• Begrensende egenskaper for jordbruk 

   Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde (NIBIO POP;2(7) 2016, Others, 2016)
   Dyrka mark er en knapp ressurs her i landet, og kun en prosent av landarealet vårt egner seg til matkornproduksjon. Klimaet er ofte en begrensende faktor for jordbruket i Norge. Likevel er den største begrensningen at vi ...
  • Begrensende egenskaper for jordbruksdrift 

   Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde (Journal article, 2014)
   Dyrka mark er en knapp ressurs her i landet, og kun en prosent av landarealet er egnet til matkornproduksjon. Selv om klimaet ofte er en begrensende faktor for jordbruket er det først og fremst mangel på jordsmonn av god ...
  • Dreneringsforhold 

   Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO POP;2(14) 2016, Others, 2016-02)
   Et for høyt vanninnhold i jorda gir dårlig avling og økt miljørisiko. Med et framtidig våtere klima vil behovet for en god vannhusholdning i jorda øke. Mange jordbruksarealer i Norge har, fra naturens side, problemer med ...
  • Dreneringsforhold på dyrka mark 

   Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde (Fakta fra Skog og landskap;09/2013, Others, 2013)
   De siste årene har økt nedbør og oversvømte jorder ført til store avlingstap. Regjeringen vil i år bevilge 100 millioner kroner i tilskudd til grøfting av jordbruksarealer.
  • Evaluering av jordsmonnsinformasjon ved Skog og landskap 

   Olsen, Hilde; Flemsæter, Frode (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2015)
   Norsk institutt for skog og landskap har foretatt en evaluering av formidlingsarbeidet innenfor seksjon jordsmonn, støttet av en ekstern innleid konsulent fra Norsk senter for Bygdeforskning. Målet for evalueringen har ...
  • Jorda i Askim 

   Olsen, Hilde; Lågbu, Roar (Journal article, 2014)
   Jordbrukslandskapet i Askim er dannet av havavsetninger, med innslag av strandavsetninger, som ble tørrlagte etter siste istid. Det meste av jordsmonnet på dyrket mark består av gammel leirjord, som gir gode betingelser ...
  • Jorda i Hobøl 

   Olsen, Hilde; Lågbu, Roar (Fakta fra Skog og landskap;2014-8, Journal article, 2014)
   Jordbrukslandskapet i Hobøl er dannet av havavsetninger, med noen innslag av strandavsetninger. Den meste av jordbruksarealet består av gammel leirjord, som gir gode betingelser for kornproduksjon. Langs Hobølelva finnes ...
  • Jorda i Klepp [Brosjyre] 

   Nyborg, Åge; Svendgård-Stokke, Siri; Olsen, Hilde (Jordrapport;02/15, Others, 2015)
   Norsk institutt for skog og landskap har utført jordsmonnkartlegging i Klepp kommune. Denne rapporten gir en kortfattet beskrivelse av jorda i kommunen.
  • Jorda i Oppdal 

   Svendgård-Stokke, Siri; Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde; Ulfeng, Hege (NIBIO POP;1(10) 2015, Others, 2015)
   Den dyrka jorda i Oppdal kommune ble jordsmonnkartlagt i perioden 2003-2005. Denne rapporten gir en oversikt over viktige egenskaper ved jorda i kommunen.
  • Jorda i Sola [Brosjyre] 

   Olsen, Hilde; Nyborg, Åge Arild; Svendgård-Stokke, Siri (Jordrapport;3/15, Others, 2015)
   Norsk institutt for skog og landskap har utført jordsmonnkartlegging i Sola kommune. Denne rapporten gir en kortfattet beskrivelse av jorda i kommunen.
  • Jorda i Spydeberg 

   Olsen, Hilde; Lågbu, Roar (Journal article, 2014)
   Jordbrukslandskapet i Spydeberg er dannet av havavsetninger, med innslag av strandavsetninger, som ble tørrlagte etter siste istid. Det meste av jordsmonnet på dyrket mark består av gammel leirjord, som gir gode betingelser ...
  • Jorda i Ørland [Rapport] 

   Svendgård-Stokke, Siri; Lågbu, Roar; Olsen, Hilde (Jordrapport;1/15, Others, 2015)
   Norsk institutt for skog og landskap har utført jordsmonnkartlegging i Ørland kommune. Denne rapporten gir en kortfattet beskrivelse av jorda i kommunen.
  • Jordflytting 

   Arnoldussen, Arnold; Olsen, Hilde (NIBIO POP;2(8) 2016, Others, 2016)
   Flytting av matjord er komplisert, og det er ikke alle jordtyper som er like godt egnet til formålet. Erfaring har vist at avlingspotensialet og kvaliteten på jordsmonnet forringes ved ytting. Jord ytting bør derfor ses ...
  • Jordkvalitet 

   Olsen, Hilde; Nyborg, Åge Arild (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2014)
   Jord er en av våre viktigste naturlige ressurser, som sammen med vann og luft danner grunnlag for liv på jorda. All jord er ikke god jord. Her i landet er det ofte et svært høyt steininnhold, liten dybde til fjell eller ...
  • Jordkvalitetskart - bringer jordvernhensyn tidlig inn i planprosessen 

   Nyborg, Åge Arild; Svendgård-Stokke, Siri; Olsen, Hilde (Journal article, 2013)
  • Jordsmonnkartlegging 

   Olsen, Hilde; Svendgård-Stokke, Siri; Hofmeister, Frauke (Fakta fra Skog og landskap;12/2012, Others, 2012)
   Hensikten med jordsmonnkartlegging er å dokumentere matjordas egenskaper som ressurs, med tanke på å sikre arealer for matproduksjon. Samtidig gir dataene grunnlag for klimaplanlegging og risikovurderinger knyttet til ...
  • Jordsmonnkartlegging 

   Olsen, Hilde; Svendgård-Stokke, Siri; Hofmeister, Frauke (NIBIO POP;2(16) 2016, Others, 2016)
   NIBIO har det nasjonale ansvaret for kartlegging av jordsmonn på dyrket mark. Hensikten med jordsmonnkartlegging er å dokumentere og stedfeste jordas egenskaper som ressurs. Kartene gjør det mulig å fatte kunnskapsbaserte ...
  • Kalender for jordåret 2015 

   Olsen, Hilde (Brosjyre fra Skog og landskap;, Others, 2014)
  • Livet i jorda 

   Olsen, Hilde (NIBIO POP;2(9) 2016, Others, 2016)
   Over en fjerdedel av alle verdens arter lever i jorda, men vi kjenner kun til en liten del av dem. Noen arter lever det meste av livet i jorda. Andre arter bruker jorda som et opp- holdssted under enkelte utviklingsstadier ...
  • Organisk karbon i jordbruksjord 

   Fjellstad, Wendy Jane; Klakegg, Ove Mindor; Olsen, Hilde; Hofmeister, Frauke (Fakta fra Skog og landskap;04/10, Others, 2010)
   Jordbruksarealene er viktige med tanke på lagring av karbon. Kombinasjon av jordtype og arealbruk er avgjørende for hvor mye karbon som kan lagres. For å ivareta karbon i jordbruksjord er det nødvending at rett tiltak skjer ...