• Kriteriebasert fordeling av fylkesvise BU-midler. Forslag til fordelingsmodell 

   Sørbye, Stine Evensen; Pettersen, Ivar (NILF Notat;2014-1, Research report, 2014)
   BU-midlene inngår som ressurser for de såkalte regionale næringsprogrammene (RNP), og er LMDs viktigste økonomiske virkemiddel for å nå målet om næringsutvikling i og i tilknytning til landbruket. Fylkesmannen, Innovasjon ...
  • Markedsregulering – verdsatt, men omstridt 

   Rålm, Per Christian; Sørbye, Stine Evensen; Kjernli-Wijnen, Sofie; Pettersen, Ivar (NILF-rapport;2013-5, Research report, 2013)
   Markedsregulering har satt sitt preg på markedet for norske jordbruksvarer de siste 80 årene. Det samme gjelder for flere andre industriland. En hovedforutsetning er at bøndene har anledning til å koordinere tilbud og pris. ...
  • Mat og industri 2016. Status og utvikling i norsk matindustri 

   Prestegard, Sjur Spildo; Sørbye, Stine Evensen (NIBIO Bok;2(10) 2016, Research report, 2016-10)
   Norsk matindustri er Norges største fastlandsindustri målt i omsetning, verdiskaping og antall sysselsatte. I matindustrien bearbeides produkter fra landbruk og fiske til matvarer, dyrefôr og drikkevarer. Matindustrien er ...
  • Matindustriens konjunkturundersøkelse 2016 

   Prestvik, Anne; Sørbye, Stine Evensen (NIBIO Rapport;69/2016, Research report, 2016-05-12)
   I årets konjunkturundersøkelse for matindustrien er et hovedinntrykk at mange foretak som deltok i undersøkelsen oppnådde gode resultater i 2015. Dette gjelder særlig store foretak og foretak i kjøttbransjen og sjokolade- ...
  • Produktivitet i norsk matindustri 

   Pettersen, Ivar; Dombu, Siri Voll; Hegrenes, Agnar; Sørbye, Stine Evensen (NIBIO RAPPORT;1(2) 2015, Research report, 2015-09-08)
   Hensikten med produktivitetsmåling er å forstå utviklingen i enkeltnæringers konkurranseevne og økonomiens evne til å godtgjøre innsatsfaktorer som arbeidskraft og kapital. NIBIO har fulgt matindustriens konkurranseevne ...