• Effekter av en omlegging av virkemiddelbruken i norsk jordbruk. En analyse basert på Jordmod og referansebrukene 

   Mittenzwei, Klaus; Rustad, Lars Johan; Bøe, Erik (NILF Diskusjonsnotat;2009-1, Research report, 2009-02)
   Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har foretatt beregninger på effekter av en omlegging av den jordbrukspolitiske virkemiddelbruken for aktivitetsnivået i norsk jordbruk. Den direkte anledningen for ...
  • Evaluering av reintallsreduksjonsprosessen 

   Hansen, Inger; Kårstad, Signe; Rustad, Lars Johan; Haugen, Finn-Arne (NIBIO-rapport;7(188) 2021, Research report, 2021-12)
   NIBIO har evaluert reintallsreduksjonsprosessen (2011-2021) i Finnmark, med fastsetting av øvre reintall i bruksreglene og forholdsmessig (prosentvis lik) reduksjon for siidaer som ikke klarte å gjennomføre reduksjonsplanen. ...
  • Investeringsbehov i jordbruket. Utviklingstrekk og vurderingar av behov framover 

   Hegrenes, Agnar; Rustad, Lars Johan (NIBIO Rapport;3(76) 2017, Research report, 2017-05-23)
   Formålet med denne rapporten er å gje ei oversikt over investeringane i jordbruket dei seinaste åra og å vurdere investeringsbehov dramover. For storfe er tida fram til 2034 lagt til grunn. Elles har vi nytta eit ...
  • Investeringsbehov innen melkeproduksjon 

   Halland, Anders; Walland, Finn; Rustad, Lars Johan; Haukås, Torbjørn; Hegrenes, Agnar (NIBIO-rapport;7(46) 2021, Research report, 2021-03)
   Formålet med denne rapporten er å beregne investeringsbehovet i melkeproduksjonen som følger av næringens omlegging fra båsfjøs til løsdrift. I 2019 var 60 prosent av besetningene fremdeles i båsfjøs og 37 prosent av melka ...
  • Kalveklassifisering og kalveslaktetilskudd for reinkalv 

   Nebell, Ingunn; Rustad, Lars Johan; Pettersen, Ivar; Røe, Morten; Walland, Finn (NIBIO Rapport;4(11) 2018, Research report, 2018-02-07)
   Klassifiseringssystemet EUROP ble innført for slakterein i 2015. Dette skulle stimulere reineierne til å levere slaktedyr med god kjøttfylde og med økt inntjening av den enkelte rein. Effektene av kalveslaktetilskuddet er ...
  • Konsekvensanalyse av EU-medlemskap 

   Kjesbu, Erland; Nersten, Nils Kristian; Rustad, Lars Johan; Veidal, Asbjørn (NILF Notat;2003-20, Research report, 2003-06)
  • Konsekvensutredning av endring av krav i ny velferdsforskrift for storfe, svin, sau og geit 

   Bogstad, Marie Henriksen; Johnsen, Hanne Margrete; Hansen, Inger; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Rustad, Lars Johan (NIBIO Rapport;, Research report, 2023)
   Den nye velferdsforskriften for klauvdyrene inneholder endringsforslag som vil kunne medføre store investerings- og driftskostnader for produsentene. Storfe- og svineproduksjonen vil trolig få størst kostnader i nominelle ...
  • Landbruket i Norge og EU – Status og utviklingstrekk 

   Rustad, Lars Johan (NILF Rapport;2004-7, Research report, 2004-10)
  • Matsektoren i Norge og EU. Status og utviklingstrekk 

   Rustad, Lars Johan (NILF Rapport;2008-5, Research report, 2008)
   EU innførte det produksjonsuavhengige enkeltbrukstilskuddet i årene 2005–2007. Dette var en radikal tilskuddsomlegging. Strukturutviklingen har i hele etterkrigstiden gått sin gang i retning færre og større enheter. ...
  • Norsk selvforsyning av matvarer - status og potensial 

   Svennerud, Mads; Smedshaug, Christian A.; Rustad, Lars Johan; Finci, Anel (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten tar for seg norsk selvforsyning for matvarer i perioden 1999-2021. Et lands evne til å brødfø seg selv med utgangspunkt i egne ressurser og produksjon kan være vesentlig for et lands beredskap, verdiskaping og ...
  • Pelsdyrhold avviklet i perioden 2011 ‐ 2016. Hvorfor skjedde det og hva er inntektskilde i dag? 

   Rustad, Lars Johan; Ring, Paul Henrik (;NIBIO rapport 4(119) 2018, Research report, 2018-12)
   Tidligere pelsdyroppdrettere er intervjuet om hvorfor de sluttet med pelsdyr og hvilke inntektskilder de har i dag. Høy alder er viktigste forklaring og alderspensjon viktigste inntektskilde i dag. Også negativ omtale av ...
  • Referansebruksberegninger 2023 - Beregninger basert på driftsgranskingene. Regnskapstall for 2021. Framregnede tall for 2022 og 2023 

   Rustad, Lars Johan (Referansebruksberegninger, Research report, 2023)
   Referansebruksberegningene er beregninger på bruksnivå for ulike produksjoner, bruksstørrelser og områder. Hensikten med beregningene er blant annet å vise inntektsutviklingen og å beregne virkninger av endringer som følge ...
  • Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken 

   Rustad, Lars Johan (Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken, Research report, 2023)
   «Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken» er en årlig utredning og publikasjon fra Budsjettnemnda for jordbruket. Resultatkontrollen belyser utviklingen i jordbruket i relasjon til de mål og retningslinjer ...
  • Standardiserte erstatningssatser ved produksjon ut over gjeldende konsesjonsgrenser 

   Nebell, Ingunn; Øvren, Eva; Rustad, Lars Johan (NIBIO Rapport;5(10) 2019, Research report, 2019-01)
   Rapporten inneholder oppdaterte beregninger av- og forslag til standardiserte erstatningssatser som kan nyttes overfor produsenter som har større husdyrproduksjon enn konsesjonsregelverket tillater. Beregningene søker å ...
  • Standardiserte erstatningssatser ved produksjon ut over gjeldende konsesjonsgrenser (korrigert utgave 2021) 

   Nebell, Ingunn; Øvren, Eva; Rustad, Lars Johan (NIBIO;, Research report, 2019)
   Rapporten inneholder oppdaterte beregninger (høsten 2018) av- og forslag til standardiserte erstatningssatser som kan nyttes overfor produsenter som har større husdyrproduksjon enn konsesjonsregelverket tillater. Beregningene ...
  • Struktur og økonomi ved frøkontrollvirksomheten 

   Haukås, Torbjørn; Rustad, Lars Johan (NILF Notat;2002-17, Research report, 2002-02)
  • Totalkalkylen for jordbruket - Jordbrukets totalregnskap 2021 og 2022. Budsjett 2023 

   Rustad, Lars Johan (Totalkalylen for jordbruket, Research report, 2023)
   Årets totalkalkyle for jordbruket omfatter beregninger for revidert regnskap 2021, foreløpig regnskap 2022 og budsjett 2023. I tabellform er det også tatt med resultater for beregningene for enkelte år tilbake til 1959.
  • Utbyggingsbruk i Østfold og Akershus 

   Ruud-Wethal, Gry-Heidi; Rustad, Lars Johan; Fjellstad Luke, Ingrid (NILF Notat;2012-18, Research report, 2012-10)
   Det er de senere årene gjennomført flere store utbygginger innen tradisjonelt landbruk, og Innovasjon Norge har gjennom investeringsstøtte innenfor Bygdutviklingsordningen bidratt med relativt store beløp i finansieringen ...
  • Utredning av avlingssviktordningen 

   Rustad, Lars Johan; Bakken, Anne Kjersti; Lågbu, Roar; Höglind, Mats; Steinshamn, Håvard; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO-rapport;7(180) 2021, Research report, 2021-12)
   Denne rapporten er en del av kunnskapsgrunnlaget ved fastsetting av tilskudd ved avlingssvikt i eng. Registrerte engavlinger har vært stabile etter 2014, med unntak for tørkeåret 2018. Kommuneinndelingen er endret i deler ...
  • Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2022 

   Berger, Marius; Bøe, Erik; Halland, Anders; Hjukse, Oddmund; Knutsen, Heidi; Kårstad, Signe; Rustad, Lars Johan; Svennerud, Mads; Øvren, Eva (NIBIO Bok 8(5) 2022;, Book, 2022-10)
   «Utsyn over norsk landbruk» kom første gang i 1995, og blir i 2022 utgitt for 27. gang. Formålet med publikasjonen er å samle en del av den informasjonen som årlig blir publisert innenfor landbruksområdet, fra blant annet ...