• Driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2004 

   Hovland, Ivar; Paulsen Rye, Siv Karin; Haukås, Torbjørn (NILF Notat;2005-18, Research report, 2005-12)
   På oppdrag fra Landkreditt har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) gjennomført en undersøkelse på driftskredittkonto på basis av driftsgranskingene for 2004. Driftsgranskingsmaterialet for 2004 omfattet ...
  • Forprosjekt Tilleggsnæringer – avklaring av driftsgranskingenes representativitet for mindre bruk 

   Sjelmo, Otto; Stokke, Kristin; Paulsen Rye, Siv Karin; Øyen, Bjørg Vandvik; Kjesbu, Erland (NILF Notat;2006-10, Research report, 2006-05)
   Fra 2001-2004 gikk nær en femdel av antallet bruk i 2001 ut av tilskuddsregisteret hos Statens landbruksforvaltning (SLF). Brukene var små, og avgangen størst innen driftsformer med relativt lav andel av tilleggsnæringer. ...
  • Gjeldsundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet 2001 

   Haukås, Torbjørn; Hovland, Ivar; Paulsen Rye, Siv Karin (NILF Notat;2002-39, Research report, 2002-11)
  • Inn på tunet. Nasjonal og regional organisering. Gårdbrukerens økonomi og erfaring 

   Stokke, Kristin; Paulsen Rye, Siv Karin (NILF Notat;2007-8, Research report, 2007-06)
   Inn på tunet er tilrettelagte tilbud på gårdsbruk, rettet mot enkeltmennesker og/eller grupper. Målsettingen med Inn på tunet er primært å bidra positivt til helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker. Tilbudene ...
  • Næringsaktivitet på ulike typer landbrukseiendommer 

   Knutsen, Heidi; Olsen, Anastasia; Paulsen Rye, Siv Karin; Sjelmo, Otto; Spissøy, Arild; Stokke, Kristin (NILF Notat;2008-25, Research report, 2008-12)
   Næringsaktivitet på landbrukseiendommer kan deles i tradisjonelt jord- og skogbruk, annen aktivitet som tar utgangspunkt i eiendommens ressurser i form av arealer, bygninger og jord- og skogbruksmaskiner (tilleggsnæring), ...
  • Næringsfiske i ferskvann 

   Paulsen Rye, Siv Karin; Krokann, Knut (NILF Notat;2010-13, Research report, 2010-10)
  • Optimismen tar hvileskjær? Kapasitetsutvikling og investeringer i husdyrplasser i Trøndelag 2005-2009 

   Sjelmo, Otto; Paulsen Rye, Siv Karin (NILF Diskusjonsnotat;2010-5, Research report, 2010-05)
  • Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken avgitt juni 2019 

   Paulsen Rye, Siv Karin (Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken;, Report, 2019)
  • Særtrekk ved vestlandsjordbruket 

   Haukås, Torbjørn; Paulsen Rye, Siv Karin (NILF Notat;2004-4, Research report, 2004-01)
  • Tilleggsnæringer og annen næringsaktivitet på yrkesmessig drevne gardsbruk 

   Kjesbu, Erland; Hegrenes, Agnar; Paulsen Rye, Siv Karin; Sjelmo, Otto; Stokke, Kristin (NILF Notat;2007-9, Research report, 2007-07)
   Dette notatet har flere formål og mange problemstillinger er forsøkt besvart. Et hovedformål er å beskrive de metoder som nyttes for å definere og måle det som kalles tilleggsnæringer og annen næring på gardsbruk. Videre ...
  • Verdiskaping i jordbruket i Trøndelag 

   Paulsen Rye, Siv Karin; Brunzell, Stefan; Folstad, Kristin Stokke; Knutsen, Heidi (NILF Notat;2013-4, Research report, 2013)
   Dette notatet presenterer beregninger av verdiskaping og sysselsetting for ulike produksjoner innen jordbruket i Trøndelag på kommunenivå. Omsetning er også beregnet, men kun på fylkesnivå, og fordelt på ulike driftsformer. ...
  • Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark 

   Lien, Gudbrand; Alnes, Per Kristian; Lerfald, Merethe; Sand, Roald; Folstad, Kristin Stokke; Paulsen Rye, Siv Karin (NILF Rapport;2012-2, Research report, 2012-06)
   Denne utredningen, som er utført på oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune, har som formål å bidra til å øke kunnskapen om verdiskapingen og sysselsettingen i landbruk og landbruksbasert virksomhet i ...
  • Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland 

   Lerfald, Merethe; Lien, Gudbrand; Alnes, Per Kristian; Sand, Roald; Folstad, Kristin Stokke; Paulsen Rye, Siv Karin (NILF Rapport;2012-1, Research report, 2012-06)
   Denne utredningen, som er utført på oppdrag av Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune, har som formål å bidra til å øke kunnskapen om verdiskapingen og sysselsettingen i landbruk og landbruksbasert virksomhet i ...
  • Verdiskaping i landbruket og landbruksbasert virksomhet i Buskerud. Beregninger basert på 2011-tall 

   Knutsen, Heidi; Lerfald, Merethe; Øvren, Eva; Paulsen Rye, Siv Karin; Alnes, Per Kristian (NILF Notat;2013-14, Research report, 2013)
   Prosjektets formål har vært å øke kunnskapen om hvordan landbruk gir grunnlag for sysselsetting og verdiskaping i landbruksvirksomhet og øvrig virksomhet i Buskerud. Dette er blant annet gjort gjennom kartlegging av ...
  • Verdiskaping i landbruket og landbruksbasert virksomhet i Telemark. Beregninger basert på 2011-tall 

   Knutsen, Heidi; Lerfald, Merethe; Øvren, Eva; Paulsen Rye, Siv Karin; Alnes, Per Kristian (NILF Notat;2013-13, Research report, 2013)
   Prosjektets formål har vært å øke kunnskapen om hvordan landbruk gir grunnlag for sysselsetting og verdiskaping i landbruksvirksomhet og øvrig virksomhet i Telemark. Dette er blant annet gjort gjennom kartlegging av ...
  • Verdiskaping i Møre og Romsdal 

   Folstad, Kristin Stokke; Paulsen Rye, Siv Karin (NILF Notat;2012-20, Research report, 2012-11)
   Dette notatet presenterer beregninger av verdiskaping og sysselsetting for ulike produksjoner innen jordbruket i Møre og Romsdal på kommunenivå. Omsetning er også beregnet, men kun på fylkesnivå, og fordelt på ulike ...
  • Verdiskaping og sysselsetting i tilleggsnæring i Trøndelag 

   Sjelmo, Otto; Stokke, Kristin; Paulsen Rye, Siv Karin; Kjesbu, Erland (NILF Notat;2006-9, Research report, 2006-05)
   Hovedmål for dette prosjektet har vært å finne den økonomiske verdiskapingen og sysselsettingen i tilleggsnæringer i trøndelagsfylkene. Målet har også vært å se på hvilke driftsformer innen tilleggsnæringer som er av størst ...
  • Økonomien i jordbruket i Rogaland og Agder-fylka. Trendar og økonomisk utvikling siste tiåret. Tabellsamling 2000–2004 

   Paulsen Rye, Siv Karin; Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi (NILF Notat;2005-16, Research report, 2005-12)
  • Økonomien i jordbruket i Trøndelag. Utviklingstrekk 1998- 2007. Tabellsamling 2003 2007 

   Sjelmo, Otto; Staven, Kjell; Holien, Svein Olav; Paulsen Rye, Siv Karin (NILF Notat;2009-1, Research report, 2009)
   «Driftsgranskinger i jord- og skogbruk» er en årlig regnskapsundersøkelse, der det på landsbasis er med i overkant av 900 gardsregnskap hvert år. Trøndelag har de siste årene vært representert med knapt 150 bruk. I ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag 2018 

   Paulsen Rye, Siv Karin; Landrø, Anna; Jenssen, Elisabeth; Vasseljen, Jostein (NIBIO Rapport;6(15) 2020, Research report, 2020-02)
   Rapporten viser det økonomiske resultat for gårdsbruk i Trøndelag i 2018, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2009 til 2018. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...