• Bekjempelse av tørråte i potet i 2003 

   Hermansen, Arne; Nordskog, Berit (Grønn kunnskap e;7(109) 2003, Research report, 2003)
   Tørråte i potet krever i de fleste distrikter mange sprøytinger for å holdes under kontroll. I likhet med de siste årene kommer vi med en omtale av varsling og middelvalg i forbindelse med bekjempelsen av denne viktige ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2016 Soppmidler 

   Strømeng, Gunn Mari; Abrahamsen, Unni; Asalf, Belachew; Eikemo, Håvard; Ficke, Andrea; Le, Vinh Hong; Nordskog, Berit; Petterson, Martin; Stensvand, Arne; Talgø, Venche (NIBIO Rapport;2(155) 2016, Research report, 2017-01-17)
  • Biologisk veiledningsprøving 2017. Sopp- og skadedyrmidler 

   Abrahamsen, Unni; Asalf, Belachew; Ficke, Andrea; Le, Vinh Hong; Nordskog, Berit; Jaastad, Gunnhild; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Øverland, John Ingar (NIBIO RAPPORT;4(14) 2018, Research report, 2018-02-09)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av soppmidler i jordbær, bringebær, hvete, setteløk, gulrot og gran i skogplanteskoler. Det er også presentert et forsøk med skadedyrmidler mot ...
  • DON content in oat grains in Norway related to weather conditions at different growth stages 

   Roer, Anne-Grete; Torp, Torfinn; Brodal, Guro; Aamot, Heidi; Strand, Einar; Nordskog, Berit; Dill-Macky, Ruth; Edwards, Simon G.; Hofgaard, Ingerd Skow (Journal article; Peer reviewed, 2016-12)
   High concentrations of the mycotoxin deoxynivalenol (DON), produced by Fusarium graminearum have occurred frequently in Norwegian oats recently. Early prediction of DON levels is important for farmers, authorities and the ...
  • Gårdsvarsling. Utvikling av plantevernvarsler på gårdsnivå 

   Rafoss, Trond; Nordskog, Berit; Nærstad, Ragnhild; Hofgaard, Ingerd Skow; Hole, Halvard; Elen, Oleif; Brodal, Guro (Bioforsk TEMA;6(8) 2011, Research report, 2011)
   Gårdsvarsling gjør det mulig å beregne lokalt tilpassede plantevernvarsler ved bruk av værvarsel og radarmåling av nedbør. Vanligvis beregnes plantevernvarsler på grunnlag av data fra værstasjoner, men mange gårdsbruk ...
  • Industrial storage of root vegetables: Energy and quality aspects of existing cold-storages 

   Indergård, Erlend; Thomsen, Mette Goul; Heltoft, Pia; Asalf, Belachew; Nordskog, Berit; Widell, Kristina Norne; Nordtvedt, Tom Ståle; Tajet, Torgeir; Larsen, Hanne (Chapter, 2019)
   After harvesting, the Norwegian root vegetables are normally stored at refrigerated temperatures for 5 to 7 months. During this period, up to 30% of the products are lost. The goal is to reduce the diseases, the product ...
  • Jordtemperatur og spredning av husdyrgjødsel - Utredning av om jordtemperatur kan brukes som skranke for spredning av husdyrgjødsel på eng i Farsund kommune 

   Nordskog, Berit; Bakken, Anne Kjersti; Hole, Halvard (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-06-13)
   Spredning av husdyrgjødsel er regulert med faste datoer for første og siste spredetidspunkt. Disse datoene er satt for store deler av landet, og det er ingen geografisk differensiering etter lengde på vekstsesongen. Farsund ...
  • Klimatilpasning av byggdyrking i Hedmark 

   Seehusen, Till; Strand, Einar; Svendgård-Stokke, Siri; Nordskog, Berit (Journal article, 2022)
   Klimaendringer er i Norge ventet å gi en lenger vekstsesong, men også risiko for mer ekstremvær som tørke og episoder med store nedbørsmengder. Dette vil påvirke planteproduksjonen og behovet for tilpasninger. Dette ...
  • Klimatilpasning av grovfôrproduksjon i Nord-Norge 

   Dalmannsdottir, Sigridur; Svendgård-Stokke, Siri; Nordskog, Berit; Linnestad, Brita (Journal article, 2022-11)
   Klimaendringer kan endre vekstsesongens lengde, nedbørforhold med både våte og tørre perioder og overvintringsforholdene. Dette vil kunne påvirke potensialet i planteproduksjonen. Dette faktaarket omhandler strategier for ...
  • Klimatilpasning av høstkornproduksjon i Østfold 

   Seehusen, Till; Strand, Einar; Svendgård-Stokke, Siri; Nordskog, Berit (Journal article, 2022)
   Klimaendringer er i Norge ventet å gi en lenger vekstsesong som kan øke muligheten for å etablere høstkorn i tide om høsten og dermed øke høstkornarealet. Det er også forventet mer ekstremvær som store nedbørsmengder og ...
  • Klimatilpasning av potetproduksjonen i Innlandet 

   Molteberg, Eldrid Lein; Vågen, Ingunn Molund; Svendgård-Stokke, Siri; Nordskog, Berit (NIBIO POP 8(28) 2022;, Journal article, 2022-11)
   Klimaendringer er i Norge ventet å gi en lenger vekstsesong, men også mer ekstremvær med tørke og store nedbørsmengder. Dette påvirker planteproduksjonen og gir behov for tilpasninger. Dette faktaarket omhandler strategier ...
  • Klimatilpassa grovfôrproduksjon på Vestlandet 

   Rivedal, Synnøve; Øpstad, Samson; Kvifte, Åsmund Mikalsen; Nordskog, Berit; Linnestad, Brita; Østrem, Liv (NIBIO POP 8(27) 2022;, Journal article, 2022-11)
   Klimaendringar gir lenger vekstsesong, meir nedbør i store deler av året, fleire tørkeepisodar, meir intense nedbørsperiodar og flaum og endra vinterforhold. Dette påverkar planteproduksjonen og behov for tilpassing i ulike ...
  • Ny teknologi for dypdamping av jord: Utprøving av biologisk effekt. Sluttrapport om damping mot ugras, plantesjukdommer og nematoder ved gulrotdyrking 2001-03 

   Sjursen, Helge; Hermansen, Arne; Gauslaa, Elisa; Nærstad, Ragnhild; Nordskog, Berit; Magnusson, Christer; Hammeraas, Bonsak (Research report, 2004)
  • Population Structure of Sclerotinia subarctica and Sclerotinia sclerotiorum in England, Scotland and Norway 

   Clarkson, John P.; Warmington, Rachel J.; Walley, Peter G.; Denton-Giles, Matthew; Barbetti, Martin J.; Brodal, Guro; Nordskog, Berit (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Sclerotinia species are important fungal pathogens of a wide range of crops and wild host plants. While the biology and population structure of Sclerotinia sclerotiorum has been well-studied, little information is available ...
  • Rahnella spp. are commonly isolated from onion (Allium cepa) bulbs and are weakly pathogenic 

   Asselin, Jo Ann E.; Eikemo, Håvard; Perminow, Juliana; Nordskog, Berit; Brurberg, May Bente; Beer, Steven Vincent (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Aims Bacterial decays of onion bulbs have serious economic consequences for growers, but the aetiologies of these diseases are often unclear. We aimed to determine the role of Rahnella, which we commonly isolated from bulbs ...
  • Salatbladskimmel (Bremia lactucae Regel) 

   Nordskog, Berit; Hermansen, Arne (Grønn forskning;17/2002, Research report, 2002)
  • Sprøyte eller ikke sprøyte? Varslingsmodeller for soppsjukdommer i korn og oljevekster 

   Ficke, Andrea; Olsen, Anne Kari Bergjord; Hjelkrem, Anne-Grete Roer; Nordskog, Berit; Brodal, Guro (NIBIO Bok;5(1) 2019, Chapter, 2019)
  • Strategier for bekjempelse av salatbladskimmel 

   Nordskog, Berit; Hermansen, Arne (Bioforsk TEMA;2(33) 2007, Others, 2007)
   Forebyggende tiltak mot salatbladskimmel bør følges hele sesongen, mens kjemiske tiltak er aktuelle når værforholdene er gunstige for infeksjon og det er fare for smitte. Det har vist seg å være svært varierende når og ...
  • Testing av ulike modeller for bladflekksjukdommer i hvete og bygg 

   Ficke, Andrea; Grieu, Chloé; Nordskog, Berit (NIBIO Bok;6 (1) 2020, Chapter, 2020)
  • Tørråte i potet - biologi og bekjempelse 

   Hermansen, Arne; Nordskog, Berit (Grønn kunnskap e;7(129) 2003, Research report, 2003)
   Tørråtesoppen (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary.) finnes i nesten alle områder av verden hvor det dyrkes poteter. Den har imidlertid størst skadeomfang i de tempererte klimasonene. I Norge er tørråte den viktigste ...