• Arealrepresentativ overvåking av semi-naturlig eng. Pilot i Nordland og Trøndelag 2019 

   Johansen, Line; Carlsen, Thomas; Bele, Bolette; Daugstad, Kristin; Grenne, Synnøve; Solbu, Erik Blystad; Sickel, Hanne; Vesterbukt, Per; Bär, Annette (NIBIO Rapport;5(163) 2019, Research report, 2019-12)
   Denne pilotstudien er gjennomført på oppdrag av Miljødirektoratet. Formålet har vært å teste ut og videreutvikle en overvåkningsmetodikk for semi-naturlig eng som ble publisert av NIBIO i 2017. Det var ønskelig at metodikken ...
  • Biologisk mangfold i utmarkas kulturbetingete naturtyper - hvilken rolle spiller beitedyrene? 

   Sickel, Hanne; Svalheim, Ellen; Daugstad, Kristin; Grenne, Synnøve Nordal; Todnem, Jørgen (NIBIO-rapport;7(183) 2021, Research report, 2021-11)
   I dette prosjektet har vi ved hjelp av naturtypekartlegging, botaniske analyser, GPS-data, observasjoner av beitedyr, modellering og GIS arbeid undersøkt beitepreferanser og beitemønstre til kjøttfe og sau på utmarksbeite ...
  • Deriving Animal Movement Behaviors Using Movement Parameters Extracted from Location Data 

   Teimouri, Maryam; Indahl, Ulf Geir; Sickel, Hanne; Tveite, Håvard (Journal article; Peer reviewed, 2018-02-24)
   We present a methodology for distinguishing between three types of animal movement behavior (foraging, resting, and walking) based on high-frequency tracking data. For each animal we quantify an individual movement path. ...
  • Diversity patterns in high-latitude grasslands 

   Kapfer, Jutta; Dramstad, Wenche; Pedersen, Christian; Sickel, Hanne; Heegaard, Einar (Peer reviewed; Journal article, 2022-02-17)
   Aim Grasslands of varying land-use intensity and history were studied to describe and test species richness and compositional patterns and their relationships with the physical environment, land cover of the surrounding ...
  • Forskingshistoria for Løken Forskingsstasjon 1918-2018 

   Eltun, Ragnar; Daugstad, Kristin; Fystro, Gustav; Lunnan, Tor; Marum, Petter; Sickel, Hanne; Todnem, Jørgen (NIBIO RAPPORT;4(69) 2018, Research report, 2018-05-23)
   Denne rapporten presenterer forskingshistoria for Løken forskingsstasjon 1918-2018 med fokus på forskingsoppgåver i desse 100 åra. Viktige arbeidsområde har vore sortsutvikling og dyrkingsteknikk for aktuelle vekstar i ...
  • Frøspredning av naturengplanter i utmark gjennom historisk ferdsel og bruk -Som grunnlag for bevisst bruk av lokalt og regionalt frømateriale i dag. 

   Svalheim, Ellen; Sickel, Hanne (NIBIO Rapport;3(155)2017, Research report, 2017-05-14)
   Denne rapporten oppsummerer arbeidet med innhenting av historiske data om tradisjonell ferdsel og bruk av utmarka i Steinsetbygda (Valdres) og i Sandsvær (Kongsberg). Arbeidet er et delprosjekt av hovedprosjektet "Biologisk ...
  • Hagemarkskog – beiter som sikrer mat og mangfold 

   Kapfer, Jutta; Haugen, Finn-Arne; Sickel, Hanne (NIBIO POP;6(19) 2020, Journal article, 2020-04)
   Hagemarkskog er en unik og estetisk vegetasjonstype med høy verdi for husdyrbeiting og biologisk mangfold. Den oppstår i gårds- og seternære skogsområder som over lang tid har vært nyttet til husdyrbeiting, og ulike former ...
  • Hva er gode landskap for pollinerende insekter? 

   Kapfer, Jutta; Pedersen, Christian; Sickel, Hanne; Stokstad, Grete; Dramstad, Wenche (NIBIO-rapport;8(65) 2022, Research report, 2022-04)
   Pollinerende insekter er i tilbakegang over store deler av verden. Denne globale nedgangen forventes å ha uheldige konsekvenser for biomangfold, økosystemtjenester og matproduksjon i fremtiden. Norge har utarbeidet en ...
  • Introducing the index-based ecological condition assessment framework (IBECA) 

   Jakobsson, Simon; Evju, Marianne; Framstad, Erik; Imbert, Alexis; Lyngstad, Anders; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Töpper, Joachim Paul; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild; Nybø, Signe (Peer reviewed; Journal article, 2021-05)
   Sustainable nature management and ecosystem conservation depends critically on scientifically sound and stakeholder-relevant analytical frameworks for monitoring and assessing ecological condition. Several general frameworks ...
  • Localized Agri-Food Systems and Biodiversity 

   Bele, Bolette; Norderhaug, Ann; Sickel, Hanne (Journal article; Peer reviewed, 2018-02-02)
   Interest in localized agri-food systems has grown significantly in recent years. They are associated with several benefits and are seen as important for rural development. An important share of the academic debate addresses ...
  • Mat og opplevingar i fjellet: Berekraftig bruk av lokale ressursar 

   Eiter, Sebastian; Bele, Bolette; Fjellstad, Wendy Jane; Flø, Bjørn Egil; Sickel, Hanne; Vennesland, Birger; Dramstad, Wenche (NIBIO Rapport 8(121) 2022;, Research report, 2022-09)
   Det er 69 fjellkommunar i Noreg og 29 tilliggjande fjellkommunar. Som fjellområde reknast areal som ligg over 700 m o.h. i Sør-Noreg og over 600 m o.h. i Trøndelag. Utmark dekker ein stor del av landarealet i Noreg, og ...
  • På gjensyn! Norske villblomster takker for seg 

   Kapfer, Jutta; Pedersen, Christian; Sickel, Hanne (NIBIO POP;4(31) 2018, Journal article, 2018-12)
   Blomster bruker insekter for reproduksjon og frøsetting, samtidig som insekter bruker blomster som næringskilde for pollen og nektar. Tap av blomsterrike vegetasjonstyper som beiter og villenger, er blant de største truslene ...
  • Plantesamfunn i beitemarker og brakklagte enger - observerte endringer over 10 år og betydningen for pollinerende insekter 

   Pedersen, Christian; Kapfer, Jutta; Sickel, Hanne (NIBIO-rapport;6(173) 2020, Research report, 2020-12)
   I denne rapporten presenteres resultater fra den systematiske overvåkingen av karplanter som er en del av det nasjonale programmet «Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap» (3Q). Vi identifiserte ...
  • Setting reference levels and limits for good ecological condition in terrestrial ecosystems – Insights from a case study based on the IBECA approach 

   Jakobsson, Simon; Töpper, Joachim Paul; Evju, Marianne; Framstad, Erik; Lyngstad, Anders; Pedersen, Bård; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild; Nybø, Signe (Peer reviewed; Journal article, 2020-05-16)
   Effective evidence-based nature conservation and habitat management relies on developing and refining our methodological toolbox for detecting critical ecological changes at an early stage. This requires not only optimizing ...
  • Skjøtsel og overvåking for den prioriterte arten dragehode (Dracocephalum ruyschiana) – kunnskapsbidrag til adaptiv forvaltning 

   Sickel, Hanne; Daugstad, Kristin; Johansen, Line; Hovstad, Knut (NIBIO RAPPORT;3(164) 2017, Research report, 2017-12-14)
   Målsetting med dette prosjektet har vært å bidra til en adaptiv forvaltning av dragehode (Dracocephalum ruyschiana), ved å utvikle kunnskap om artens respons på ulike skjøtselstiltak og utvikle egnede overvåkningsmetoder. ...
  • Skjøtselsplan for Holandsosen i Vegaøyan verdensarvområde, Vega kommune, Nordland 

   Carlsen, Thomas; Hatten, Lise; Sickel, Hanne (Bioforsk rapport;2(96) 2007, Research report, 2007-10-15)
   Skjøtselsplanen for Holandsosen naturreservat baserer seg på overordnet kartlegging av vegetasjon knyttet til kulturlandskapet, samt kunnskap om tidligere arealbruk og historie. Det er utarbeidet vegetasjonskart for ...
  • Skjøtselsplan for Kjellerhaugvatnet. Vegaøyan verdensarv, Vega kommune i Nordland 

   Carlsen, Thomas; Sickel, Hanne; Hatten, Lise (Bioforsk rapport;2(141) 2007, Research report, 2007-12-20)
   Utkastet til skjøtselsplan for Kjellerhaugvatnet naturreservat baserer seg på overordnet kartlegging av vegetasjon knyttet til kulturlandskapet og våtmarka, samt kunnskap om tidligere arealbruk og historie. Det er utarbeidet ...
  • Skjøtselsplan for Skogsholmen-området. Vegaøyan verdensarv, Vega kommune i Nordland 

   Hatten, Lise; Carlsen, Thomas; Sickel, Hanne (Bioforsk rapport;2(97) 2007, Research report, 2007-09-28)
   Skjøtselsplanen for Skogsholmen-området baserer seg på overordnet kartlegging av vegetasjon knyttet til kulturlandskapet, samt kunnskap om tidligere arealbruk og historie. Det er utarbeidet vegetasjonskart for hovedøya, ...
  • Skjøtselsråd for dragehode (Dracocephalum ruyschiana) 

   Berland, Tonje; Daugstad, Kristin; Enzensberger, Tanaquil; Høitomt, Geir; Larsen, Bjørn Harald; Sickel, Hanne (NIBIO POP;5(4) 2019, Journal article, 2019)
   Har du sett den særegne og vakre planten dragehode noen gang? Kanskje er du en av de heldige som har opplevd de dypblå blomstene på et av denne plantens få voksesteder? Dragehode er nemlig en meget sjelden plante i Norge. ...
  • Terroir på norsk - husdyrprodukter med lokal identitet 

   Bele, Bolette; Sickel, Hanne (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2015)
   Forskning og utvikling knyttet til «terroir» og «terroirprodukter» skjer både innenfor samfunnsfaglige og naturfaglige forskningsmiljøer. Bioforsk har i tre år hatt en tverrfaglig, intern forskergruppe som har prøvd å ...