• A Mixed Methods Approach Towards Mapping and Economic Valuation of the Divici-Pojejena Wetland Ecosystem Services in Romania 

   Lamprinakis, Lampros; Rodriguez, Divina Gracia; Prestvik, Anne; Veidal, Asbjørn; Klimek, Björn (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Mapping and valuating ecosystem services has gained increasing attention over the last years and remains high in the research agenda. In this paper, a mixed methods approach is used to valuate ecosystem services provided ...
  • Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet 

   Prestvik, Anne; Nebell, Ingunn; Pettersen, Ivar (NILF-rapport;2013-4, Research report, 2013)
   Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gjennom Inn på tunet utfyller gårdsbruk tjenester fra spesialiserte velferdsinstitusjoner, ...
  • Arbeidstidsundersøkelse i reindriften 

   Prestvik, Anne (NILF Notat;2014-7, Research report, 2014)
   Formålet med en ny arbeidstidsundersøkelse var å fornye datagrunnlaget for beregningen av antall årsverk i reindriften. Den gamle beregningen er basert på en utvalgsundersøkelse som ble gjort i 1987 og 1988. Siden den tid ...
  • Demensomsorg på gård: Et samarbeid mellom landbruk og kommunal helsesektor Revidert utgave 

   Prestvik, Anne; Logstein, Britt; Pettersen, Ivar; Brobakk, Jostein Tapper; Farstad, Maja; Vennesland, Birger; Knutsen, Heidi (NIBIO rapport;6(127) 2020, Research report, 2020-10)
   This report is part of the research project called Farm-based day care services for people With dementia: quality development through interdisciplinary collaboration. We have studied farmers who are offering these services ...
  • Effekt- og resultatindikatorer for Innovasjon Norges virkemidler til jordbruksforetak 

   Prestvik, Anne; Pettersen, Ivar (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2014)
   Virkemidlene som er rettet mot jordbruket, består i hovedsak av investeringsstøtte, ofte i form av kontantbidrag og av rentestøtte til et lån som dekker resten av investeringen. Tilleggsnæringer kan også få tilskudd til ...
  • Evaluering av avgiftssystemet for plantevernmidler i Norge 

   Prestvik, Anne; Netland, Jan; Hovland, Ivar (NILF Notat;2013-15, Research report, 2013)
   Denne rapporten gjør en evaluering av avgiftssystemet for plantevernmidler. Flere underliggende problemstillinger blir analysert og diskutert, blant annet fastsettelse av NAD, resistensutvikling, preparat med flere virksomme ...
  • Evaluering av forslag til krav i gjødselvareforskriften for å redusere klimagassutslipp, ammoniakktap og nitrogenavrenning fra jordbruket 

   Bechmann, Marianne; Prestvik, Anne; Morken, John; Nesheim, Lars; Grønlund, Arne (NIBIO Rapport;2(133) 2016, Research report, 2017-01-25)
   Rapporten er skrevet på oppdrag for Miljødirektoratet og formålet er å vurdere effekten av endringer i gjødselvareforskriften og andre tiltak på utslipp av lystgass, metan og ammoniakk til luft og nitrogen til vann. ...
  • Fag- og yrkesopplæring i matindustrien 

   Prestvik, Anne; Helgesen, Hilde; Rålm, Per Christian (NIBIO Rapport;2(41) 2016, Research report, 2016-04-14)
   Denne rapporten er resultat av undersøkelser som er ment å være innspill til Utdanningsdirektoratets gjennomgang av tilbudsstrukturen i fag- og yrkesopplæringen. NIBIO fikk i oppdrag å undersøke nærmere kompetansebehovet ...
  • Flaskehalser og muligheter i verdikjeden for økologisk frukt, bær og grønnsaker 

   Milford, Anna Birgitte; Storstad, Oddveig; Kårstad, Signe; Pettersen, Ivar; Prestvik, Anne (NIBIO Rapport;2(36), Research report, 2016)
   I denne rapporten presenteres resultatene for et prosjekt som har sett på flaskehalser og muligheter for norskprodusert økologisk frukt, bær og grønnsaker gjennom hele verdikjeden fra produsent til forbruker. For å få mer ...
  • Grønn verdi. Lønnsom vekst for norsk frukt og grønt 

   Pettersen, Ivar; Nebell, Ingunn; Prestvik, Anne (NILF Rapport;2014-3, Research report, 2014)
   Norske frukt- og grøntprodusenter utgjør kjernen i en stor, vekstkraftig og konkurranseutsatt verdikjede i norsk matsektor. Norsk frukt og grøntproduksjon må hele tiden tilpasse eget tilbud til konkurrerende import og har ...
  • Integrert plantevern hos norske kornbønder. Resultater fra en spørreundersøkelse om holdninger til og bruk av integrert plantevern 

   Kvakkestad, Valborg; Prestvik, Anne (Research report, 2016)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse om plantevern til norske kornprodusenter. De viktigste funna er at 1) norske kornprodusenter bruker flere ulke typer planteverntiltak. I tillegg til ...
  • Jordbærdyrking i tunnel- Produsentenes muligheter og utfordringer 

   Prestvik, Anne; Kårstad, Signe; Milford, Anna Birgitte (NIBIO-rapport;8(53) 2022, Research report, 2022-03)
   De siste tjue årene (1999-2020) har antall jordbærdyrkere i Norge gått ned med 77 prosent. Arealet som brukes til jordbærdyrking er i samme periode redusert med 25 prosent. Utviklingen viser også at andelen små dyrkere ...
  • Kartlegging av arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien 

   Prestvik, Anne; Rålm, Per Christian (NILF-Report;, Research report, 2014)
   Det er gjennomført to undersøkelser for å kartlegge kompetansebehovet i matindustrien. En spørreundersøkelse rettet mot medlemsbedrifter i NHO Mat og Drikke og NHO Mat og Landbruk, og en kvalitativ undersøkelse rettet mot ...
  • Landbrukets kompetansebehov og utdanninger 

   Prestvik, Anne; Ystad, Eystein; Pettersen, Ivar; Helgesen, Hilde; Romsaas, Ingrid (NIBIO-rapport;6(171) 2020, Research report, 2020-12)
   Denne rapporten gjør en gjennomgang av kompetansebehovet i landbrukets verdikjeder, inkludert matindustrien. Det er også en oversikt og gjennomgang av utdanningstilbudene, fra videregående til universitet, som er rettet ...
  • Markedshager i Norge. Utfordringer og muligheter med småskala grønnsaksproduksjon for direktesalg 

   Milford, Anna Birgitte; Prestvik, Anne; Kårstad, Signe (NIBIO-rapport;7(153) 2021, Research report, 2021-09)
   Både i Norge og i mange andre industrialiserte land har det i de senere år vært økende omfang av markedshagedyrking, som, gitt en vid definisjon, kan beskrives som småskala grønnsaksdyrking for salg direkte til forbruker, ...
  • Matindustriens konjunkturundersøkelse 2016 

   Prestvik, Anne; Sørbye, Stine Evensen (NIBIO Rapport;69/2016, Research report, 2016-05-12)
   I årets konjunkturundersøkelse for matindustrien er et hovedinntrykk at mange foretak som deltok i undersøkelsen oppnådde gode resultater i 2015. Dette gjelder særlig store foretak og foretak i kjøttbransjen og sjokolade- ...
  • Motivasjon for økologisk kornproduksjon 

   Prestvik, Anne; Milford, Anna Birgitte (NILF-rapport;, Research report, 2015)
   Oppland fylke er foregangsfylke for økologisk kornproduksjon og skal bidra til å øke den økologiske kornproduksjonen i Norge. Som en del av dette arbeidet har vi i dette prosjektet hatt som formål å avdekke hvorfor ikke ...
  • Produksjon og omsetning av økologisk frukt, bær og grønnsaker gjennom alternative salgskanaler 

   Milford, Anna Birgitte; Prestvik, Anne; Kårstad, Signe (NIBIO Rapport;5(95) 2019, Research report, 2019-09-02)
   Det meste av norsk økologisk frukt og grønt selges gjennom de store butikkjedene, men mange produsenter selger også gjennom såkalte alternative salgskanaler som andelslandbruk, Bondens Marked, spesialbutikker og restauranter. ...
  • Redusert matsvinn og endret kosthold – muligheter for beregning av effekt på klimagassutslipp fra jordbruket 

   Prestvik, Anne; Mittenzwei, Klaus; Elstad Stensgård, Aina (NIBIO-rapport;8(7) 2022, Research report, 2022-01)
   Denne rapporten presenterer datagrunnlag for matsvinn og kosthold og mulighetene for å beregne hvilken effekt redusert matsvinn og endret kosthold vil ha på klimagassutslipp fra det norske jordbruket. Redusert matsvinn og ...
  • Tiltak for å redusere ammoniakkutslepp frå jordbruket 

   Rivedal, Synnøve; Prestvik, Anne; Aune, Anders; Hansen, Sissel; Morken, John (NIBIO Rapport;5(160) 2019, Research report, 2019-12)
   Rapporten estimerer potensialet for ammoniakkreduksjon av tiltak knytt til husdyrgjødsel og mineralgjødsel, og dei samfunns- og privatøkonomiske kostnadane ved innføring av tiltaka. Reduksjon av lystgass- og metanutslepp ...