillian; Nesheim, Lars; Dörsch, Peter; Fystro, Gustav; Hansen, Sissel; Hauge, Atle; Korsæth, Audun; Krokann, Knut; Stornes, Ole Kristian (Bioforsk rapport;4(175) 2009, Research report, 2009-12-22)
   I denne rapporten er det gjort vurderinger av tiltak for bedre utnyttelsen av nitrogen tilførsel til jordbruksareal- mer effektiv og presis nitrogengjødsling. Bedre nitrogenutnyttelse gir risiko for mindre tap og dermed ...
  • Kostnadseffektive tiltak for reduserte klimagassutslepp frå jordbruket 

   Nesheim, Lars; Eriksen, Kolbjørn; Flesland, Lars Ketil; Kiserud, Einar; Ristad, Trond Petter; Spanne, Kristian; Sunde, Eirik (Bioforsk rapport;7(22) 2012, Research report, 2012-02-05)
   Myndigheitene har gitt signal om at landbruket skal vera ein del av løysinga på klimaproblema. For at bøndene skal kunne gjennomføre tiltak treng dei praktiske råd, gjerne i form av demonstrasjon, om korleis dette kan ...
  • Langvarige omløpsforsøk i eng. Evaluering av engforsøk utlagt i 1968 og 1974, med forslag til oppfølging 

   Nesheim, Lars; Stürite, Ievina; Øpstad, Samson (Bioforsk rapport;6(73) 2011, Research report, 2011-07-06)
   For å undersøke langtidsvirkning av ensidig grovfôrproduksjon ved langvarig eng i ulikt omløp, ble det anlagt feltforsøk på tre steder; Særheim (1968), Fureneset (1974) og Svanhovd (1969). Målet var å sammenligne ulike ...
  • Mengd utskilt husdyrgjødsel – nye standardtal 

   Nesheim, Lars; Halvorsen Sikkeland, Elin (Bioforsk rapport;8(109) 2013, Research report, 2013-11-23)
   På grunn av store endringar i driftsopplegg er det grunn til å tru at gjeldande standardtal for utskiljing av gjødsel og næringsstoff frå ulike dyreslag ikkje stemmer lenger. I denne rapporten har ein tatt utgangspunkt i ...
  • Mengd utskilt husdyrgjødsel – vurdering av normtal. Gjennomgang av norske og utanlandske tal for utskiljing av husdyrgjødsel og næringsstoff 

   Nesheim, Lars; Dønnem, Ingjerd; Daugstad, Kristin (Bioforsk rapport;6(74) 2011, Research report, 2011-07-01)
   Talgrunnlaget for dei norske normene for mengd husdyrgjødsel og mengd utskilt næringsstoff er for det meste henta frå ulike granskingar som er gjennomførde på sytti- og åttitalet. Det er liten tvil om at det har skjedd ...
  • Miljøriktig bruk av husdyrgjødsel 

   Skøien, Svein; Øgaard, Anne Falk; Nesheim, Lars (Bioforsk TEMA;6(2) 2011, Research report, 2011)
   En best mulig utnyttelse av næringsstoffene i husdyrgjødsla og minst mulig risiko for tap til omgivelsene oppnås ved spredning tidlig i vekstsesongen. Høstspredning gir forhold med større risiko for avrenning og derfor ...
  • Næringsinnhald i husdyrgjødsel Analyser av husdyrgjødsel frå storfe, sau, svin og fjørfe 2006-2011 

   Daugstad, Kristin; Kristoffersen, Annbjørg; Nesheim, Lars (Bioforsk rapport;7(24) 2012, Research report, 2012-02-01)
  • Potensial for dyrking av fôrmais i Noreg 

   Bakken, Anne Kjersti; Nesheim, Lars; Harbo, Olav; Johansen, Astrid; Wikmark, Thorbjørn (Grønn kunnskap e;9(106) 2005, Research report, 2005)
   Ulike sortar av fôrmais vart i åra 2002-2004 dyrka i forsøk på Jæren og ved Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag. I to av åra vart plastdekke frå våren av lagt inn som forsøksfaktor. På grunnlag av oppnådd avlingsmengde og ...
  • Potetdrank – lokal fôrressurs. Mulegheiter og avgrensingar for auka bruk i storfehaldet på Innherred 

   Nesheim, Lars (Bioforsk rapport;5(175) 2010, Research report, 2010-03-09)
   Ved produksjon av potetsprit vert det att eit flytande biprodukt som vert kalla drank. Dranken inneheld alle dei stoffa i poteta som ikkje er gjæra til alkohol. Praktiske erfaringar har vist at potetdrank er eit smakeleg ...
  • Produkter av husdyrgjødsel - nye foredlingsmetoder og produkter fra separert og biogassbehandlet husdyrgjødsel 

   Sæbø, Arne; van Leeuwen, Geo; Briseid, Tormod; Nesheim, Lars (NIBIO Rapport;2(161) 2016, Research report, 2017-02-15)
   Rapporten gir resultater fra et forprosjekt finansiert av Jæren Biogass og VRI i Rogaland. Jæren Biogass skal separere husdyrgjødsel hos bønder og den tørre fraksjonen skal fraktes til et biogassanlegg. Den flytende ...